Kategooria postitused

Palveleht. 20. – 26. mai 2018

Palveleht

Nädala teema: Püha Vaimu väljavalamine 

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid. 
Koht/kohad Piiblist: Psalm 68:5-7
5Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes!
Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees!
6Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus.
7Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele;
aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale.

Johannese evangeelium 3:16-21 
16Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.
19Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga
inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad.
20Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks.
21Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid
avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3 
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: Psalm 86:5 
5 Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.

Tänupalve – aeg, mil tänada./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. 
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristuse ristisurma ja ülesäratamise järel läkitati meile Jumala Püha Vaim. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes on andnud ennast Püha Vaimu juhtida ja palvetab ning on oma nõu ning jõuga kirikus abiks. Tänu meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Joeli raamat 3:1-5 
1Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale.
Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama,
teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.
2Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.
3Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid.
4Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
5Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest 
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 2:1-13 
1Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas.
2Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud,
ja täitis kogu koja, kus nad istusid.
3Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.
4Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima
teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.
5Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all.
6Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus,
sest igaüks kuulis räägitavat oma murret.
7Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: “Ennäe, eks need kõik,
kes räägivad, ole galilealased?
8Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret?
9Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame
Mesopotaamia-, Juuda- ja Kappadookiamaal, Pontoses ja Aasias,
10Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene
pool, ja siia elama asunud roomlased,
11juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased – kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?”
12Nad kõik olid jahmunud ja kahevahel ning ütlesid üksteisele: “Mis see küll peab olema?”
13Mõned aga ütlesid pilgates: “Nad on täis magusat veini!”
Palume Jumala õnnistust ja Püha Vaimu juhtimist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Püha Vaim valgustaks ja juhataks meie südameid, et Sinu kogudus võiks kasvada usus ja armastuses. Palume jätkuvalt Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning teoloogia üliõpilased meie kogudusest: Marek Alveuse, Ulvar Kullerkupu ja Volli Nugise ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest 
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakaria raamat 4:6 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, EELK Perekeskuse ja Kristlike Raudteelaste Ühingu jt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:18-19 
18Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad.
19Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad,
ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid.
Palvetame palverühmade ja iga üksiku palvetava inimese eest Nõmme Rahu koguduses ja mujal; samuti palume usku  palve jõusse ja usaldust Jumala väesse.

Palveleht 13.- 19. mai 2018

Palveleht

Nädala teema: Püha Vaimu ootus

 

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 27:1-3, 7-9

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?

2Kui kurjategijad tulevad mu kallalemu liha sööma,

mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad.
3Kui sõjavägi seab leeri mu vastu,ei karda mu süda;

kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!

                

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 11:4

4 ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu!

Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”

 

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: Psalm 116:5
5 Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kristuse, meie päästja eest, kes on igaveses kirkuses aga on ka meis Püha Vaimu läbi ning jääb meie juurde igavesti. Täname emade, vanaemade, kasuemade, ristiemade ja tulevaste emade eest ning meie vaimuliku ema – Kiriku eest. Südamest tänu iga koguduseliikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Suur tänu pühapäevakooli aasta eest, iga lapse eest, pühapäevakooli õpetaja eest ning iga perekonna eest. Aitäh sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pere ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:32

32Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 1:15-23

15Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse
Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
16ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades,
17et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile

annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas

surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,
22ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

 

 

Palume Jumala õnnistust emadele, vanaemadele, ristiemadele, kasuemadele, tulevastele emadele ning meie kõigi vaimulikule emale – Kirikule. Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust igal pühapäeval Nõmme Rahu kirikus kell 10.30 toimuvale jumalateenistusele ja igal laupäeval kell 18.00 Lunastaja kirikus toimuvale õhtupalvusele ning kõikidele ettevõtmistele meie koguduse keskel. Palume kosutavat suvepuhkust pühapäevakoolilastele ja -õpetajatele.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 17:18-23

18Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.
19Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões.

20Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes

nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma,
21et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et
nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.
22Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud
mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks:
23mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, koolilapsed ja kooliõpetajad, lasteaialapsed ja kasvatajad, kaplanaadid ning kaplanid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse jt.  Palume õnnistust orbudele ja pastorite peredele Sambias ning Sambia Sõpradele, kes vahendavad Eestist abi Sambia abivajajateni. Õnnistagu Issand igat rõõmsat andjat.

 

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 14:7-9

7Aga on üks päev, see on Issanda teada, kui pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal.
8Ja sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed: neist
pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja talvel.
9Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus.

 Palvesoovid: palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega palve jõusse. Palume sedagi, et meil jätkuvalt oleks tahet ja jõudu palvetada. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat piiritult, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt kõige eest.

 

 

Palveleht. 6.-12. mai 2018

Palveleht

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 40:2; 4-6
2Ma ootasin Issandat suure ootusega;
ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.
5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
6Palju oled sina, Issand, mu Jumal,  teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema,
siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet on:
1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuvalt armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu Kristuse taevamineku eest. Täname leerilaste- ja lõppenud leerikursuse eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:20
20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 5:13-16
13Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!
14Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!
Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
Palume Jumala õnnistust uutele koguduse liikmetele ja nende peredele. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Moosese raamat 17:8-13
8Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis.
9Ja Mooses ütles Joosuale: “Vali meile mehi ja mine sõdi homme
amalekkide vastu! Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes.”
10Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide
vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu.
11Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli
Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas.
12Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni.
13Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik jpt..

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 11:5-13
5Ja Jeesus ütles neile: “Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: “Sõber, laena mulle kolm leiba,
6sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!”,
7kas saaks ta toast vastata: “Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!”?
8Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja.
9Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
10sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
11Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?
12Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad! Palume, et Issand pühitseks meie elu ning Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!

Palveleht. 29. aprill – 5. mai 2018

Palveleht

Nädala teema: Taevariigi kodanikuna maailmas

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 98:1-9
1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.
4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale!
5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega!
6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!
8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos
9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale;
ta mõistab kohut maailmale õiguses  ja rahvaile õigluses.

1. Johannese kiri 3:19-24 
19 Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime
kinnitada tema ees oma südant,
20 et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on
siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.
21 Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees
22 ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.
23 Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud.
24 Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis – Vaimust, kelle ta meile on andnud.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:8
8 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Täname iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Tänu pühapäevakooli- ja leerilaste eest. Suur tänu koguduse meeskoori 14. tegevusaasta eest. Suur tänu Lunastaja kiriku taaspühitsemise 10. aastapäeva eest 4. mail. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:18
18 Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 15:10-17
10Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse,
nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.
11Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.
12Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!
13Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.
14Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.
15Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand
teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud
teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.
16Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen
seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili
jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.
17Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!
Palume Jumala õnnistust ja ligiolu igale koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume jõudu toetada inimesi, kes toetust vajavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse pühapäevakooli lapsed ning õpetajad: Esme Liive, Kristine Diane Liive, Kristi Ruusi ja Liina Sanderi. Palume meie koguduse leerilaste eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 4:2-6
2Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning
maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile.
3Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda
hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud,
4siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud
Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga.
5Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga
kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest
kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks.
6Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning
ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik kes rahva teenistuses. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes elavad sõjakolletes või katastroofipiirkondades, on näljas, haiged või ärakasutatud. Olgu Issanda ja heade inimeste abi ligi. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, EELK Perekeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7
7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
Palume, et Issand ise tugevdaks meie usku, et meil jätkuvalt oleks rohkesti rõõmu oma Taevase Isaga suhelda, et me leiaksime palveks aega ja ka erinevaid võimalusi.

Palveleht 22. -28. aprill 2018

Palveleht

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

Kiitus/ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 66:1-9
1 Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!
2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust!
3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod!
Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees,
4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.
5 Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast!
7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle;
kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.
8 Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus!
9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.

Johannese evangeelium 14:1-7
Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis
oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?
Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle
tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.
Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
Toomas ütles talle: “Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”
Jeesus ütles talle: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud.”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/ Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda:/ 1. Johannese kirjast 1:7
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu pühapäevaste Pereraadio jumalateenistuste ülekannete eest. Tänu meie koguduse juhatuse, nõukogu ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust palvekätel kannab ja nõu ja jõuga abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eestpalvete ja toetuse eest. Tänu leerilaste eest. Tänu koguduse kooriliikmete ja koorijuhi Imbi Laasi eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 30:19-20

19 Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,
20 armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal,mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.
Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume selle aasta leerilaste eest. Palvesse kanname meie koguduse pered, et neisse jätkuks armastust, austust ja jõudu ning rohkesti Jumala usaldust. Palume, et Issand ise kinnitaks kõigi meie usku Kristusesse, kes on ainus tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel. Aita igal koguduse liikme olla Kristuse rõõmusõnumi edasi kandjaks ja andjaks.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 11:2,13-19
2 Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse.
13 Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal.
14 Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad.
15 Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi.
16 Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna.
17 Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki;
tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu;
18 tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.”
19 Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.
Palvtame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palvetame inimeste eest, kes on haiged. Kinkigu Issand tervist ja hingerahu, lootust, jõudu ning elutahet ülalt ja hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Õnnistust ja hoidist palume inimestele kes reisil. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse, Diakoooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kõik kiriku asutused. Palume õnnistust kristlaste omavahelisele osadusele ja koostööle!

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, andku Issand püsivat palvemeelt ja rohkelt tänu!

Palveleht. 15.- 21. aprill 2018

Palveleht

Nädala teema: Hea Karjane

Kiitus/ülistus – selles palveosas ülistame ja kiidame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 23
1Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Johannese evangeelium 10:11, 27-28
11Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
27Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikselt loetud patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armuaja eest meie maal. Täname, et Kristus on Kiriku pea ja karjane ning igaühe meie jaoks on Ta meie Hea Karjane kes kaitseb, juhatab ja kannab meid kord igavesse ellu. Tänu laialdaste võimaluste eest Jumala Sõnast osa saada, samuti täname Pühade sakramentide ja kiriklike talituste eest. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa jumalateenistuste ja kõikide koguduse ettevõtmiste ettevalmistusse ja läbiviimisesse. Tänu ustava koguduse juhatuse ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannab ning nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri  13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
olgu kirkus igavesti! Aamen.
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 10:1-10
1Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest,
vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel.
2Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane.
3Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab
oma lambaid nimepidi ning viib nad välja.
4Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad
järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält.
5Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.”
6Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis.
7Siis ütles Jeesus taas: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks.
8Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud.
9Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb
ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.
10Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina
olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnista ja seo palun Kristusega ka selle aasta leerilapsed. Palume, et Jumal ise kinnitaks kõigi meie usku Kristusesse, kes on Hea Karjane. Aita meil olla Issand, Sinu,  käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning teoloogiat õppivad liikmed: Marek Alveuse, Ulvar Kullerkupu ja Volli Nugise ning nende pered. Palvetame Jumala kätte koguduse endiste juhatuste esimeeste Ants Jolleri ja Kaja Tassa pered. Palvesse kanname sõpruskogudused.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 7:14-20
14Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas
keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil!
15Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil näitan ma neile imetegusid.
16Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest.
Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks.
17Nad lakuvad põrmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt.
Nad tulevad värisedes välja oma linnustest, lähenevad vabisedes Issandale,
meie Jumalale: nad kardavad sind.
18Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda
oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu,
19kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod?
Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse.
20Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile
oled vandega tõotanud muistseil päevil.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Palvetame Diakooniahaigla toetuskontserdi eest, mis toimub 21. aprillil kl 16.00 Tallinna Toomkirikus. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. kõik kiriku asutused. Õnnistust palume kristlaste osadusele.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohkesti tänu!

Palveleht. 1. -7. aprill 2018 

Palveleht

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 118:15-24
15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest:
“Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!”
17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.
18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.
21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks!
22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis.
24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

Johannese ilmutus 1:18
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale/ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3
2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et Kristus kinnitab Sõnas ja Sakramendis meie usku ning Temas on meil igavese elu kindel lootus. Tänu, et võime kõigega tulla Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid, tervendab meie vaimu ning on alati meiega. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu leerilaste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3
1 Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud
ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid!
2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees.  3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 28:1-8
1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. 6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu taütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! 7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnistust palume leerilastele. Palume sedagi, et Kristuse ülestõusmise tähendus, igavese elu reaalsus võiks jõuda Kristuse ülestõusmispühadel taas igaüheni meist. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole kõigiga, kel ees reis. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku jäävasse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 15:6-8
6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks?
7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud.
8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte
vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristuse ristisurm ja ülestõusmine võiks omada elumuutvat tähendust meie kõikide jaoks. Palvetame Issanda hoolele presidendi, vabariigi valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva töötavad teenistuses. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Tallinna praostile ja kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi ning UI lahtiste uste päeva, mis toimub 7. aprllil, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõigile inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas. Aita meid üksteist toetada ning vaimulikult julgustada ja kinnitada.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

Palveleht 25. -31. märts 2018

Palveleht

Nädala teema: Aukuninga alandustee

Kiitus/ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele võib toetuda: Psalm 22:2-6
2Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 3Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 4Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 5Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 6nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.

Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11
5Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 11ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Patutunnistus – vaikne palve.
Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18
18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat.
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes aukuningana kandis alandust kuni ristisurmani. Tema on meid oma kannatuse ja surma läbi vabaks ostnud kogu patust ning Kristusesse uskudes saame osa igavesest elust. Tänu, et tohime usaldada ennast täiesti Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu Jumala Sõna, pühade sakramentide ning koguduse osaduse eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 50:4-10
4Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 5Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 6Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 7Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse,
8et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 9Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 10Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 21:12-17
12Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. 13Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!” 14Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. 15Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks 16ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?” Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?” 17Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist algaval Suurel Nädalal koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning kõikidele uutele leerilastele. Issand aita, et meil oleks võimalust toetada nii kaasinimest kui kogudust. Õnnistust palume meie Ilumäel asuva sõpruskoguduse toetuse projektile. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist, jõudu ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga lähedal. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti eest. Samuti kanname palvesse Nõmme Rahu kiriku organist-koorijuhi Imbi Laasi ja kõik koorilauljad. Palvetame, et tee Nõmme Rahu koguduse osadusse leiaksid kõik inimesed, kellel see on mingil põhjusel katkenud või keda elu ja töö on toonud Eestimaa eri paigust Tallinnasse – Nõmmele. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:14b-16
14Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 15et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 16Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Palume armuaja jätku meie maale ja rahvale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Küüditamise aastapäeval mõtleme palves kõigile neile, keda küüditati ning nende pereliikmetele ja lähedastele ning palume, et küüditamisi enam kunagi ei tuleks. Palume Jumala õnnistust Suure Nädala jumalateenistustele, palvustele ja muudele ettevõtmistele ning palume, et sõnum ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, elutoojast, võiks jõuda paljude inimesteni. Palves Jumala ette kanname Ristitee, mis saab alguse Suurel Reedel kell 12.30 Tallinna Jaani kirikust.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ning kõigile, kelle eest palvetatakse!

Palveleht. 18.-24. aprill 2018

Palveleht

Nädala teema: Kannatuse pühapäev

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülista18me palves Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Matteuse evangeelium 20:28
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.

1. Peetruse kirjast 2:4-10
4Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, 5laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 6Seepärast seisabki Pühakirjas: „Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.” 7Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks”, 8ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. 9Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse – 10teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 25:11
11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

Võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. 
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristuse kannatuste ning ristisurma läbi on meil pääs igavesse ellu. Tänu, et Jumal kuuleb meie palveid. Tänu koguduse osaduse eest, Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname sõprade eest meie sõpruskogudustes. Tänu leerilaste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 12:1-12
1Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. 2Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. 3Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. 4Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. 5Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. 6Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?” 7Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!” 8Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. 9Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. 10Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks!? 11See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.” 12Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 43:1-5
1Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu! Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!  2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, 4et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal! 5Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste keskel võiks Kristus olla väga kogetav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse diakonile Toivo Treiblutile. Õnnisutust palume koguduse väikerühmades osalejatele ning nende rühmade juhendajatele. Palvesse kanname tänased leerilapsed aga ka kõik need, kes on varasemalt leeritatud. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 29:13-16
13Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, 14siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet – imelikul ja kummalisel viisil: tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. 15Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad: „Kes meid näeb? Kes meid tunneb?” 16Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale: „Tema ei ole mind teinud!” või ütleb kuju oma voolijale: „Tema ei oska midagi!”?
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks veel armuaega. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname maailmas olevad sõjakolded ning palume rahu. Kannatajatele palume Jumala armu ja abi. Õnnistust palume MTÜ Sambia Sõpradele ning abi ja armu nii sealsetele kui ka siinsetele orbudele ja leskedele.

Palvetame palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele.

Päeva Sõnum. Nr 77. 18. – 24. märts 2018

Päeva Sõnumi logo

KANNATUSE PÜHAPÄEV

12. nädal: 18. – 24. märts 2018

Paastuaja 5. pühapäev

Judica

Nimetus Judica (“mõista mulle õigust”) on võetud psalmi antifoni algusest (Ps 43:1). Kannatuse pühapäevaga (ld dominica passionis) algab Suure Nädala lõpuni jätkuv kannatusaeg. Jeesuse kaasaegsed ei mõistnud Tema olemust ega ülesannet, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, saab nurgakiviks, millele toetub Kristuse Kirik. Jeesus on uue lepingu vahemees. Ta on surnud, et kokku koguda kõik laiali pillutatud Jumala lapsed.

Meelespeetav kirjakoht: Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28

Tuntud sotsiaalkriitik, väljapääsuteede otsija ummikust Erich Fromm on sõnastanud inimese põhilised valikuvõimalused selliselt: Omada või olla. Kas olla tarbija, oma soovide rahuldaja, oma õiguste nõudja, kes on selle peal väljas, et võtta, nõuda, tahta, endale kiskuda ja saada, ükskõik mis hinnaga? Või olla inimene: teha ja luua, midagi endast anda ja jagada?

Jeesus, ristilöödud ja ülestõusnud Issand, seab vastamisi: lasta end teenida või ise teenida. Kiusajale kõrbes, kes pakkus suurust ja võimu, seab Ta vastu Jumala käsu: “On öeldud, et sina pead Issandat, oma Jumalat, kummardama ja ükspäinis teda teenima.” Sellepärast on Ta andnud oma hinge ja elu ristil, et meid lunastada meie oma ja maailma himudest. Tema jälgedes näeb apostel Peetrus, kuidas võtta ennast ja oma elu kristlasena: “Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu majapidajad!”

Me oleme Jumala armu osalised. Kui kainelt mõtleme, peame andma õiguse Iiobile, kes ütleb, et me pole omalt poolt midagi siia maailma kaasa toonud: paljalt oleme sündinud ja paljalt me lahkume.

Mis meil on, see on Jumala and.

On öeldud, et sellega, mis Jeesus on siin öelnud teenimisest ja meie tegelikult suurusest Jumala ees, on Ta andnud kristliku koguduse põhikorra. Selle maailma tagapõhjal, kus nõutakse võimu ja katsutakse võtta endale võimalikult rohkem, joonistab Jeesus pildi omadest, kogudusest, mille iseloomulikuks jooneks on teenimine, jagamine, andmine sellest rikkusest, mis Jumal meie kätte ja meile on usaldanud.

Sulle ei ole tähtis oma positsioon ja koht inimestevahelises võimuhierarhias. Sa oled valmis hoolima vennast ja õest enda kõrval. Sa võtad endastmõistetavana, et erilist tänu pole oodata. Sinu suurus ja jõud seisab selles, et oled Jumala vaba laps ja teed, mis Tema ees õige ja oluline.

See on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks! (Mt 26:28) Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. (Jh 11:51) Loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena; ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. (Fl 2:7,8)

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sa andsid oma Poja inimeste kätte, kes Ta tapsid. Andesta meile vastuhakk Sinu seletamatule armastusele ja luba meil osa saada päästest, mille Sina oled maa-ilmale kinkinud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

* * *

  

PROOVITUD, HÜLJATUD JA KALLIS NURGAKIVI

Pühapäev – 18. märts

Jeesus ütles: “Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbma-tuks – seesama on saanud nurgakiviks!” Mk 12:10

Mõte oli võetud 118. psalmist. Juba palmipuudepühal oli rahvas selle psalmi sõnadega Jeesust austanud ja nüüd võttis Jeesus sealt ka jutustuse nurgakivist. Tõenäoliselt on selle aluseks ajalooline juhtum Saalomoni templi ehitamisest. Peaarhitekt oli teatud kivi määranud nurgakiviks, mille ehi-tusmeistrid jätsid kõrvale. Lõpuks parandati siiski peaarhitekti korraldusel ehitusmeistrite viga ja õi-ge nurgakivi asetati oma kohale.

Jeesus näeb selles kivis ennast ja selle saatuses oma saatust. Ta on proovitud Jumalast, saata-nast ja inimestest. Need, kes Tema on hüljanud, osutavad hüljatuks ka Jumala kohtus. Tema on Jumalast määratud nurgakivi ja Tema jääb oma kohale.

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. (Ps 118:22,23) Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes usub, see ei tunne rahutust. (Js 28:16)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kui tead kedagi, kellel on probleeme Jeesuse meelevalla tunnustamisega, palveta täna tema eest.

* * *

 

ANNA OMA OLUKORD JUMALA KOHTUSSE

Esmaspäev – 19. märts

Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu! Ps 43:1

See on suur tund, kui haarame kinni Jumalast kui ainsast lootusest. Psalmi autoril oli maailmas tegemist “halastamata rahvaga”, “petise mehega”. Kes need ülekohtused olid? Neid tundis Taavet ja ta kaaslased. Tundis Jumal. Uskliku olukord on raske, sest ta ei saa vastu astuda samade abinõudega. Jeesus ei saanud ega saa ka Jumala kogudus kasutada maailmameetodit.

Siis tuleb anda oma olukord Jumala kätte. Jumal näeb läbi meie motiivid ja Tema annab õige otsuse. Kui meie ei ole õiglased, võib otsus tulla vastupidine meie soovidele.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kui meenutad häid aegu oma usuteelt, kas see on segatud kibeda nostalgia või rohke tänuga? Kumb neist annab au Jumalale, rahuldades janu Tema järele?

* * *

 

SÕBER KES EI PETA

Teisipäev – 20. märts

Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale: “Tema ei ole mind teinud!” või ütleb kuju oma voolijale: “Tema ei oska midagi!”? Js 29:16

Jesaja kõneleb argielu tegelikusest. Just nimelt see paljastab, millise meelsusega käisid inimesed jumalateenistusel. Osaduses Jumalaga ei olnud neile mingit tegeliku tähendust. Häda on selles, et Jumala teenimine muutub kergesti religiooseks mänguks, mida inimene mängib nii andunult et ei saa ise arugi et tegu on mänguga. Nii oli juhtunud näiteks Jeesuse aegsete variseridega ja muidugi mitte ainult nendega. Et tegemist on mänguga, selgub siis kui tegelik elu kõrvutada sellega mida mängitakse kirikus. Seal võib paatosega kiita Jumalat, Tema õiguse ja õigluse eest, argielus aga sepitseda valgust kartvaid plaane. Sellistele inimestele ongi suunatud Jesaja kolmas hädahüüd. Oma kahepalgelisusega olid nad ehtsast suhtest Jumalaga väljalülitanud ja seega jäänud ilma ka päästest.

Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga – kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale: “Mis sa teed?” ja su töö: “Tal ei ole käsi!”? (Js 45:9) Kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Iisraeli sugu! ütleb Issand. Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu! (Jr 18:6)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kuidas oskaksime edasi anda Jesaja sõnumit kaasaja maailmas nii, et see tunnistaks vajadust Jumala järele? Kuidas rakendame seda ise, enda elus?

* * *

 

KRISTUS KUI JUMALA UUS TEMPEL

Kolmapäev – 21. märts

Tulge Tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. 1Pt 2:4

Oma kirjas teeb Peetrus meile selgeks, et see suur elav kivi ei ole mitte tema ise, vaid Jeesus Kristus.

Jeesus räägib ka iseendast, kui kivist Matteusi evangeelumis: “Kas te pole kunagi lugenud Kirjast: “Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.” Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.” (Mt 21:42-44; vrd Ps 118:22)

Jeesus Kristus on koguduse nurgakivi. Ta on seda praegugi. Paulus kirjutas korintlastele: “Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus.” (1Kr 3:11) Kui patune inimene tuleb selle kivi juurde ja selle peale langeb, siis ta murdub. Aga selles murdumises saab see kivi tema elu aluseks ja see on inimesele päästeks. Kes aga selle kivi alla jääb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.

Tähelepanuväärsel viisil räägitakse ka kivist Taanieli raamatus. “Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need.” (Tn 2:34) See detail Nebukadnetsari unenäost kõneleb sellest, et kivi ehk Jeesus Kristus saab ka selle maailma kohtumõistjaks. Kui inimene lükkab tagasi selle kivi, kui Päästja siis tuleb tal Temaga kohtuda kui kohtumõistjaga Jumala kohtujärje ees. Kus juures, tal puudub selles kohtus kaitsja ja põhjusel, et ta ise lükkas Ta tagasi. See on lootusetu väljavaade.

Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. (Mt 16:18)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Ära valmista ise enesele komistamist!

* * *

JUMALA VÄGI PÄÄSTEKS

Neljapäev – 22. märts

Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; Sinu kaitse alla ma kipun! Ps 143:9

Siin väljendab Taavet oma lootusetud olukorda ja palub abi. Taavet ei arva, et tal oleks niigi piisavalt selge mis on Jumalale meelt mööda. See palve on väga õpetlik ja vajalik ka meiegi jaoks.

Martin Luther ütleb, et “Jumalale kõige meelepärasem ohver on lohutamatu hing, kes ei leia midagi endast. Eriti kui ta hüüab Tema armu järele. Sest Jumal ei kuuleks midagi meelsamini, kui sellist hüüdmist ja Tema helguse järele janunemist.”

Seda Jumala omadust on meil väga raske mõista. Me näeme Jumalat liiga sageli, kui nõudjat ja ähvardajat. Aga tegelikult on Ta hoopis elu andja ja kinkija. Tal poleks mingit vajadust isegi luua seda maailma ja inimest. Aga Ta tahtis anda põrmule elu. Ja seda tahab Ta anda meile ikka veel, sest pattu langemise tõttu on iga inimese osaks surm. Jumal aga ei taha, et me selles surma seisundisse jäämegi. Ta ootab, et me tuleksime Tema juurde et Ta võiks anda meile elu. Aga seda ei tee Ta vägisi, ega meilt küsimata. Ta kutsub meid küll mitmeil moel enda juurde, aga vägisi ei tule Ta kellegi ellu. Ta austab meie otsust ka siis kui ütleme Talle: “Tänan! Ei!”

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Alusta tänast kohtumist Jumalaga patukahetsuspalvega, kasutades oma sõnu või mõnd palvet, mida tead. Lõpeta oma kohtumine Jumalaga, tänades Teda oma pääste eest ja andes end taas Tema teenistusse.

* * *

 

PROBLEEMI LAHENDAMINE ON USKUMISVIISI KÜSIMUS

Reede – 23. märts

Sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast Sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all? Ps 43:2

Vanglaga võrreldavas olukorras olla ei ole meeldiv. Vaenlase jõud tundub liiga suur ja Jumalgi tundub olevat maha jätnud. Aga kõigest hoolimata hüüab palvetaja oma hädas Jumala poole. Ta ei nõustu uskuma, et Jumal talle oma abi keelab. Seda uskumine tähendabgi. Usk ei nõustu uskumast Jumalst muut kui head, kui ka kõik väline tunnistaks vastupidist.

Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva. (Ps 38:7)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Risti ees aukartust tundes, janus Kristuse järele, kes alati elas Isa täielikus ligiolus ja kannatas meie eest, anname tänu, et meie janu Jumala järele saab selle tõttu rahuldatud.

* * *

  

ISSANDA TEENIJA

Laupäev – 24. märts

Issanda kuulutamise püha

Paastumaarjapäev

Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla. Gl 4:4Siin salmis on öeldud palju meie usu seisukohalt suuri tõdesid. Esiteks Jeesus läkitati maail-ma. Ta oli seega olemas juba enne maailma läkitamist.Teiseks ütleb Paulus, et Jeesus sündis naisest. Mitte mehest ja naisest, vaid ainult naisest. Meenutame siin juures, et Piiblis arvestatakse inimeste põlvnemist ju tavaliselt meeste, isade järgi. Mitte naiste järgi. Ja veel on siin juttu aja täis saamisest, mis viitab Jumala suurele päästeplaanile. See plaan on järelikult täpselt koostatud, mis tähendab et Jumal juhib ka ajaloo kulgu.

Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja il-male ning paneb temale nimeks Immaanuel. (Js 7:14) Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. (Lk 1:31)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: On hämmastav, et saame tulla Jumala kui oma Isa juurde – ning imeline, et Ta meist, kui oma lastest nii suurt rõõmu tunneb. “Isa, ava palun mu kõrvad oma Sõnale ning häälesta mu süda oma armastuses.”

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sina valisid Neitsi Maarja meie Päästja emaks. Täida meid oma armuga, et meiegi järgiksime meelsasti Sinu tahet. Kingi meie südamesse rõõmu sellest, et Si-nu Poeg Jeesus Kristus on sündinud inimeseks ja päästnud meid surma ja patu meelevallast. Sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti. Aamen.

* * *

 

 Kasutatud allikad
 
  • Kiivit, Jaan (1999) Tõde teeb vabaks: [postill]. Tallinn: Logos, lk 102-103
  • Piibliõppekursus “Piibel kaanest kaaneni”: Janu Jumala järele (Ps 42:1-44:27); Kas keegi hoolib minust (Ps 142-143); Sõber, kes ei peta (Js 29-30:19); Kas tahad vanglast vabadusse (Gl 4:1-11); Elavad kivid (1Pt 2:4-8). Pühakirja selgitab Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Pereraadio
  • Tärk, Osvald (1993) Markuse evangeeliumi seletus. Tallinn : Allika, lk 389, 392
  • Tärk, Osvald (2014) Psalmide seletus. Tallinn: Logos, lk 105

 

Koostas Indrek Lundava

Märts 2018

1 2 3 4 5 18