Kategooria postitused

Palveleht 12.-18. jaanuar 2020

Nädala teema: Ristimise and

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg, mil kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Psalm 89:19-22; 27-30

19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.
20Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid:
“Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
21
Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud.
22
Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda.

28Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
29
Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.
30
Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.          

 

Jesaja raamat 61:1-3

1 Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud

viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi,

2 kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid,

3 andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”, „Issanda istanduseks”,

millega ta ennast ehib.

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest. Tänu ristimise anni eest. Täname Jumalat loojana ja elu alalhoidjana. Täname Jeesust meie päästja ja igavese elu toojana. Täname Püha Vaimu elu pühitsejana. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete eest. Täname Kolmainu Jumalat kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14

14Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:29-34

29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja

ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.

30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees,

kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.

31 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.”

32 Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat.

33 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega

ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja

tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.

34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita meid, et selgi aastal paneksime kõik oma usu ja lootuse Issanda peale. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Triebluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ning tema pere. Õnnistust ja jõudu palume kõikidele Nõmme Rahu koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 8:26-40

26 Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.”

27 Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama

28 ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut.

29 Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!”

30 Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed?”

31 Tema vastas: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata?” Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale.

32 Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see: „Tema on kui lammas viidud tappa ja otsekui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud.

33 Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada?

Sest ta elu võetakse ära maa pealt.”

34 Ja eunuhh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: „Ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta?”

35 Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest.

36 Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuhh lausus: „Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?”

37 [Aga Filippus ütles: „Kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik.” Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!”]

38 Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema.

39 Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga.

40 Aga Filippus leiti Asdodist, ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid, diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume enestele Jumalalt tänulikku meelt ning rõõmust ja rahust täidetud südant!

Palveleht 5.-11. jaanuar 2020

Nädala teema: Issanda templis

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel eestpalveid.

 

Kohad Piiblist: Psalm 84:2-5; 11-12

2 Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!

3 Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.

4 Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!

5 Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.

11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades.

12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

           

Johannese evangeelium 10:22-30

22 Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv.
23 Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus,
24 kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle: „Kui kaua sa veel
pead meie hinge kahevahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega!”
25 Jeesus vastas neile: „Ma olen seda teile juba öelnud, aga teie
ei usu. Teod, mida ma teen oma Isa nimel, needsamad tunnistavad minust,
26 kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast.
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
29 Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest.
30 Mina ja Isa oleme üks.”

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et oleme Jumala suurest armust astunud uude aastasse. Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname meie pühakodade eest. Täname Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname kristlaste kui elavate pühakodade eest. Tänu toome kodukoguduse ja meie koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest kes koguduse juures nõu, jõu ja annetustega on abiks olnud. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ja Ilumäel.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Saamueli raamat 3:1-10

1 Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli
neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.
2 Aga kord kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda et
ta enam ei näinud, magas oma asemel,
3 kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas Issanda
templis, seal, kus oli Jumala laegas,
4 hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
5 Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles: „Siin ma olen, sest sa ju
hüüdsid mind!” Aga tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud. Mine tagasi,
heida magama!” Ja ta läks ning heitis magama.
6 Aga Issand hüüdis jälle: „Saamuel!” Ja Saamuel tõusis ning läks
Eeli juurde ja ütles: „Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!” Aga
tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud, mu poeg. Mine tagasi, heida magama!”
7 Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud
temale veel ilmutatud.
8 Ja Issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda. Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles: „Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!” Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi.
9 Ja Eeli ütles Saamuelile: „Mine heida magama, ja kui sind
hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!”
10 Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel:
„Saamuel! Saamuel!” Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest su sulane kuuleb!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:1-5

1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.
3 Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks
sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.
4 Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5 nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Valgustagu Issanda armastus meie elu. Palume vaikseks jäämise hetki iseenda ja Issanda Jeesuse Kristusega. Palume oma usuellu piiritut usaldust. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ja tema pere. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust kogu meie kogudusele.  Paulume Issanda jätkuvat õnnistust Toidutarele, 80. klubile, piiblitundidele, pühapäevakoolile, muusikatööle, hingehoiuvalvele, Päeva Sõnale jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeeliumist 1:14b

me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikidega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a      

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

 Palume usaldust ja Jumala peale palves lootuse asetamist ka uuel Issanda Aastal 2020.

Jumal armastab meid ja Tema tahe meie suhtes on alati hea ja armuline.

Palveleht 29. dets. 2019– 4. jaan. 2020

Teema: Püha perekond

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

 

Kohad Piiblist: Jesaja raamat 25:1. 4-5

 1 Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su nime kiita,
sest sa oled teinud imet, su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. 

4 Sest sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses,
ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest;
on ju julmade viha otsekui raju, mis raputab müüri, 
otsekui lõõsk põuaajal. Sina vaigistad võõraste möllu,
otsekui palavus pilve varjus vaikib julmade võidulaul.

                       

Pauluse kirjast galaatlastele 4:3-7

3 Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime
orjuses maailma algainete meelevalla all.
4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse

oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”
7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg,

siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu 2019 aasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Täname, et tohime peagi alata uut Issanda aastat 2020 ning teha seda Jeesuse nimel ning tema armule ja abile lootes. Tänu Jumalale, Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja jätkuvalt alal hoiab. Tänu Jeesusele, kelle ristisurm ja ülestõusmine on võitnud surma ning kinkinud igavese elu. Tänu Pühale Vaimule, kes jagab usku ja pühitseb meie elu. Tänu Püha Perekonna – Jeesuse, Maarja ja Joosepi eest. Tänu Jumala sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu koguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib eestpalves toetuda: Psalm 71:14-19

14 Aga mina ootan alati ja suurendan kogu su kiidetavust.

15 Mu suu peab jutustama sinu õiglusest ja su päästetegudest kogu päeva,
sest ma ei tea nende arvu.

16 Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes sinu õiglust.

17 Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid.

18 Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile!

19 Sest su õiglus ulatub kõrgele, oh Jumal, kes oled suuri asju teinud.

Jumal, kes on nagu sina?

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 2:33-40

33 Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti.

34 Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse –

35 ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”

36 Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve

37 ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega.

38 Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest
kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust.

39 Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse
järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti.

40 Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule aastavahetuseks ja ka uueks algavaks Issanda aastaks. Valmista meid palun alanud aastal Sind kõiges usaldama ja Sinu peale lootma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ja tema pere. Palume jätkuvat õnnistust jumalateenistustele, palvustele, ametitalitustele, palve- ja piiblitundidele, Päeva Sõnale, Toidutare projektile, koguduse kohvilaudadele, pühapäevakoolile ja muusikatööle, hingehoiuvalvele ning kõigele, mida meie koguduses läbi viiakse. Õnnistust palume kõikidele jumalateenistustele ja palvustele Lunastaja- ja Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 111:2

Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun meil, kristlastena, mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad uut jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista ja kingi jumalikku jõudu inimestele kes seotud erinevate sõltuvustele ning igatsevad vabadust. Õnnista, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Perekeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse Talu, Kiriku Varahalduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jpt.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7      

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse
 Palume uuekski aastaks püsivust oma palveellu, piiritut usaldust Jumala vastu, rahu Issandalt ning rohket tänu kõige eest.

Palveleht 22. – 28. dets. 2019

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiituspalve – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda : 1. Moosese raamat 21:1-7

1 Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud.

Issand toimis Saaraga, nõnda nagu ta oli öelnud:

2 Saara jäi lapseootele ja tõi Aabrahamile poja ilmale ta vanas

eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud.

3 Ja Aabraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks.

4 Ja Aabraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see kaheksapäevane

oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud.

5 Ja Aabraham oli sada aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis.

6 Aga Saara ütles: „Jumal pani mind naerma! Igaüks, kes sellest kuuleb, naerab mind!”

7 Ja ta ütles: „Kes oleks võinud Aabrahamile kuulutada, et Saara

imetab veel lapsi? Ometi tõin ma temale poja ilmale ta vanas eas!”

 

Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel

oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname advendi- ja peagi saabuva jõuluaja eest. Kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad, abilised ja vaimulikud. Tänu Kolmainu Jumala eest kes on meid loonud ning tunneb meid paremini kui keegi teine või isegi meie ise. Tänu, et võime usaldada Jumala tõotusi ja armastust meie vastu. Jõuluajal täname eelkõige inimeseks saanud Jumala, Jeesuse Kristuse, eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                        

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4,5b

 

 

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 6:13-20

13 Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures,

kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda.

14 Ta ütles: „Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!”

15 Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.

16 Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja

vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks.

17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel

selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,

18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,

19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,

20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks,

saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse või haiguse või muudel põhjustel on sunnitud jääma sel advendi- ja jõuluajal koguduse kokku tulemistest eemale. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi-ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palume Isanda hoidmist kõigile kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning preestriameti kandidaadi Katri Aaslav-Tepandi ning tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Riias, Destinis ja Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 102:14; 16-17; 20-22

14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale,

sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud.
16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.
17
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses.

20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad, 
21 
et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, 
22 
et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist oleks enam. Tõstame Jumala ette pered, andku Issand peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõigile inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas.

Palveleht 1. – 7. detsember 2019

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib selles palveosas toetuda: Psalm 24:7-10

7 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks,
et aukuningas saaks sisse tulla!
8 Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks,
et aukuningas saaks sisse tulla!
10 Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.

Markuse evangeelium 11:1-10

1 Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagesse ja
Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus kaks oma jüngritest
2 ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia!
3 Ja kui keegi teile ütleb: Miks te seda teete? siis öelge: Issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi!”
4 Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla.
5 Ja mõned sealseisjaist ütlesid neile: „Mis te teete, et päästate sälu lahti?”
6 Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule.
7 Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivad ta

peale ning Jeesus istus sälu selga.
8 Ja paljud laotasid tee peale oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi.
9 Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna!
Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!
10 Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes!”

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu alanud advendiaja ja uue kirikuaasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Toome tänu Jumalale, oma Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja alal hoiab. Tänu Kristusele, kelle ristisurma ja ülestõusmise läbi saame osa igavesest elust. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ning kõikide eestpalvete eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 9:9

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.

Palve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 1:7-12

7 et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks  teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel,
8 keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga,
9 kui te võtate vastu usu eesmärgi – oma hingede pääste.
10 Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud.
11 Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid  nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust.
12 Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.
Palvetame koguduse liikmete, töötegijate, koguduse juhatuse liikmete ning nõukogu liikmete eest. Palume neile kõigile Jumala hoidmist ja õnnistust ka uuel alanud kirikuaastal. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning pastoraalseminari praktikal oleva Katri Aaslav-Tepandi. Palume jätkuvat õnnistust Toidutarega seotud inimestele, leerilastele, pühapäevakoolis, muusikatöös ja piiblitundides, hingehoiuvalves, Päeva Sõnas jm osalevatele inimestele ning kõigele, mida Issanda nimel koguduses tehakse. Palume õnnistust advendiaja jumalateenistustele ja kontsertidele ning heategevuslikule advendilaadale 15.12. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 9:9-10

9 Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar!
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.
Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas,  emaeesli sälu seljas.
10 Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni,
Frati jõest ilmamaa ääreni.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun igal kristlasel rõõmustada oma kristlaseks olemise tähenduse ja õnnistuse üle. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja üldhariduskoolid, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Perekeskuse jpt.  Õnnista palun omavahelist osadust!

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 7:7-8

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

Palume jätkuvalt püsivust oma palveellu ning tänulikku meelt.

Palveleht 3. – 9. november 2019

Nädala teema: Jeesuse saadikud

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 145:8-13

8Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
9
Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
10
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
11
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
12
et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu.
13
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

 

Jeremia raamatule 1:4-10

4 Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
5 „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.”

6 Aga mina ütlesin: „Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor.”

7  Kuid Issand ütles mulle: „Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin.

8 Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.”

9  Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle:
„Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu.10 Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.”

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

/Parast vaikset patutunnistust võib lugeda/: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armuaja eest Maarjamaal. Tänu inimeste eest, kes läbi aegade on olnud Jeesuse saadikud, kes on rõõmusõnumi Jeesusest Kristusest vastu võtnud ning seda ustavalt ja rõõmsa meelega edasi andnud. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest. Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb, meie usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu igavese elu eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, karjaste ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu inimeste ees, kes teenivad koguduse erinevates valdkondades. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 6:8

8Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Pauluse kirjast Timoteusele 4:1-5

1 Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut
mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel:
2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi,

manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.
3 Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid
otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu,
4 ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.
5 Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee
evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand, aita meil olla Sinu saadikuteks. Anna meile õigeid sõnu ning täida meid palvemeele, usalduse  ja armastusega. Aita, et toetuksime igal ajal ja igas olukorras Kristusele. Hoia meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ning kirikuõpetaja ordinatsiooniks valmistuva Katri Aaslav-Tepandi ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ja Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 22:1-14

1 Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema:
2 „Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad.
3 Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.
4 Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!”
5 Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale,
6 mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära.
7 Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas

need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna.
8 Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt.
9 Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!”
10 Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda
leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi.
11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta

seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.
12 Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia

ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust.
13 Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja
käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.
14 Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume õnnistust kõikidele Jeesuse saadikutele. Palume rahu sõjakolletesse ja rahumeelseid lahendusi.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast koloslastele 4:2a     

2Palvetage püsivalt!

 Palvetame kõigi eest, kes vajavad meie palveid ja abi. Kinkigu Issand meile silmi märkama neid, kes mures, üksikud või masenduses. Aita aidata. Palume püsivust oma palveellu ning piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ning tänu ja usaldusega vastu võtmiseks.

Palveleht 13.-19. oktoober 2019

Nädala teema: Igapäevane leib

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega -vastuseid.

Kirjakoht Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda on: Psalm 104:1,13-14, 27-28, 33

1 Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur,

austuse ja iluga oled sa ennast riietanud.

13 Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest; sinu tööde viljast toidab ennast maa. 
14 Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks, et tuua leiba välja maa seest 
27 Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 
28 Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head. 

33 Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus.

 

 1. Pauluse kirjast korintlastele 9:6-11

6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti,
ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte

nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et
teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,
9 nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”
10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva
toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja.
11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale.

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

              

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumalale, kes hoolitseb meie ja meie igapäevaste vajaduste eest ning kingib meile jätkuvalt oma häid ande. Täname selle aasta lõikuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete ning vaimulike eest. Tänu leerilaste eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:15

15Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda: Luuka evangeelium 12:(13-14)15-21

13 Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!”
14 Jeesus ütles talle: „Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?”
15 Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse
eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!”

 

16 Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud.
17 Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole  kohta, kuhu oma vilja koguda.”
18 Ja ta ütles: „Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan
suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara
19 ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara

mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!”
20 Aga Jumal ütles talle: „Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult
su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?”
21 Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas.”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand laseks oma armu viljadel, õigusel ja armastusel, küpseda ka meie sees. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema lähedaste eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Marek Alveuse ning tema pere. Palume õnnistust juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palume õnnistust leerilastele, pühapäevakoolile ja lastekoorile. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 8:7-18

7 Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate
ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,
8 nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,
9 maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu,
maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.
10 Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!

11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata
tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat,
oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,
15 kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust,
16 kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et
sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head!
17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse,
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse meie kiriku kõrgkooli – Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume kõigi eest, kes on kirikust kõrvale jäänud. Palume, et Issanda hea ja armuline Vaim oleks nendega ning nad võiksid taas leida tee koguduse osadusse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast Timoteusele 4:4-5

4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,

5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

Palume, et Issand pühitseks kogu meie elu Sõna ja palve läbi!

Palveleht 6.-12. oktoober 2019 

Nädala teema: Jeesus annab elu

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas toome kiitust ja ülistust Jumalale.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Kohad Piiblist millele ülistusosas toetuda on: Psalm 86:10-13

10 Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
11 Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões!

Kinnita mu süda kartma sinu nime! 
12 Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti. 
13 Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud
surmavalla sügavusest.

 

Luuka evangeelium 7:11-16

11 Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja
temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast.
12 Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda.
13 Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles: „Ära nuta enam!”
14 Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid

seisma. Ja ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!”
15 Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi.
16 Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid: „Meie seas on tõusnud suur prohvet!” ja „Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes on oma ristisurma ja ülestõusmise läbi on võitnud surma võimu ning toonud meile igavese elu. Temaga koos olles ning Teda usaldades võime elada julgesti oma maist elu ning pärida Temas igavese elu. Täname koguduse liikmete, töötegijate ja vaimulike eest. Tänu meie koguduse sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 14:1-6;13-15

Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju tüli.
2 Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära, ta põgeneb nagu vari ega jää püsima.
3 Ometi pead sa seesugust silmas ja viid mind enesega kohtu ette.
4 Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi!
5 Kuna tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes –
sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna -,
6 siis pööra oma pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule,

seni kui ta päevilisena oma päevast rõõmu tunneb!

13 Oh, et sa varjaksid mind surmavallas, peidaksid, kuni su viha möödub;
et sa määraksid mulle aja ja siis peaksid mind meeles.
14 Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu?
Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb.
15 Sa hüüaksid ja ma vastaksin sulle, sa igatseksid oma kätetööd.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:18-23

18 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused
mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.
19 Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.
20 Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte

vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega,
21 et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.
22 Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini;
23 ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt usku ja usaldust, et meil oleks tahet, oskust ja julgustust kinnitada neid, kes julgustust ja tröösti vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt lohutust ja abi leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema lähedaste eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis PIrni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame Jumala kätte koguduse muusikajuhi Imbi Laasi ja kõik koori liikmed, et Issanda teenimine läbi muusika võiks palju rõõmu tuua. Palume kõik leerilapsed Jumala armu ja hoidmise alla. Õnnistust palume sõpruskogudustele Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast Timoteusele 1:10

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu
toonud valge ette elu ja kadumatuse.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume presidendi, valitsuse ja riigikogu eest ning kõigi eest, kes rahva teenistuses. Palume rahu eest maailmas. Palume, et me ise oleksime rahutegijad. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas, juhtimas ning elustamas. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja riigikoolid, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse, Kristlike Raudteelaste ühingu jpt.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku Temasse ning palve jõusse.

PÄEVA SÕNUM nr. 155

“Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest.” Ii 42:10

 

MEIE LIGIMENE

 1. pühapäev pärast nelipüha
 2. nädal: 15. – 21. september 2019

 

Tänapäeva inimese jaoks tähendab usk Jumalasse sageli üksnes isiklikku suhet kõrgema jõu-ga. Sageli selline kaasaegne usk ei nõua inimeselt eriti palju, piisab vaid mõtisklemisest ja enda ellu süüvimisest.

Kristlik usk pole kunagi olnud egoistlik enese vajaduste rahuldamine, vaid siin on inimese ja Jumala vahel ka ligimene. Jeesus andis oma elu ja tööga hea märgi sellest, kuidas tuleb teist inimest armastada ja aidata. Jeesus aitas, kuigi abivajajaid oli palju. Ta ei lükanud kõrvale inimesi selle pä-rast, et nad oleksid olnud liiga patused. Jeesuses tuli esile Jumala armastus.

Ka kristlase elus peaks olema ligimesearmastust. Kui Jeesuselt küsiti, milline on suurim käsk, siis ta vastas: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!”

Jumal on andnud inimesele kõik eluks vajaliku. Ta on andnud andeks meie patud, Ta on and-nud uue elu. Nüüd on meie ülesanne olla maailmas Jumala headuse ja armastuse jagajateks oma li-gimestele. Meie ümber on nii palju neid, kes vajavad tuge, abi ja andestust. Minnes ja aidates neid inimesi, täidame Jumala antud ülesannet. Jumal on hea, armastav ja aitav ning kui meie oleme sel-lised oma ligimese vastu, siis oleme ka Jumala kaastöölised siin maailmas. (Soom 2013:8)

 

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40

 

Olen harjunud olema maailma naba. Ega selles miskit imelikku olegi, sest kõik tiirleb ja pöör-leb ümber minu. Kui elus miskit juhtub, siis sünnib see kas minu lähedal või minust eemal. Inime-sedki jagunevad kas tuttavateks või võõrasteks. Nii on Jumalgi mulle omane või mulle võõras, mul-le lähedane või kauge. Kõige tähtsamad on minu elu, minu perekond, minu töö, minu Jumal, minu usk … – see on monoloog iseendaga.

Aga milline oleks minu elu teiste eludeta, minu Jumal teiste Jumalata, minu usk teiste usuta, minu monoloog ilma dialoogita? Teisi välistades võiks vist minu ja Jumala vahele võrdusmärgi pan-na. Eks inimene teebki vist sageli nii – oma Jumalast ja oma usust rääkides räägib tegelikult ainult iseendast.

Jeesus nägi aga teisi ja tegi igaühe jaoks ruumi. Nii õpetas Ta meid palvetamagi sõnadega “Meie Isa”, mitte “Minu Isa”. Ega Ta ilmaasjata rõhutanud, et kus kaks või kolm Tema nimel koos on, seal on Tema meiega. Mitte et Ta minuga ei oleks, kui ma üksi mõtisklen või palvetan, vaid et Ta on minuga läbi teiste, kellele olen ruumi teinud oma mina kõrvale, keda haarab minu usk ja minu Jumal, kelles ja kellega saan kohata Issandat. Nii on Jeesus tõmmanud minu jaoks võrdusmärgi ene-se ja teiste vahele. Teda kohates kohtun alati vennaga ja venda kohates alati Jeesusega. (Kirja 2002 :8)

 

Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat. (Õp 14: 31) Kes halastab kehva peale, laenab Issandale ja tema tasub talle ta heateo. (Õp 19:17) Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. (Mt 10:42)

 

Palvetagem: Halastaja Issand ja Õnnistegija, süüta meie südameis oma armastuse tuli, et me üksteist armastaksime, nagu Sina oled meid õpetanud ja meile eeskuju jätnud. Sinule olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

 

* * *

 

KÕIGE ESIMENE KÄSK.

Pühapäev – 15. september

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Lk 10:27

 

Jeesuse vastuses kirjatundja taiplikule küsimusele kuulsime, millised peaksid olema elu prio-riteedid, mida me eelistame ja millises järjekorras asju ajame.

Esimesel kohal on Jumal. Temast tuleb alustada. Kui sa oled mures, kui sa ei tea, millest alus-tada, kui sa tunned, et sul ei ole piisavalt vahendeid mõne asja korraldamiseks, või oled segaduses või jahmunud, siis alusta Jumalast ja armasta Teda.

Kui me ausalt vaatleme iseennast, siis peame tunnistama, et harva alustame Jumala armasta-misega. Peaaegu alati alustame endi vajaduste ja nõudmistega, selle asemel, et vaadata Jumala poo-le. Tema on valmis juhtima meid läbi arusaamatute olukordade, probleemide ja kitsikuse, millega tuleb meil silmitsi seista. Me oleme niivõrd haaratud endi hädadega, et me ei suuda oma mõtteid neist lahti rebida ega ümber suunata Jumala peale. Aga Jeesus ütleb, et mõtle kõigepealt Jumalale. Tema on see, kes näeb probleemi tervikuna koos tagajärgedega. Meie vaateväli piirdub kahjuks ainult olukorra ühe väikse osaga. Häda on selles, et me ei näe asju õiges perspektiivis, meil ei ole õiget väljavaadet tulevikku. Just sellepärast oleks targem alustada suhtlemisest Taevase Isaga.

Aga Jumal ise ei alusta sellest. Midagi eelneb meie poolsele Jumala armastusele. Mis asi see on? Küllap see tähendab seda, et Jumal pöördub meie poole esimesena. Käsk Moosese viiendast raamatust, millele Jeesus viitab, kohustab inimest armastama Jumalat. Aga see armastus ei ole võimalik enne kui me pole hakanud nägema, et Jumal on meid enne armastanud. Seega on meie armastus eeskätt vastus Jumalale. Kui püüaksime käsku täita ainult käsu pärast, oleks väga raske armastada Jumalat, kui mitte võimatu. Ta tunduks olema meie vaenlane või kohtunik või hoopis surmaotsuse täideviija. Pühakiri ei tõsta kusagil esikohale meie armastust. Kas mäletad kuidas Johannes ütleb oma esimeses kirjas: “Meie armastame, sest Tema on meid enne armastanud.”

 

Inimese vastutus on reageerida Jumala armastusele. Tema armastust kogeme väga erineval moel. See jõuab meieni läbi looduse, läbi varude, mida päevast päeva meile antakse. Me ei tohiks iial unustada, et asjad, millest rõõmu tunneme: toit, õhk, päikesepaiste, ulualune – kõik need eluks vajalikud materiaalsed asjad tulevad Looja käest. Tema headus kaitseb, katab ja valvab meid. Ta hoiab, et kurjus, mis meie elus oma tööd teeb, ei saaks meid kaasa kiskuda ega hävitada. Jumala varjav käsi kaitseb meid. Muidugi juhul, kui me ei ole ennast teadlikult kurja teenistusse andnud. Nõnda siis, kui sa mõtled Jumala armastusele ja eriti armastusele, mille läbi meid on päästetud, siis ainuke ja tõeline vastus peaks olema kogu südamest, hingest, mõistusest ja jõust tulenev vastuar-mastus.

Pangem nüüd tähele, kuidas Jeesus kirjeldab meie vastuarmastuse kulgu. Armastus ei ole ai-nult hetkeline tunne. See on tegevus, millel on oma loogika ja eripära. Kui Jumala armastamine on elu võtmeks, meie olemise keskseks tõeks, siis oleks hea teada, kuidas me seda teeme? Eeskujuks võib meile siin olla Mooses, kelle sõnadele ka Jeesus viitab. Moosese järgi algab see protsess meie südames, läbib hinge ja mõistuse ning lõpuks haarab kaasa keha. Selline järjestus tundub olevat vas-tuolus meie kogemusega, mis tunnistab, et protsess just kui algaks mõistusest. Me näeme, kuuleme, tunnetame ja loeme asju Jumalast. Me jälgime oma elu salvestust, meie ümber toimuvat ja tõde Ju-mala kohta tabab kõigepealt meie mõistust. Me hakkame mõtlema selle peale, mida Jumal on teinud ja teeb jätkuvalt meie heaks.

Tõde, millest mõistus on aru saanud, puudutab järgnevalt meie hinge ehk teisiti öeldes järgneb meie emotsionaalne vastus poolehoiu või armastuse näol. See omakorda puudutab inimese tahet ja paneb liikvele inimese tervikuna, paneb armastama kogu jõuga.

 

Aga on olemas ka teine võimalus, teistmoodi järjestus. Küllap oled oma elu jooksul kogenud, et vahel pole armastuse algstaadiumis mõistusel mingit rolli, see tuleb mängu alles hiljem. Kõik al-gab nii äkki ja nii tugevalt, et sa ei jõua asja peale mõeldagi, kui su süda on armastuse tundest jää-gitult haaratud. Usun, et sellist tunnet on mõistuse teel võimatu saavutada. Küllap sellepärast Moo-ses ja Jeesus on asetanud Jumala armastamisel esikohale südame. Süda ei murra truudust, mõistus aga küll. Mõistus loodab liialt oma tarkusele ja võib olla vahel halb nõuandja. Need inimesed, kes on südamega armastanud Jumalat, ei ole ka kõige raskemates katsumistes taganenud oma Issandast. Ja siiski, kõige tugevam ja püsivam on meie kiindumus Jumalasse, kui me armastame Teda kogu südamega, kogu hingega, kogu mõistusega ja kogu jõuga.

Jumala armastusele vastamisega me läheneme oma probleemide lahendamisele. Alles siis kui oleme alustanud armastusega Jumala vastu, oleme valmis pöörduma küsimuse poole, mis meile mu-ret ja valu valmistab. Olgu selleks siis suhted abikaasaga, lastega, naabritega, sõpradega või vaen-lastega. Siis oleme vabad armastama oma ligimest nagu iseennast, oleme valmis ulatama edasi ar-mastust, mida oleme kogenud Jumala käest. Kui aga alustame kaasinimesest, siis oleme peagi haa-ratud raskustest, solvangutest ja valust ning vastame samaga, millega meid koheldakse. Tavaliselt just nii tehakse, alustatakse ligimese armastusega ja peatselt kogetakse, et seda on teostada väga raske kui mitte võimatu. Tänapäeva ühiskonna humanitaarteadused õpetavad küll, et meil tuleb ar-mastada oma kaasinimest, aga nad ei oska öelda, kuidas on see võimalik. Ka Jeesus käsib meil ar-mastada kaasinimest aga enne kui Ta seda meilt nõuab, teeb Ta meile selgeks, et me suudame seda teha alles siis, kui meis on tugev armastus Jumala vastu.

 

Me vajame armastust. Armastus on inimese jaoks sama vajalik, nagu õhk ja päike, nagu vesi ja toit. Ilma armastuseta inimese vaim närbub, kuivab ära ja hävib. Tulemuseks on see, et vihastame kergesti, lööme vastu, tegutseme vaenulikult. Jumal teab, et vajame armastust. Selle vajaduse rahul-damiseks asetab ta meid perekonna rüppe, kus me imikuna saame oma esimesed kogemused armas-tusest. Just lapsepõlves õpime tundma, mis armastus on ja kuivõrd me seda vajame. Esialgu on pe-reliikmed need, kes lapse armastuse vajaduse rahuldavad. Kuid varem või hiljem avastame, et ma-huti on tühjaks voolanud, et inimene ei ole piisav armastuse allikas. Ta ei olegi selleks mõeldud. Kui sa proovid elada teiste armastuse kulul, siis peagi avastad, et nende armastusel on piirid, mis ei luba rahuldada sinu vajadusi.

Elu üheks eesmärgiks on juhtida meid algtõe juurde, et Jumal on see, kes oma armastusega suudab meid täielikult rahuldada. Tema armastus rahuldab meie elu sügavamad vajadused. Tundub, et kristlased ei võta tõsiselt seda tõde. Paljud ei taha seda uskuda. Nad ei taha Jumala käest armas-tust vastu võtta, sest on veendunud, et see tuleb inimeste käest. Aga kõik, mis inimese käest tuleb, on poolik. Sa võid olla inimeste keskel, kes püüavad armastada sind kogu südamest ja siiski tunned üksildust. Armastuse vajadused rahuldab lõpuni ainult Jumal ja sellepärast tuleb meil alustada Te-mast. Armastagem siis Issandat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. (Kiir 2018)

 

Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseen-nast! (3Ms 19:18) Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! (5Ms 6:5; vt ka Mt 22:37; Mk 12:30)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumal on andnud meile selle maailma ja elu, on andnud mõistuse ja südametunnistuse, et seaksime oma kodu, oma rahva ja riigi asjad paremasse korda. Aga me suudame seda ainult siis, kui saame ise korda. Jaan Kiivit jun

 

Palvetagem: Võtan aega olla püha, rohkem paluda; Sinu armu sisse soovin jääda ja Sinu Sõna uurida; armastada kõiki, nõtru aidata; nõuda Päästja riiki ja ennast kaotada.

 

* * *

 

JUMAL EI UNUSTA SIND. ÄRA SINAGI UNUSTA TEDA!

Esmaspäev – 16. september

Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku Sinu nime! Ps 74:21

 

See psalm on nutulaul Jeruusalemma langemise pärast 586. aastat eKr mille käigus hävis ka Jeruusalemma tempel, maa ning kuningas – kolm alussammast iidses Iisraelis.

Psalm väljendab äärmist valu, ses taoline jõhkrus haavab terve kogukonna identiteeti. Psalmil 74 on aga ka sõnum neile meie keskel, kellede kogudused kannatavad enam hoolimatuse kui vägi-valla käes. Meie probleemiks ei ole ainult sekulariseerumine – kasvavad rahvahulgad, kes ignoree-rivad kirikut täiesti – vaid sama suureks probleemiks on ka kiriku hääbumine – kasvavad kristlaste hulgad kes lahkuvad institutsionaalsest kirikust, otsides kohasemaid ja innovatiivsemaid alternatii-ve.

Mida õpetab psalm 74 täna meile? Esmalt – austa kogudust ja ole alandlik. Ainult need, kes ise mõistavad, et on viletsad ja vaesed on võimelised ka ära tundma, et pääste asub inimvõimalus-test väljaspool. Teiseks – hinda mälu ja käidud teid. Psalm julgustab meid tagasi vaatama algaegade Jumala suurtele loomis- ja päästetegudele, nii et oleksime võimelised nägema nende jätkumist tule-vikus.

Isegi kui tempel on varemeis, Jumal on see kes toob täieliku võidu. (Macdonald 2011)

 

Sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle: “Õnnis on ihu, mis sind on kandnud, ja rinnad, mida sa oled imenud!” (Lk 11:27)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Iseennast täis inimesega pole Jumalal midagi peale hakata. Jumal ei taha oma varanduste kaduma minemist, aga täis anum ajab ju üle. Eenok Haamer

 

Palvetagem: Issand Jeesus Kristus, täis usaldust hüüame Sinu poole! Sa mõtled haigete ja rõhutute peale ning oled vaeste ja kõrvaletõrjutute sõber. Ole lähedal neile, kelle elus on raskusi ja kes ei tea, mida nad peaksid edasi tegema. Saada neile abi ja aitajaid.

 

* * *

 

ET SA TEEKSID, MIS ON ÕIGE.

Teisipäev – 17. september

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

 

Miika kuulutas Jumala kohut sõnakuulmatule rahvale. Ta sõnum oli selge ja mõistetav: “Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja hauvad oma voodites kurje mõtteid, et neid hommiku koites täide saata, sest nende käes on võim. Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile, kodasid, ja võtavad need ära; nad rõhuvad meest ja ta koda, igaühte ja ta pärisosa.” (Mi 2:1-3)

Saamahimus olid paljud eemaldunud Jumalast. Küllap mõnigi püüdis oma jõukusest pisut oh-vriks tuues omaenese hinge ja avalikku arvamust rahustada, aga prohvet kirjutab, et ülekohut ei saa kinni maksta Jumala ees küllusliku laristamisega ega oma lastelt elu ja tuleviku röövimisega. Seda enam, et üleastumised ületavad võimekuse samal määral süü hüvitada. Miika esitab küsimused, mil-lele tema kuulajatel ja lugejatel on oma südametes vastus olemas: “Kas pean tulema ta ette põletus-ohvritega, aastaste mullikatega? Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õli-jõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hinge patu eest?” (Mi 6:6-7)

Küsimuseks oli ja jääb, kuidas saaks heastada tehtud ülekohtu, et taastada Jumalaga õnnistus-rikas vahekord. Mida peaksime tegema, et meie mõtete, sõnade, tegude ja tegematajätmiste kurjus ei pöörduks meie vastu? Miika kirjutab väga lihtsa vastuse: “Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?”

Omaenese õigus on kindlasti petlik, sest igaüks soovib siis mingil moel selle ülemaks seada teiste kõrval, iseäranis kui sellest paistab tulu kasvavat. See, kes teeb, mis õige Jumala ees, on õig-lane. Headust armastada tundub ju lihtne, aga raskus seisneb selles, et halba armastada on sama hõlbus. Heategu võib sageli olla raskem teha kui seda, mis on paha. Headuse armastamine eeldab alandlikkust Jumala ees, sest üksnes tema on hea. Kui keegi armastab headust, siis on ta hea, ja kellele on antud käia koos oma Jumalaga, on vaga.

Kas meil on rahu Jumalaga? Meil on rahu, kui oleme osaduses Temaga ja isekeskis. Jumala rõõmusõnum saab ju avalikuks Kristuses Jeesuses, kes on jätnud meile armastuse uue käsu nõnda, et me ei saa end vabandada, kui ükskõikselt või, veel hirmsam, parastavalt möödume sellest, kes on vaevatud ja koormatud. Ei ole võimalik vabandada, sest ligimese õnnetus on ka meie õnnetus, ja ei taha seda teha, sest nõnda võime eneste silmis tühiseks teha Jumala armastuse meie vastu. (Praats 2016:8)

 

Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. (5Ms 10:12) Sest ustavus on see, mida ma tahan, mit-te ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. (Ho 6:6)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Väikeste asjadega kipub ikka nii juhtuma, et need jäävadki tegemata. Küllap on meilgi indu suuri asju korda saata, aga väikeses ustav olla – see ei ole sugugi nii innustav. Tõeline armastus, tõeline sisu aga avaldub selles, et me suudame väikestes asjades ustavad olla. Joel Luhamets

 

Palvetagem: Püha Jeesus! Kisu välja meie südamest kõik kurjad, kavalad mõtted ja himud. Valgusta meie südameid ja anna meile tõtt, et oleksime Sinu jüngrid, kes Sa ise oled tõde. Anna meile ka usujulgust, et võiksime tõele tunnistust anda ja Sulle ustavaks jääda surmani. Friedrich Wilhelm Ederberg

 

* * *

 

MEILE ON ANTUD KÄSK ARMASTADA.

Kolmapäev – 18. september

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündi-nud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7

 

Kerge on teisele ütelda: “Ma armastan sind.” Aga elada nii, et teine mõistab sõnadeta “Ta armastab mind”, on raske. Kindlasti oleme seda elus kogenud, aga just sellisel armastusel, mida tunneme poolelt sõnalt, on tõeline väärtus ja jõud. Seda kohtame elus nii harva. Sageli on ilusate sõnade taga peidus omakasu ja himu.

Kuidas ära tunda tõelist taevalikku armastust? Apostel Paulus kirjutab armastusest: “Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmutse üle-kohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega, tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik” (1Kr 13:4-7). Me tunneme armastust just sellises ohverdavas armastuses.

Tõeline armastus on vajaduse korral valmis tooma mistahes ohvrit. Jeesus kõneleb oma jüng-ritele loo halastajast samaarlasest, kes läks appi hättasattunud teelisele ja ütleb Mäejutluses: “Ar-mastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma Isa lap-siks, kes taevas on” (Mt 5:44). Need õpetussõnad sisaldavad näiteid, millist ohvrit võib tuua armas-tus. Meie elu seab iga päev uusi olukordi ja võimalusi armastusele. Seda kanda jõuame vaid Jumala abiga. Tema on armastus, kes on armastanud meid ja selle avalikuks teinud oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi.

“Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest” (1Jh 4:10). Ei ole nii, et meie suur armastus on äratanud Jumala, kes on pidanud loovutama oma Poja, vaid vastupidi. Jumal on meid armastanud, Ta on loonud inimese ja kinkinud kõik kauni meie ümber, kuid inimene on vastanud headusele kurjusega. Meis endis on väga vähe armastust. Jumal on pikameelne, Ta annab inimesele uue võimaluse ennast parandada. Ta saadab apostel Johannese kaudu meile sõna, et Ta armastab meid ja kes armastab Teda, see armastab ka oma ligimest. See inimene on Jumalast uuesti sündinud Püha Vaimu kaudu ja ta tunneb Jumalat. (Salumets 2004:8)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Armastus on Jumala enese astumine inimesse. Inimene saab selleks niipalju ära teha, et hoiab ukse lahti ja ajab koli ja risu eest välja: teeb Jumalale ruumi oma südames. Seda nimetatakse uuestisündimiseks, kui Jumal asub inimesse elama. Karl Raudsepp

 

Palvetagem: Su oma, Issand, on mu süda, Sa minu vara ja mu võit; mu eest Sa kandsid sur-mahäda, et mulle tõuseks elu koit. Sa maksid minu võla ära, mu hinge õnn ja kallim sära! Gerhard Tersteegen

 

* * *

 

JEESUSE KULDREEGEL

Neljapäev – 19. september

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! Mt 7:12

 

Maailmas, kus õigust armastatakse, on suhtlemise aluseks põhimõte: kuidas sina mulle, nõnda mina sulle. Inimene seab oma käitumise aluseks teise inimese käitumise. Oled sina mu vastu hea, püüan ka mina sinu vastu hea olla. Oled sa okkaline, siis saad peagi tundma, et minulgi on okkad. Veelgi teravamad ja pikemad kui sinul!

Jeesus ei anna omadele õigust nõnda käituda. Ristiinimese eeskujuks ei ole mitte teine inime-ne, vaid meie Õnnistegija Jeesus Kristus! Kuidas käitub Jumal sinuga? Mitte nõnda nagu sina Te-maga. Kui Jumal suhtuks inimesse nõnda nagu meie Temasse, siis ei antaks ühelegi meist eluvõi-malust! Jumal suhtub inimesesse, ka sinusse, mitte inimliku õiguse järele, vaid jumaliku armastuse-ga. Jumala armastus ei ole jõuetu ja pime. Jumala armastus on väga jõuline ja aktiivne. Jumala ar-mastus on patust päästev armastus. See näitab igale inimesele tema vigu, tema süüd ja pattu.

Ometi ei ole Jumalal hea meel patuse surmast. Ta tahab, et patune meelt parandaks ja pääseks. Ta võtab inimesel käest kinni ja viib ta hukatusest välja, muidugi juhul, kui inimene Jumalale vastu ei pane. Ja pealegi teeb Ta seda suure kannatlikkuse ja halastusega. Just niisugust armastust seab Ju-mal oma rahvale eeskujuks. Nõnda nagu Jumal on Jeesuses minusse suhtunud, nõnda tohin ma suh-tuda kaasinimestesse. Jeesus ütleb: Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. Kui sa soovid, et kaasinimene suhtuks sinusse sama ar-mastuse ja kannatlikkusega, nagu Jeesus on sinusse suhtunud, siis palu, et sa suudaksid samaga vas-tata ega ootaks algatust teiselt, sest see peab sinust endast lähtuma. Siis sa märkad, et igal inimesel, ka sinul, on oma koht. Koht, kuhu Jeesus on sind asetanud, pole sugugi kitsas, vaid sama avar nagu Jeesuse kannatlikkus ja armastus sinu vastu. (Soosaar 1996:225j)

 

Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi! (Tb 4:15) Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile! (Lk 6:31)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Me muretseme inimese, mitte massi pärast. Otsime üles need, kellega Kristus end samastas, kui ta ütles: “Ma olin näljane”, “ma olin haige”. See, kes vae-suse probleemi mõistusepäraselt tunnetab, ei ole tegelikult midagi mõistnud. Ema Theresa

 

Palvetagem: Halastaja Õnnistegija! Sa ootad meilt ka tegusid. Sa tahad näha neid vilju, mis tunnistavad meie usust ja milles on nähtavaks saanud jüngri ülesanne. Aita meil siis ära tunda ligi-mene, enamgi veel – olgu kõik inimesed meie ligimesed. Me kõik vajame ju Sinu halastust, mis teostub tähelepanemise, mõistmise ja aitamise kaudu. Ole ise meie eeskujuks, Jeesus Kristus, et võiksime käia Sinu järel. Ove Sander.

 

* * *

 

HALASTUS ILMNEB KA LAENUKS ANDMISEL

Reede – 20. september

Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Ps 112:5

 

Hea tahe, mis ei muutu heateoks, kaob. Selles pole õndsust endale ega teistele. Head tunded muutugu teoks.

Laenuandmine, millest siin räägitakse, on üsna tõsine küsimus. Igas ühiskonnas leidub neid, kes on sattunud ajutiselt majanduslikesse raskustesse. Teiste kohus on neid aidata. Kõige tavalisem tee selleks on laenuandmine. Leidub aga neidki, kes oma ligimeste heatahtlikkust kurjasti kasuta-vad. Nad kulutavad laenatud raha ebaotstarbekalt või kergemeelselt. Seda on vaja katta uute laenu-dega. Nii satuvad nad aina suurematesse võlgadesse. Nad on valmis laenuandja majandust laostama. Leidub neidki, kes ei jäta ainult võlga tasumata, vaid nimetavad laenuandjat südametuks inimeseks, kui see oma võlga tahab tagasi saada. See võib mõjuda laenuandja iseloomule halvasti. Ta võib muutuda kibestunuks ja kitsikäeliseks.

Nagu näeme, on laenu andmisel ka oma ohtlikud küljed laenuandja majandusele ja iseloomu-le. Kas sellepärast Taavet ei ütlegi, et õige “ei kõigu iialgi” (Ps 112:6). Tõeliselt õiglane inimene peab niisugustele proovidele vastu. (Tärk 2014:523j)

 

Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks. (Ps 37:26)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Teenimine on ennekõike õnnistuse saamine neilt, keda me teenime. Mida kujutab enesest õnnistus? See on hetkeline võimalus Jumalat näha. Me näeme Juma-lat Jeesuse kaudu, ja Jeesuse nägu on kõigis neis, kes meie hoolitsust vajavad. Henri Nouwen

 

Palvetagem: Sina, Issand, lood valguse pimedusse, rõõmu kurbusesse, lohutuse maharõhu-tuile, selguse eksinuile, elu nõrkadele. Loo valgus ka minu päeva algusse. Sinu Sõna on valgus. Räägi mulle. Sinu tõde on elu. Jörg Zink

 

* * *

 

ARMASTUSEST JUMALA JA INIMESTE VASTU

Laupäev – 21. september

Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev

Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. 1Jh 4:9

 

Kristuse Sündimise imeline püha tuletab meile meelde vajadust kõrvalekaldumatult järgida Kristust, kes tuli selleks, et meil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti (Jh 10:10) ja kes Ise on ainus õige tee ja vääramatu tõde ja tõeline elu (Jh 14:6). Ning ärgu hirmutagu meid paratamatult ettetule-vad raskused ega murdku meid meile osaks langevad katsumused, sest Jumal on meiega! Jumal on meiega, ning meie elust kaob hirm. Jumal on meiega, ja me leiame hingerahu ja rõõmu. Jumal on meiega, ja me käime oma maist rännakut kindla lootusega Tema peale.

Käies Kristuse järel, läheb inimene selle maailma stiihiatega vastuvoolu. Ta ei alistu ettetule-vatele kiusatustele ning otsustavalt lõhub sellel teel ees seisvad patu vaheseinad. Sest justnimelt patt eemaldab meid Jumalast ja teeb meie elu tõeliselt kibedaks. Justnimelt patt varjab meie eest jumali-ku armastuse valguse ning viskab meid mitmesugustesse hädadesse ja teeb kalgiks meie südame teiste inimeste suhtes. Pattu saab võita aga üksnes Püha Vaimu armu abil, mida meile antakse Kiriku kaudu. Kui me võtame vastu Jumala väe, siis see kujundab ümber meie sisemaailma ning aitab meil vastavalt Issanda tahtele kujundada ümber ka välist maailma. Ning seetõttu need, kes ühel või teisel viisil kirikuühtsusest välja langevad, kaotavad võime kanda tõeliselt head vilja otsekui ärakuivavad puud.

Kiitkem ja ülistagem meie Päästjat ja Issandat, kes oma suure inimesearmastuse pärast soovis tulla maailma. Sarnaselt piibellike Hommikumaa tarkadega toogem Jumal-lapsukesele Kristusele oma kingitused: kulla asemel oma siira armastuse, viiruki asemel tulise palve, mürri asemel hea ja hooliva suhtumise ligimestesse. (Kirillus 2015/2016)

 

Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda. (Js 9:6) Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Jh 3:16) Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitus-sõna. (2Kr 5:19)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kes paneb sind püstipäi käima keset orjalikult silmili lan-genuid? Tema, Jeesus, kes ise astus vastuvoolu ka siis, kui see vool Teda lämmatada otsustas. Aga ei ole ju lämmatanud. Eenok Haamer

 

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

* * *

 

Kasutatud allikad

 

 • Kiir, Avo 2018. Jutlus: Kõige esimene käsk. – Meie Kirik, 25.08.2018: http://www.meiekirik.net/index.php/artiklid/707-jutlus-koige-esimene-kaesk
 • Kirillus, Moskva ja kogu Venemaa patriarh 2015/2016. Jõululäkitus ülemhingekarjastele, hingekarjastele, diakonitele, mungaelupidajatele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele. Moskva: https://mospat.ru/wp-content/uploads/2016/01/est.pdf?x43367
 • Kirja, Margus 2002. Võrdusmärk enese ja teiste vahel. – Eesti Kirik, 21.08.2002
 • Macdonald, Fergus 2011. Jumal, millega sa end kaitsed? (Psalm 74). Piiblivõti. Avatud Piibli Ühing, 18.12.2011: http://www.avatudpiibel.ee/piiblivoti/2011/12/18
 • Praats, Allan 2016. Et sa teeksid, mis on õige. – Eesti Kirik, 17.08.2016
 • Salumets, Üllar 2004. Meile on antud käsk armastada. – Eesti Kirik, 01.09.2004
 • Soom, Kaido 2013. Meie ligimene. – Eesti Kirik, 21.08.2013
 • Soosaar, Albert 1996. Usk – lootus – armastus. [Postill]. Tallinn: Logos
 • Tärk, Osvald 2014. Psalmide seletus. Tallinn: Logos

 

Koostas Indrek Lundava.

September 2019

Palveleht 22. – 28. september 2019

Nädala teema: Tänulikkus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Psalm 103:2

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!

 

Psalm 65:2-6, 9

2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3
Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.22
4
Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5
Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes;

küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6
Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal,
sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,

9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti.
Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

              

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu võimaluse eest takistamatult Jumala Sõna kuulata ja kuulutada ning tõeks elada. Tänu, et eksides saame alati paluda andestust ja ka Jumalalt andeks saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Täname sõpruskoguduste eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 38:16-20

16 Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu:
sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. 
17 Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: sina kiindusid mu hinge hukatuse augus,
sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. 
18 Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind,
hauda vajunud ei looda su ustavuse peale. 
19 Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna:

isa kuulutab lastele sinu ustavust. 
20 Issand oli valmis mind päästma, seepärast mängigem mu keelpillidel
kõik oma elupäevad Issanda kojas!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

 

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:15-20

15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad,
16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.
17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu,
19 lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule,
lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale,
20 tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
Palume Jumalalt tänumeelt, hoidmist ning õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime oma elus Jumala hoolitsust ja rohket head ning oleksime selle eest tänulikud. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema lähedaste eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Õnnistust palume Indrek Lundavale ja kõikidele Päeva Sõnas osalejatele. Jumala hoidvatesse kätesse palume koguduse lapsed, pered ja pühapäevakooli õpetajad ning kogu pühapäevakooli aasta, mis algab taas 29. septembril. Palvetame meie sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:11-19

11 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta
läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.
12 Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu
kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma.
13 Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!”
14 Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid
preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks.
15 Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades
16 ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane.
17 Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?
18 Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat

ülistades, kui vaid see muulane?”
19 Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on supäästnud!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust neile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste töötegijad ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda õnnistust meie kiriku kõrgkoolile – EELK Usuteaduse Instituudile, kõikidele üliõpilastele ja õppejõududele ning töötegijatele. Palvetame Issanda kätte kõik koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Perekeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18

16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!

Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume püsivust ja tänumeelt.

1 2 3 4 5 23