Kategooria postitused

Reformatsioonikongress ja EELK UI 70: “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut kutsub seoses oma 70. aastapäevaga osalema kongressil “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”.

25. – 26.10.2016, Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal.

Aastal 2017 tähistatakse 500 aasta möödumist luterliku reformatsiooni algusest. Reformatsiooniga seonduvad mitmed impulsid, mis on olulised eeskätt õhtumaises kultuuriruumis, aga on ka üleilmselt avaldanud mõju kiriku, usu ja inimese mõistmisele, kujundades ühtlasi ühiskondlikku elu ja arengut.

Kongressi eesmärk on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis. Sõna võtavad erinevate valdkondade esindajad, kes peale pilguheidu minevikku arutlevad kriitiliselt ka selle üle, kuidas võiks reformatsiooni pärand olla inspiratsiooni allikaks tänases ja homses Eestis. Kongress toimub EELK Usuteaduse Instituudi kui eestikeelse teoloogilise hariduse järjepidevuse kandja 70. aastapäeva puhul.

Kongressi programm

Esimene päev – Teisipäev, 25.10.2016

9.00 – 9.30 Registreerumine
09.30 Kongressi algus. Moderaatori avasõnad
Tervitused: EELK UI rektor, EELK peapiiskop, Euroopa reformatsioonilinna Tallinna esindaja, Eesti Kirikutenõukogui esindaja (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik kui EELK UI akadeemiline osanik)
10.00 – 10.30 EELK UI 70 — Usuteaduse Instituut teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjana Eestis (Randar Tasmuth, EELK UI)
10.30 – 10.45 Paus

1. osa: Usupuhastus, vaimsus ja ajalugu

10.45 – 11.30 alusettekanne: Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni (Thomas-Andreas Põder, EELK UI/Tartu Ülikool)
11.30 – 12.15 „Reformatsioon“ reformatsiooniteoreetiliselt: Lutheri reformatoorse teoloogia algus (Pekka A. Kärkkäinen, Helsingi Ülikool)
12.15 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.15 Reformatsiooni algus Liivimaal (Juhan Kreem, Tallinna Linnaarhiiv/Tallinna Ülikool)
14.15 – 15.00 Reformatsiooni mõjuaspekte Eesti kiriklik-religioossel maastikul läbi sajandite
(Matthias Burghardt, EELK UI)
15.00 – 15.30 Diskussioon ettekandjatega
15.30 – 16.00 Kohvipaus

2. osa: Usupuhastus, kultuur ja haridus

16.00 – 16.45 alusettekanne: Usupuhastuse mõju hariduse mõistmisele ja arendamisele Eestis
(Marju Lepajõe, Tartu Ülikool)
16.45 – 17.15 „Kiri algab kirikust“. Eesti kirjakeele ja eestikeelse kirjanduse sünd ja areng (Kristiina
Ross, Eesti Keele Instituut)
17.15 – 17.45 Luterlikust koraalist laulupeoni (Mart Jaanson, Tartu Ülikool)
17.45 – 18.15 Diskussioon ettekandjatega
18.15 – 18.30 Paus
18.30 – 20.00 Tallinna Linnavalitsuse ja EELK UI vastuvõtt. Raamatute esitlused:
* Pühendusteos EELK UI 70
* Luterliku Maailmaliidu teemaraamat reformatsiooni 500. aastapäeva puhul

Teine päev – Kolmapäev, 26.10.2016

9.00 päeva sissejuhatus

3. osa: Usupuhastus, inimene ja ühiskond

9.15 – 10.00 alusettekanne: Vabastatud inimene ja vaba riik (Johann-Christian Põder, Kopenhaageni
ülikool)
10.00 – 10.30 Reformatoorseid lähtekohti vaimuliku ameti mõistmisel ja rakendamisel (Ove
Sander, EELK UI)
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 11.15 Vocatio – elu kutse ja elukutse Martin Lutherit järgides (Anne Kull, Tartu Ülikool)
11.15 – 11.45 Reformatsiooni vaimsus täna: otsides iseennast ja õnnestuvat elu (Marko
Tiitus, EELK UI)
11.45 – 12.15 Diskussioon ettekandjatega
12.15-13.30 Lõuna

4. osa: Usupuhastus, kirikud ja pluralism

13.30 – 14.15 alusettekanne: Reformatsiooni globaalne mõõde (Anne Burghardt, Luterlik Maailmaliit)
14.15 – 14.45 Kirikute paljusus ja ühtsus: reformatsioon ja oikumeenia (Tiit Pädam, EELK)
14.45 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.45 Usuvabadus tänapäeval – kas narratiivi muutus? (Merilin Kiviorg, Tartu Ülikool)
15.45 – 16.15 Usuline ja maailmavaateline pluralism Eestis – väljakutse ja võimalus (Ringo Ringvee, EELK UI)
16.15 – 16.45 Diskussioon ettekandjatega
16.45 – 17.00 Paus
17.00 – 18.00 Sõnum tulevikuks: lühike sõnavõtt igalt panelistilt ca 5 min ja diskussioon.
Panelistid: Peapiiskop Urmas Viilma, Toomas Paul, Urmas Nõmmik, Katri Aaslav-Tepandi, Ott Ojaperv (piiskop Eelija), Annika Laats
Paneeli juhatab: Indrek Treufeldt

Kongressile saab registreeruda kuni 15. oktoobrini 2016.

Registreerumiseks palume täita registreerimisvorm siin või instituudi kodulehel ui.eelk.ee ja maksta osavõtutasu.

Osavõtutasu on 24 eurot, mille palume kanda EELK Konsistooriumi arvele EE471010220203775229 märksõnaga Reformatsioon 500. Osavõtutasu sisaldab kongressi materjale ja toitlustust.

Toetajad: Luterliku Maailmaliidu Saksa Rahvuskomitee, Eesti Vabariigi Siseministeerium, Tallinna Linnavalitsus

Täiendav teave: telefonil 611 7401, e-posti aadressil ui@eelk.ee

Rõõmsa kohtumiseni kongressil!

Kogudusekool “Kasvuaeg”

Kogudusekooli “Kasvuaeg” juhendajate õppepäev!

Kogudusekool “Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

  • Palve ja Piibel
  • Usuelu alused
  • Kristlasena kasvamine
  • Koguduse liikmeks olemine
  • Kristlaste ühine vastutus
  • Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida ja kasutada näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.
“Kasvuaja” tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust. Siin arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.

See kogudusekooli kursus annab õiguse kogudsekooli läbi viimiseks ja „Kasvuaja“ materjalide kasutamiseks. Juhendajate õppepäevadele, on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli teostama.

Ootame Sind juhendajate õppepäevadele!

I õppepäev 03. septembril 2016 kell 09.30-17.00 EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

II õppepäev 24. septembril 2016 kell 09.30-17.00
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)

Juhendajate koolituspäevade tasu on kokku 25 EUR
Osavõtu tasu sisaldab 2 koolituspäeva (kohvipause, lõunasööki ja õppematerjale).

 

Küsimused ja registreerimine:
koolitussekretär Merle Liblik,
merleliblik@gmail.com,
tel 55 45 727
www.misjonikeskus.ee.

 

Registreerimise tähtaeg 20. august 2016
Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud.
Üheskoos on rõõmsam kasvada ja õppida!

 

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus alustab

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursuse kuues lend alustab oma õppetööd
16. septembril Põltsamaa kiriklas. Ootame jälle kursusel osalema noori, kes on umbes 18 – 30 aastased, soovitatavalt leeris käinud või muidu omandanud põhiteadmised kristlikus usuõpetuses ning kes tahavad õppida paremini tundma Kolmainu Jumalat ja Piiblit. Kursus on hea võimalus kasvada kristlasena ning otsida oma kutsumust ja avastada oma ande – sellele püüavad kaasa aidata ka kodutööd. Kursusel käsitleme näiteks järgnevaid teemasid: Piibel, Jumal, Jeesuse elu ja õpetus, patt ja arm, lunastus, Püha Vaim ja armuannid, kolmainuõpetus, diakoonia, hingehoid, jutlustamine, sakramendid, rühmadünaamika, enese ja rühma juhtimine, misjon ja usuelu hoidmine. Kevadhooajal rakendatakse õpitut ka praktikal oma kodukoguduses.

Kursusel osalemiseks tuleb soovijal saata lühike enesetutvustus: Kes ma olen, millega tegelen, milline on minu suhe kogudusega praegu ning miks soovin osaleda Piibli- ja Misjonikursusel, mida loodan sealt saada. Lisaks tuleb rääkida plaanist oma koguduse vaimulikuga ja paluda tal saata soovituskiri. Nii enesetutvustus kui soovituskiri kirjutatakse vabas vormis ja saadetakse aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.

Kursuse koolitusnädalavahetused toimuvad Põltsamaa kiriklas järgmistel kuupäevadel:
16. – 18. september
21. – 23. oktoober
18. – 20. november
16. – 18. detsember
20. – 22. jaanuar
10. – 12. veebruar
10. – 12. märts
21. – 23. aprill
19. – 21. mai
Nädalavahetustel kohalviibiimine on oluline.

Palun jagage infot ja võtke julgesti ühendust!

Lisainfo

Facebook: https://www.facebook.com/eelkpmk

Misjonikeskuse kodulehelt: http://misjon.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=43

Titta Hämäläinen
EELK LNÜ
titta.hamalainen@eelk.ee
534 24 277.

Motohooaja avamine Nõmme Rahu kirikus

06Motohooaja avamine Nõmme Rahu kirikus 6. mail kl 19

Rahu koguduse motopunt alustab hooaega
Autor: Jukko Nooni, Nomme Sõnumid

Eestis on mitu vaimulikku, kes vabal ajal motikaga sõidavad. Üks nendest on ka Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander, kelle armastus mootorrataste vastu on ilmselt paljudele teada.

Sanderi eestvedamisel on juba paar suve koos käinud Nõmme Rahu motopunt, mis alustab mai alguses teist hooaega. Nõmme Rahu motopunt on väike seltskond koguduseliikmeid, kes kasutavad suviti igapäevase liiklusvahendina mootorratast. Üheskoos võetakse hooaja jooksul ette kaks-kolm ringreisi.

Mõte hakata üheskoos sõitmas käima tekkis 2014. aastal üsna juhuslikult. Ove Sander pidi minema Juuru kogudusse kaasteenima ja otsustas kohale sõita mootorrattaga. Ta rääkis oma plaanist paarile mehele ning kolme rattaga võetigi ette mõnus sügisene reis.

Eestis on ka mitu kristlikku mootorrattaklubi, kuid Nõmme Rahu motopunt end klubiks ei pea. Ühe motopundi liikme Marek Alveusi sõnul on ühiste sõitude eesmärk avardada silmaringi ja saada uusi tuttavaid ning tutvuda külastatava kandi ajaloo ja kogudustega.

«Eks võiks rohkemgi ühiselt sõitmas käia ning vahva oleks ette võtta ka pikem reis, kuid kõik on ajas kinni. Olemegi plaaninud praegu nii, et kui konkreetne pühapäev paigas, tuleme ratastega teenistusele ja siis pärast ringile. Õhtuks koju tagasi. Möödunud suvel käisime Lääne-Virumaal, sügisel Läänemaal,» rääkis Alveus.

Praegu moodustab motopundi väike seltskond, kuus ratast. Ove Sandril on retkedel kaasas olnud ka abikaasa ja tütar.

Marek Alveusi sõnul pole mootorratta mark või välimus olulised. «Meil kõigil on erinevad masinad. Üks koguduse liige arvas, et putitab oma Jawa ära ja tuleb sellega sõitma,» rääkis ta.

Reedel, 6. mail kell 19 alustab Nõmme Rahu motopunt palvusega uut hooaega. Motopundi tegemiste kohta saab infot Nõmme rahu koguduse kodulehelt www.nommerahu.ee või koguduse Facebooki lehelt.

 

Sambia Sõbrad

Jätkub paastuaja korjandus Sambia orbude ja pastoriperede toetuseks.

NB! Annetused palume tuua  Ülestõusmispüha järgsel pühapäeval, mitte I Ülestõusmispühal (seoses jumalateenistuse teleülekandega) või kanda koguduse pangaarvele märksõnaga “Sambia.”

Loe lähemalt:  http://www.sambiasobrad.com/

 

Tähendus sõnade taga

EELK Misjonikeskus kutsub  muusika ja piibliõpetuse õhtutele

9. veebruar, 8. märts, 12. aprill, 10. mai 2016

Nõmme Rahu kirikus, aadressil Võsu 5.

Tähendus Sõnade Taga” on muusika ja piibliõpetuse seeriaõhtud, mis on mõeldud kõigile, kes on huvitatud paremini tundma Piiblit. Kuuleme Jeesuse õpetusest ja sellest, kuidas see võiks muuta meie elu.

Kevadhooajal kõneleb EELK Peapiiskop Urmas Viilma, avades Jeesuse “Mina olen…” ütlusi Johannese evangeeliumist.

Võimalus ühiselt laulda, palvetada ja Piiblit uurida. Õpetusosa lõppedes võimalus kohvitassi kõrval vestlust jätkata.

Registreerumine ei ole vajalik, õhtud on tasuta ning vabatahtliku annetusega kulude katteks.

Õhtud on oikumeenilised, oled väga teretulnud!

Korraldaja: EELK Misjonikeskus

 

1 2