Category Archives: Teated

EELK KONSISTOORIUMI KORRALDUSED KOGUDUSTELE SEOSES KOROONAVIIRUSE HAIGUSEGA COVID-19

 1. Võtta teadmiseks, et kuna inimeste avalike kogunemiste keelamise eesmärgiks seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, laienevad samad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele. Sellega seoses tuleb kõik avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised kuni uute juhisteni või eriolukorra lõpuni lükata edasi või ära jätta.
 2. Kogudustes jagada informatsiooni kristlikest raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja koguduste internetilehekülgedest, kus eelnevalt salvestatud või ilma koguduse osaluseta toimuvaid jumalateenistusi üle kantakse.
 3. Soovitav on hoida kirikud ning muud palve- ja pühakojad avatud, et inimesed saaksid viibida palves, süüdata küünlaid ja kindlaksmääratud kellaaegadel kõneleda vaimulikuga. Soovitav on hoida kirikud avatuna ka ajal, mil tavapäraselt on toimunud jumalateenistus.
 4. Kinnitada inimestele, et neil säilib usuvabadusest lähtuvalt usutalitustel osalemise, pihi ja armulaua vastuvõtmise õigus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Koguduse õpetajal korraldada armulaua jagamine oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega. Rangelt jälgida, et armulauariistad ja jagaja käed oleks eelnevalt puhtad, vajadusel desinfitseeritud. Kõik usutalitused tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele.
 5. Kõikides kogudustes suhtuda kõrgendatud tähelepanuga sanitaar- ja hügieeninõuete täitmisse. Eriti puudutab see kirikusse või mõnda teise koguduse avalikku ruumi saabuvate või seal viibivate inimeste kätepesu või desinfitseerimise võimalusi. Samuti tuleb hoolitseda regulaarselt, vajadusel mitu korda päevas selle eest, et kõik kohad ja pinnad, mida inimesed sageli puudutavad, või esemed, millega inimesed vahetult kokku puutuvad oleks puhtad ja vajadusel desinfitseeritud. Kõigil peab olema kirikus turvaline.
 6. Paluda inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, mitte liikuda inimeste hulgas ega tulla ka kirikusse.
 7. Kogudustes, kus on suutlikkus olla kohalikule omavalitusele koostööpartneriks, anda vaimulikel kohalikule omavalitsusele teada, et ollakse valmis oma abi pakkumiseks näiteks kodusel ravil viibivatele haigetele toidu koju viimisel või muu füüsilise või hingehoidliku abi osutamisel.
 8. Jätkuvalt palvetada kõikidel jumalateenistustel ja palvustel viiruse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolistevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

100 AASTAT VABADUSSÕJA SÕJATEGEVUSE LÕPPEMISEST OIKUMEENILINE JUMALATEENISTUS NÕMME RAHU KIRIKUS 3. JAANUARIL 2020.a

 

Liturg: Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder

Assistent: EELK Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander

 

Kaasa teenivad:
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident piiskop Philippe Jourdan
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident pastor Meego Remmel
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus
Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juht piiskop Alur Õunpuu
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president
pastor Andres Ploompuu
Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär pastor Ruudi Leinus

 

Kose kiriku pasunakoor, juhendaja Kahro Kivilo
Nõmme Rahu koguduse meeskoor, dirigent Imbi Laas
Nõmme Rahu koguduse noorteansambel, juhendaja Imbi Laas

Orelil/klaveril Imbi Laas ja klaveril Kersti Petermann

 

 

L: — Liturg

K: — Kogudus

E – Eestpalvetaja

Tärniga (*) märgitud kohtades kogudus seisab

 

 

 

 

Joel Siim, MA me fecit
Keikæl AD MMXIX

I. Sissejuhatus

* Protsessioon

1. Kaunistagem Eesti kojad
kolme koduvärviga,
mille alla Eesti pojad
ühiselt võiks koonduda.
Ühine neil olgu püüe
ühes vennaarmuga,
kostku võimsalt meie hüüe:
„Eesti, Eesti, ela sa!”
2. Sinine on sinu taevas,
kallis Eesti, kodumaa,
oled kord sa ohus, vaevas,
sinna üles vaata sa!
Must on sinu mullapinda,
mida higis haritud.
Must on kuub, mis Eesti rinda
vanast’ juba varjanud.
3. Sinine ja must ja valge
kaunistagu Eestimaad!
Vili võrsugu siin selge,
paisugu tal täieks pead.
Vaprast meelest, venna armust
Eesti kojad kõlagu!
Kostku taeva poole põrmust:
„Eesti, Eesti ela sa!”

Viis: Enn Võrk (1905-1962).
Sõnad: Martin Lipp (1854-1923).

* Eesti Vabariigi hümn

Tervitus
Riigikogu esimees Henn Põlluaas

Alguslaul                                                                                           KLPR 456

2. Sa, Issand, ole varjuks meile,
kui vaenutuuled puhuvad,
ja vii meid ise rahuteile,
kui lahku sihid lähevad:
Sa anna oma armu meil,
me kõnnime siis õnneteil.
3. Kui Sina meie riiki hoiad,
siis pole karta ahastust.
Las usus kasvada me pojad,
kes hoidma peavad vabadust!
Sa ole ise nendega
ja nende jõudu kinnita.

Viis: “Oh võitlejad, et käige peale”
(Komm betend oft und mit Vergnügen)
Sõnad: Philip Aleksander Tammaru,1909-1998

* Algustervitus

I-   sa  ja  Po-  ja   ja + Pü- ha Vai-mu  ni-mel.

Aa- men.

Is-   sand  ol-   gu   tei-   e-  ga.

 

Ja    si-  nu  vai-mu-ga.

* Päeva palve

L    Palvetagem.

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Aa-  men.   Aa-  men.

II. Sôna

Esimene ja teine lektsioon                                                                            

Lektsioon Vanast Testamendist                                                             Js57:18-21

Lugemine prohvet Jesaja raamatu 57. peatükist:

Nõnda ütleb Issand:

Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda;
ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huultevilja.
Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda.
Aga õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda
ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda.
Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal.

See on Jumala sõna.

K    Tänu olgu Jumalale.

Meeskoor:
Ülo Vinter, Enn Vetemaa: „Laul Põhjamaast“

Lektsioon Uuest Testamendist                                                               1Pt 3:9-12

Lugemine apostel Peetruse 1. kirjast, 3. peatükist:

Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Sest

«kes tahab armastada elu ja näha häid päevi,
see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.
Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head,
otsigu rahu ja taotlegu seda,
sest Issanda silmad on õiglaste poole
ja tema kõrvad on lahti nende anumistele,
aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.»

See on Jumala sõna.

K    Tänu olgu Jumalale.

 

Päeva laul                                                                                                                   KLPR 436

2. Kui on Jeesus sinuga,
siis saad rahu maitsta.
Jeesus võtab armuga
vaenu eest sind kaitsta.
Tema peale looda sa,
ära lootes väsi!
Usu, siis sind aitab Ta,
kindel on Ta käsi.
3. Kui sa Jeesusega läed
oma tööle, vaata!
Jeesus võtab, küll sa näed,
sihile sind saata,
siis on õnnistus su peal,
töö siis tulu kannab,
viimaks sulle Jeesus veel
taevariigi annab.

Viis: “Christe, wahres Seelenlicht”, Johann Crüger, 1598-1662.
Sõnad: tundmatu autor.
Tõlge: Jakob Tamm, 1861-1907.

* Halleluuja

L     Tõuskem kuulama püha evangeeliumit Matteuse järgi, 5. peatükist:

Hal-    le-    luu-     ja,  hal-   le-    luu-    ja,    hal-   le-    luu-   ja!

 

 

* Evangeelium                                                                                 Mt 5:3-10

Jeesus Kristus ütleb:

Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.

Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.

Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,

sest nemad saavad küllaga.

Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.

Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.

Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.

Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,

sest nende päralt on taevariik.

See on püha evangeelium.

 

Kii-  tus ol-   gu  Sul- le, Kris- tus.

Pasunakoor:
Rahvakoraal Vormsilt, seadnud Ott Kask, „Aita, Jeesus, korda minna“

Jutlus

* Usutunnistus

L    Tunnistagem oma püha ristiusku:

Kõik koos:

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Pasunakoor:
Karl August Hermann, „Troostilaul“

* Lahkunute mälestamine

* Mälestuslaul
Meeskoor:
August Topman, „Requiem aeternam“

* Kirikupalve

L     Vennad ja õed, tänagem Armulist Jumalat Eesti Vabariigi ja meie vabaduse eest ning palugem kogu maa ja rahva pärast, et Jumal oleks oma pühaduses igal päeval meie lähedal, näitaks meile tõe valgust ning laseks oma armul paista meie peale. Me palvetame:

E    Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa Looja, me täname Sind Eestimaa eest. Palun õnnista meie kodumaad ja kingi meile tarka meelt kogu Eestimaad heaperemehelikult hoida ja armastada. Olgu see maa, mille Sa meile oled ajalikuks eluks kinkinud, püha meie silmis, et võiksime selle järeltulevatele põlvedele edasi anda puhta ja elamisväärsena. Me palume Sind!

Kuu- le   meid, ar-   mas   Is-   sand   Ju- mal!

E    Püha Jumal, me täname Sind eesti rahva ja eesti keele eest. Luba meie emakeelel kesta ja elada koos rahvakilluga, kelle Sa siia oled elama asetanud. Me täname Sind, et Sa oled meile kinkinud vaba tahte ja võimaluse teha valikuid. Anna meile teadmisi ja valgusta meie mõistust, et meie valikud oleksid kiituseks Sulle ja õnnistuseks selle maa rahvale. Me palume Sind!

Kuu- le   meid, ar-   mas   Is-   sand   Ju- mal!

E    Kõigeväeline Jumal, tänu Sulle, et Sa oled siin Maarjamaal andnud kodu erinevatele rahvastele. Luba, et me tunneksime alati ära hädasolija ning ulataksime talle oma abistava käe. Saagu selle kaudu nende ja meie eludes ilmsiks Jumalapoja Jeesuse omakasu-püüdmatu kaastunne ja armastus. Me palume Sind!

Kuu- le   meid, ar-   mas   Is-   sand   Ju- mal!

E    Armurikas Taevane Isa, me täname Sind nende eest, kes on seatud ametisse korraldama elu Eestimaal. Me palume Vabariigi presi-dendi, peaministri ja ministrite ning riigikogu liikmete eest. Anna oma Vaimu ja väge, et kõik head ettevõtmised võiks korda minna ja saada meie maale ja rahvale õnnistuseks. Me palume Sind!

Kuu- le   meid, ar-   mas   Is-   sand   Ju- mal!

E    Kõige oleva Jumal, Sa näed, et maailm käärib inimeste erimeelsuste pärast. Me palume rahu kõikide inimeste südametesse ja lepitust kõikide rahvaste keskele. Palun leevenda inimeste vaevusi ja ole ligi neile, kes kannatavad vägivalla käes. Luba, et keerulistes olukordades võiks meil olla rahutegija kuulsus, ja et meie maa ja rahvas jääksid turvaliselt püsima. Me palume Sind!

Kuu- le   meid, ar-   mas   Is-   sand   Ju- mal!

L    Püha Jumal, me täname, et Sina oled palvete kuuldavõtja ning et me võime Sinu lastena tulla oma tänu ja palvega Sinu ette. Õnnista oma Kirikut ja kõiki, kes Sind ja ligimest teenivad. Ole oma Püha Vaimuga meie juures nüüd ja igavesti.

Aa-   men.

 

 

 

 

* Issanda palve

L     Jeesuse nimel meie palume:

Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Meeskoor:
Leo Semlek, tekst 4. Ms 6 : 24 – 26, „Issand õnnistagu“

 

III. Läkitamine

* Õnnistamine

E     Jumal, meie Isa kinkigu teile oma taevast õnnistust, et te elaksite õigluses ja pühitsuses Tema ees.

Aa-   men.

E     Jumal õpetagu teid tõe sõna läbi, kujundagu teie südameid Kristuse evangeeliumi kohaselt ja andku teile osa oma kirkusest.

Aa-   men.

E     Jumal täitku teid vennaliku armastusega, millest maailm tunneb, et te olete Kristuse jüngrid.

Aa-   men.

 

L     Seeläbi õnnistagu teid Kolmainu Jumal Isa ja Poeg ja + Püha Vaim.

Aa-   men.

* Lõpulaul                                                                                                                   KLPR 450B

2. Õnnista me rahvast,
saada kosumist.
Puhasta meid kurjast,
anna kasvamist.
Aita võita vaevad,
vägev kaitseja!
Jõudu andku taevad
sulle, kodumaa.

Viis: Juhan Aavik, 1884-1982.
Sõnad: Aleksander Leopold Raudkepp,1877-1948.

Noorteansambel:
Eesti vaimulik rahvalaul, seadnud Kadri Hunt, „Mo mano tulge, latse“
Mari Amor, sõnad Artur Adson, „Esä taivan“
Alo Mattiisen, sõnad Jüri Leesment, „Sind surmani“
Renè Eespere, „Ärkamise aeg“ (koos koguduse meeskooriga)

Kirikuteated

* Läkitamine
L     Minge Jumala rahus.
K    Tänu olgu Jumalale.

* Protsessioon
J. Aavik, “Püha, põline ja üllas”.

 

Palveleht 8. – 14. detsember 2019

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Siin oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mida võib võtta ülistusosa aluseks: Psalm 80:2-3;15-16;19-20

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid,
kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!

19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal,uuenda meie olukord,lase paista oma pale,siis oleme päästetud!

                       

Luuka evangeelium 21:28b

“tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

                                         

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kuningas Kristuse eest. Täname Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes koguduses on nõu ja jõuga abiks olnud. Tänu Issandale kõigi eest, kes on tasunud koguduse liikmemaksu ning sellega teinud võimalikuks koguduse toimimise Nõmmel. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Riias, Destinis ja Ilumäel. Tänu Nõmme Rahu koguduse sügis-talvise leerirühma eest. Tänu kõige eest!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 35:3-6

3 Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved! 
4 Öelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad, ärge kartke! Vaata, teie Jumal!
Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus; tema ise tuleb ja päästab teid. 
5 Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. 
6 Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab,
sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 10:35-39                       35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.
37 „Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. 
38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb,
siis ei ole minu hingel temast head meelt.”
39 Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need,
kes usuvad ja päästavad hinge.
Palume Jumala hoidmist, õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Anna, Issand, aega ja tarkust vaikseks jäämiseks, et kohtuda iseenda ja Kolmainu Jumalaga.  Kingi meie usuellu sel advendiajal vaimulikku kasvu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning pastoraalseminari preestrikoolituse praktikal oleva Katri Aaslav-Tepandi. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust leerilastele ning aita, et igaüks neist võiks leida oma koha ning teenimisvaldkonna meie koguduse keskel. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Issanda jätkuvat õnnistust Toidutarele, 80. klubile, piiblitundidele, koguduse advendilaadale, pühapäevakoolile ja muusikatööle, hingehoiuvalvele, Päeva Sõnale jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest                                                                                   Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:35-40              35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu
36 ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada.
37 Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas.
Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma                                  ning tuleb ja teenib neid.
38 Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja                                                     leiaks nad nõnda – õndsad on need!
39 Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil
varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda.
40 Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!”                      Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt aga ka nendega kes seda abi isegi igatseda ei oska. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18        

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumalalt palvemeelt ja piiritut usaldust toetuda igas olukorras Temale, kes meid on loonud, alal hoiab ja meis oma head tööd teeb. Uskuda Issandasse, kes meid armastab.

 

PÄEVA SÕNUM nr. 162

“Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest.” Ii 42:10

 

JEESUSE SAADIKUD

 1. pühapäev pärast nelipüha
 2. nädal: 03. – 09. november 2019

 

Jeesus tuli siia maailma selleks, et päästa inimkond. Kristus tuli, et anda inimesele usk igaves-se ellu ja lootus tulevikule. Päästja tuli andma elu mõtet. Issand aitas haigeid, andes tervise neile, kes olid lootusetus olukorras. Ta päästis surmast, äratades surnuid üles. Ta andis patud andeks ka kõige patusemale. Ning Jeesus õpetas Jumala väega, kõnetades inimeste südameid. Jumala Poeg suutis muuta maailma ajalugu nii, et arvestame aegagi tema sünnist.

Taevaminemispühal tõusis Jeesus taevasse, öeldes: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni” (Mt 28:19,20). Jeesus läkitas sel hetkel oma järgijad maailma tunnistust andma sellest armust ja teenima inimesi Jeesuse nimel.

Kristlane on Päästja saadik, “Kristus ligimesele”. Nii nagu Kristus oma elus tegi teistele head, nii oleme meiegi kutsutud tegema head kõigile inimestele meie ümber. Kristlus levis siin maailmas väga kiiresti ja sai maailma suurimaks religiooniks, sest Jumal oli kristlastega ja usklikud võtsid tõ-siselt Jeesuse käsku anda oma eluga tunnistus usust.

Nüüd oleme meie selles maailmas ja see ülesanne on antud meile. Kuidas täidame meie üle-sannet olla “Kristuseks ligimesele”? Kas meis on armastust, abivalmidust, hoolimist? (Soom 2012: 4)

 

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud,

kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

 

Piibli loomislugu lõpeb kokkuvõttega: “Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea” (1Ms 1:31). Ta tundis rõõmu. Ja Ta oli rahul. Kuid järgnevast selgub, et esimesed ini-mesed – loomise kroon – valmistavad Loojale pettumuse. Aadam ja Eeva võtavad kuulda kiusaja ah-vatlust otsustada ise, mis on hea ja kuri. Nad tahavad ise olla otsekui jumalad, kuigi lahus Jumalast ja tema tahte järgi küsimata, ja see needus saadab inimkonda kuni tänase päevani.

Me elame pattulangenud maailmas. Kuid see on ühtlasi maailm, mida Jumal pole hüljanud, vaid milles on tegev Tema hoidev ja uueksloov vägi. Ta kannab oma rahvast kõrberännakul. Ta il-mutab inimlastele oma tahte. Ta kutsub neid prohvetite läbi meeleparandusele. Ta laseb oma Pojal inimeseks saada, et meid vabastada – vabastada üle jõu käivast koormast tahta ise kangekaelselt kindlaks määrata, mis on hea ja õige. Ta ei oota meilt muud kui usaldust Tema lunastava väe vastu Kristuses.

Prohvetliku kuulutuse olulisi jooni on keskendumine peamisele. Meie ägame ja oleme õnne-tud, sest ei suuda leppida niisuguse maailma ja eluga, nagu need on. Tahaksime, et asjad oleksid teistmoodi. Ootame, et mingi imevägi tooks muutuse, annaks õige suuna kätte ja parandaks, mis viltu läinud. Mõni igatseb tagasi läinud aegu, mõni tantsib kuldvasika ümber, mõni järgib uusi õpe-tusi, mis tõotavad õnne.

Teeme ise asjad keeruliseks. Kui me teeme ka Jumala tahtest probleemi, mille üle lõputult vaielda, siis paneb prohvet sõrme haigele kohale ja ütleb: Ei, te eksite. Te teate kõike, mida teil on vaja teada. Teile on ammugi öeldud, mis on hea ja õige. “Mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult oma Jumalaga.

 

Sellest lihtsast meeldetuletusest kostab läbi nõue, millega Jeesus on Jumala käsud kokku võt-nud: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõu-ga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” (Lk 10:27). Ja veel: “Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See on seadus ja prohvetid.” (Mt 7:12).

Kui vanemad meid kasvatasid, siis tahtsid nad, et meist tuleksid head ja korralikud inimesed. Nad tegid seda oma südametunnistuse järgi ja oma paremat äratundmist mööda. Võtkem kirikut ja kogudust otsekui oma vaimulikku kodu, kus suurem ja targem tahab meid õpetada ja kasvatada sel-listeks, nagu me võiksime ja peaksime olema. See sünnib ikka ainult Jumala Sõna kuulates ja tõsi-selt võttes. See sünnib patukahetsuse ja meeleparanduse, andekssaamise ja lepituse kaudu.

Me seisame Kristuse risti all, kuhu naelutasid Ta surema meiesuguste patuste ülekohtused käed. Kuid me seisame ühtlasi ülestõusmise ülemaises valguses, et me ei elaks enam enestele, vaid Temale, kes on meie eest surnud ja üles äratatud (2Kr 5:15). Apostel Paulus ütleb: “See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi süüks… Andke endid lepitada Jumalaga!” (2Kr 5:19.20). (Kiivit 2001)

 

Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. (5Ms 10:12) Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. (Ho 6:6)

 

Palvetagem: Issand, vaata hoolitsuse ja armastusega oma rahva peale, et me õpiksime vahet tegema olulise ja ebaolulise vahel ning elaksime Sinu tahet järgides. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

* * *

 

JUMAL ON ANDNUD MEILE KUTSE

Pühapäev – 03. november

Jeesus ütles: “Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.” Mt 22:1-3

 

Kes Piiblit on lugenud, see teab, et pühakirjas räägitakse tavaliselt inimesest ja Jumalast. Va-hel tehakse seda võrdpiltide kaudu. Tänane tekst peokorraldajast ja pidulistest on üks selliseid. Ju-mal on pakkunud meile võimaluse saada Temaga ühendusse. Kutse on antud edasi meile kõigile. Kristus ütleb: “Tulge minu juurde kõik.” Iga inimene võib saada ühendusse Loojaga, juurelda elu mõtte üle. Ja kui oleme oma elus ühenduses Jumalaga, siis oleme tõeliselt õnnelikud. See on otsekui pidu.

Looja on meid tõeliselt armastanud! Ta on meie heaks ohverdanud oma Poja! Nüüd kutsub Ta meid oma Sõna juurde, armulauale, koguduse osadusse. Kui nüüd on kirikus kaetud armulaud, mil-les saame osa Temast, siis on ju solvav jätta sinna minemata ja vabandada end öeldes, et mul on va-ja muud teha. Kui meil on pühakiri, siis on ju solvav jätta lugemata Jumala sõnum, mis on sinule antud! Kui kogudus palvetab koos, on ju solvav jätta Jumalaga kõnelemata!

Tegelikult on kutse tulla Jumala juurde palju enam väärt kui meie vabandused, sest Jumalal on anda meile elus just seda, mida vajame kõige rohkem. Kui tavalisel peol antakse meile süüa-juua, siis Jumalal on meile midagi anda elu sisulise poole jaoks. Ta annab meile elumõtte, avarama pers-pektiivi, ühenduse teiste inimestega, seotuse kogudusega. Elu, milles on koht Jumala jaoks, on tege-likult märksa kirevam ja rõõmsam kui elu ilma Temata. See on kui pidu, millele oleme kutsutud. Ilma Temata on aga elu üks hall argipäev, millel puudub siht. Mis kasu on inimesel oma rabelemi-sest ja tormamisest, kui ta ei saa oma argipäeva saavutusi siit maailmast igavikku kaasa võtta? Kõik peab kord maha jääma. Ja siis on oluline just see, kas oleme järginud Jumala kutset, kas oleme val-mis minema taevasele pidusöögile, igavesse ellu või on meie hing ainult selle maailmaga seotud.

Jumal on andnud meile kutse, kuidas vastame nüüd meie Tema kõnetusele? (Soom 2005:4)

 

Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast. Ta tappis tapaloomad, segas veini, kat-tis lauagi valmis. (Õp 9:1,2) Aga Jeesus ütles talle: Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus pal-jusid. (Lk 14:16) Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis. (Ilm 19:7)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumal ei häbene inimeste tühisust. Ta tuleb nende keskele, Ta valib ühe inimese oma tööriistaks ja teeb oma imesid seal, kus seda kõige vähem oodatakse. Dietrich Bonhoeffer

 

Palvetagem: Hea Jeesus, kes Sa ristil väljasirutatud kätega oled kõikide aegade inimesi enda poole tõmmanud! Tõmba ka meid Sinu järgimise teele ja õpeta Sinu tahtmist tegema. Andreas Heintz

 

* * *

 

AJALIK ÕNNISTUS NÄIDAKU TEED VAIMULIKU ÕNNISTUSE JUURDE

Esmaspäev – 04. november

Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku Teda! Ps 67:8

 

Moosese raamatu järgi oli maa needuse all. “Olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid.” (1Ms 3:17,18) Ometi võis aga teatud tingimustel maa olla ka õnnistuse all needusest hoolimata. Midagi oli Jumala headuses, mis ületas karistuse.

Nii on see ka vaimulikult. Kõik inimesed on pattu teinud ja õnnistusest ilma. Aga Jumal pa-kub vaimuliku osa, nagu leiba maal, mis on needuse all. Jumala õnnistus seisneb selles, et ta laseb kuulutada evangeeliumi, annab Jeesuse Kristuse, Püha Vaimu ja päästab inimese. Kui tunneme Ju-mala õnnistust oma südames, siis teame, et Kristus võttis needuse endale, kui ta sai needuse meie eest (Gl 3:13).

Nii sünnib “kartuses” Jumala ülistus. Maailm kartku Jumalat, et ta võiks pääseda Jumala ar-mastuse juurde. (Tärk 2014:217)

 

Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Issanda, meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. (5Ms 6:25)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumala igavene arm tahab meile uusi saladusi ilmutada, ent nende mõistmiseks peame meie ka uuteks inimesteks saama. Ainult uus inimene võib neid salapära-seid tõdesid oma elus teostama hakata. Vaid Taevast sünnitatu võib kuuluda taevasesse perekonda. Harri Haamer

 

Palvetagem: Nüüd Sulle, vägev Isa taevas, toon tänu südamest, et ihu, hinge siin maailmas Sa oled kaitsnud kurja eest. Kõik, mis mul tarvis, toimetad, ja mis mul vaja, valmistad.

 

* * *

 

JUMAL ON SIND KUTSUNUD

Teisipäev – 05. november

Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks. Jr 1:5

 

Pane tähele, et Jumal tundis sind. Enne, kui arst sinu südamerütmi kuulas, oli “raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas” (Ps 139:16).

Enne, kui sa tulid, oli Ta hoolitsenud, et sul on kõik vajalik olemas, et oma elueesmärk saavu-tada. Jumal pühitses sind. See tähendab, et Ta pani su eriliseks otstarbeks kõrvale. Ta lõi su selliselt, et sa ei sobi mujale kui Tema juurde, et leiad rahu vaid Tema juures ning tunned end mujal eksinu-na.

Jumal on sind ka pühitsenud. Inimesed võivad pühitseda, kuid eelisõigus on Jumalal. Ära mu-retse selle pärast, kes sinu ande hindab. Jumal ütles Jeremijale: “Mine kõikjale, kuhu ma sind läki-tan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, üt-leb Issand” (Jr 1:7,8). (Raadio7 2017)

 

Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepä-rane. (Gl 1:15)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: See on põhjalik vaatekoha muutus, kui me ei räägi enam oma mõtetest, oma vaadetest, oma pöördumisest Jumala poole, vaid mõtleme selle üle järele, et Jumal vaatab meile, kõnetab meid ja et me ise oma eluga seisame Tema pilgu all. Sest Jumal näeb meid nii nagu me tõeliselt oleme. Jaan Kiivit noorem

 

Palvetagem: Püha Vaim, anna mulle usku, mis hoiaks mind kõhkluste, hirmude ja pattude eest. Anna mulle armastust Jumala ja inimeste vastu, mis oleks vaba vihkamisest ja kibestumisest. Anna mulle lootust, mis vabastaks mind hirmust ja argusest. Dietrich Bonhoeffer

 

* * *

 

ET JÄTKUKS JULGUST JUMALA SÕNA JAGADA.

Kolmapäev – 06. november

Tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu. 2Tm 4:3

 

Aeg, mille eest apostel hoiatab, mil tervet õpetust ei sallita on ilmselt alati tundunud kaasaja-na, kuid meie päevil on see tõepoolest käes. Üheltpoolt näeme, et lääne ühiskond on täiesti ilmlikus-tunud, avalik sektor ilusasti usust puhtaks roogitud. Ühiskondlik mentaliteet rahuldub elu puuduta-vates küsimustes täielikult seletustega, mis ei sisalda Jumalat.

Millist mõju see usulise maailmapildi kujundamisele avaldab, seda pole aga nii lihtne väita. Inimesed on religioossed olendid ja vajavad usku, kuid seda soovitakse järjest rohkem harrastada ilma kogudusliku kuulumiseta ja seega ka ilma vastavate kohustusteta. Kirikus inimeste lugemine või koguduseliikmete arvestamine ei anna enam ammu pilti uskujate hulga kohta. Samal ajal, kui võime palju usku leida väljaspool kirikut, näeme ka kiriku liikmeskonna sees hulgaliselt neid, kes ei soovi Kristusest kuulda just palju peale jõululapseks olemise.

Tervet õpetust on raske kuulutada, muidu ei peaks apostel Timoteost taas nii vägeva vannuta-misega julgustama. Oli see noor vend ju üsna kogenuks saanud ja ilmselt paljude vastsündinud ko-guduste seas oodatud ja autoriteetne külvimees. Miks küll on kirikut külastaval laulukooril lihtsam laulda “Ave Mariat” kui Kristuse armust ja pattude andeksandmisest? Kõnedes on meil kergem ülis-tada looduse ilu ja korrapära, raskem aga uskuda Jumala uueksloovat väge meie elus. Taas meenub Jüri Bärgi ütlus, et kui inimene saepuru täis toppida, siis ei sure ta mitte seepärast, et saepuru oleks mürgine, vaid seepärast, et leib ei mahu sisse.

Muutku Jumal meie olukord sobivaks ja aeg parajaks, andku meile julgust esile astuda ja Te-ma Sõna jagada. (Ots 2010:4)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kus taas Jumala Sõna iganes tõsiselt võetakse, kuuldakse ning selle järele tehakse, on sel vägi, et ta alati vilja kannab, ikka uut arusaamist, rõõmu ja palve-meelt äratab ning südame ja mõtted puhtaks teeb. Sest see ei ole jõuetu ega surnud, vaid toimekas ja elav Sõna. Martin Luther

 

Palvetagem: Püha Vaim, puuduta mindki, sügaval südames, sinna usaldus kingi Jeesuse vastu uus! Pia Perkiö

 

* * *

 

ÕNNISTUS SISALDAB PALJU

Neljapäev – 07. november

Maa peal tuntaks Sinu teed, Jumal, kõigi rahvaste seas Sinu päästet! Ps 67:3

 

Ma ei tea, mida keegi mõtleb Jumala õnnistustest? Olen märganud, et paljud mõtlevad selle all head maist käekäiku: tervist, riiet ja leiba. Ka see on õnnistus.

Tõeliselt aga sisaldab õnnistus Jumalat ennast. Kui Jumala nimi on õnnistades nimetatud kel-legi üle, siis selle mõttega, et ta nad teaks, kellele nad nüüd kuuluvad. Nad on Jumala omad. “Tema nimi on nende laupadel.”

Eriti rõhutatakse seda, et õnnistatud saaksid päästet ja tee. “Päästmist” vajavad kõik rahvad. Sina ka. Aga meie peame paluma, et inimesed kuuleksid päästmise evangeeliumi ja leiaksid ka päästmise.

“Tee”, see tähendab, et Jumalal on inimese jaoks teatud eluviisid ja reeglid, mida ta ette on näidanud. Ainult niiviisi astub päästmine jõusse. Vaja on paluda, et inimesed tunneksid teed ja kao-ks vaimulik pimedus. Õnnistamine sisaldab nii päästmise kui ka Jumala tee tundmist. (Tärk 2014:215)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Sind ei ole saadetud maailma tühja juttu rääkima! Mõtle sellele, et sa tunned Jeesust, keda maailm vajab, ja Temast pead sa tunnistama. Osvald Tärk

 

Palvetagem: Tänu Sulle, Taevaisa kõige armu, abi eest, mida kogu eluaja olen saanud Sinu käest. Tänu Sulle, et Sa andsid rõõmu kevadpäevades. Tänu valu eest mis saatsid süngeis sügistor-mides. August Ludvig Storm

 

* * *

 

JUMALA RIIK

Reede – 08. november

Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind. Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest. Ps 145:10,11

 

Jumala riigi iseloomustavad omadused on auväärsus, vägevus ja igavesus.

See on auväärne riik. Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest. Jumala riigi auhiilgus ei ole välises toreduses, vaid selle moraalses täiuses. See on niisugune auhiilgus, mille väärtus ei kao.

See on vägev riik. Nad räägivad su vägevusest, et teada anda inimlastele tema vägevust. (Ps 145:11,12) Selle vägevus ei seisne vägivallas, vaid halastuses ja pikas meeles. Tema andestab, tõs-tab nõtru ja aitab surijaid.

See on igavene riik. Sinu riik on kõigi ajastute riik (Ps 145:13) Iisraeli riik lõppes. Vaenlased vallutasid maa. Aga Iisrael ei olnud veel Jumala riik.

Jumala riik ei kao. Seda ei suuda vallutada ükski vaenlane, seda ei hävita aeg. Sellest riigist  räägivad vagad.

Kogu loodus tunnistab Jumalat oma olemasoluga, aga üks osa loodusest, inimene, teeb seda teadlikult. Inimesed on võimelised Jumala riigist aru saama, mõtlema ja seda arvestama. Jumala ha-lastust ülistavad Tema teod, aga vagad oskavad seda tänuga vastu võtta. Vagadel inimestel on oma koht looduse suures orkestris. (Tärk 2014:697)

 

Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. (Ps 47:9)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumala riik jõuab meie juurde kahel viisil: esmalt siin aja-likus elus Sõna ja usu kaudu, siis aga juba igavesti Kristuse taastulemisel. Nii me palume mõlemat: et Jumala riik tuleks nende juurde, kes sellesse veel ei kuulu, ja samuti ka nende juurde, kes me küll juba sellesse kuulume, et see meie juures iga päev kasvaks ning et meil ka tulevikus oleks igavene elu. Martin Luther

 

Palvetagem: Armas Isa taevas, tänu Sulle, et ma olen olemas. Aita mind elada õigesti ja teos-tada Sinu tahtmist. Õpeta meid siin maailmas hoolima üksteisest, anna meile tulevik Sinu käte var-jus. Skaudi palve

 

* * *

 

OTSIGE ESMALT JUMALA RIIKI JA TEMA ÕIGUST

Laupäev – 09. november

Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Ps 145:13

 

Jumala riik tähistab Jumala valitsust kogu loodu ja inimmaailma, samuti patu, surma ja kur-juse üle. Jumala riik on seal, kus Jeesus Kristus valitseb Issandana: koguduses, meie südametes ja maailmas. Issand on meid õpetanud paluma Jumala valitsusvõimu avalikukssaamise pärast: “Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10). Praktiliselt tähendab Jumala riik Jeesuse valitsust meie valikutes, suhetes kaasinimesega, igapäevatöös, kahtlustes, mure-des, rõõmudes ja lootustes.

Täna oleme koos paljude teiste rahvastega küsimas: “Kuidas minna edasi?” Üha selgemini tunnetame kasvavat ebakindlust enda ümber.

Jeesus ütleb: “Ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu” (Mt 16:18). Meil on eesõigus tunda ja teha tuntuks Issandat, kes ehitab oma kogudust ja vajab selleks iga põlv-konna mehi ja naisi. Issanda valitsust esikohale seades kutsume üles uue põlvkonna töötegijaid võt-ma vastutust ja pühendama oma annid Issanda ja kaasinimeste teenimiseks. Julgustame vanema põlvkonna töötegijaid olema ustavad Issanda teenimisel. Issanda valitsust taotlev ja tunnistav koha-lik kogudus on lootuse ja tervenemise allikaks oma kogukonnale. Issanda valitsust taotlev ja tunnis-tav koguduste liit on õnnistuseks tervele rahvale.

Iga põlvkonda on mingil viisil läbi katsutud väliste ja sisemiste olude, ohtude ja raskuste kau-du. Jumala sõna manitseb meid: “Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!” (Hb 10: 35). Isegi kui kuuleme sõjasõnumeid, ei peaks me ehmuma, vaid kasutama võimalusi tunnistada Jeesuse valitsusest meie elu, meie koguduste ja viimselt – kõige loodu üle.

Alandugem palves Issanda ette oma perede, koguduse ja rahva eest ning omavahel konfliktis olevate rahvaste eest. Palvetagem kogudustes, et panna tähele Jumala kõnetust Tema Sõnas ja juhti-mist Tema Vaimus! “Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!” (Ilm 3:22). (EKB Liidu aastakonverentsi läkitus kogudustele 2014)

 

Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve! Halleluuja! (Ps 146:10) Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale: “Mis sa teed?” (Tn 4: 32) Siis kuningas Daarjaves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal: “Teie rahu olgu suur!” (Tn 6:26)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Meie, külvajad, oleme tulejad ja minejad, aga Jumal jääb. Küll Tema inglid, kes ükskord lõikust kokku panevad, ka selle järele valvavad, et külvatud ivake raisku ei lähe. Harri Haamer

 

Palvetagem: Issand Jumal, Sina oled meie vankumatu lootus, Sinu tõotus läheb täide. Lase meid jääda kindlaks Kristuse armus kuni aeg täis saab. Christoph Blumhardt

 

* * *

 

Kasutatud allikad

 

 

Koostas Indrek Lundava.

Oktoober 2019

 

 

Palveleht 15. – 21. september 2019

Nädala teema: Meie ligimene

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Miika raamat 6:6-8

6 Millega võiksin tulla Issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette?
Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? 
Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed?
Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hinge patu eest? 
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga

 1. Johannese kiri 4:7-12

7 Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast
ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 
Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. 
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 
10 
Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat,
vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
 11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka
meie kohustatud armastama üksteist.
12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame,
siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

              

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-, vabaduse- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et kõik, kes või mis meil on, on suur Jumala and ja arm. Täname, et Sina süütad meie südames armastuse, et me üksteist tahame ja suudame austada ja armastada. Tänu Kristuse eest, kes on tõotanud Temasse uskujatele kinkida armust igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise kingib. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40

“Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes

mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:25-37

25 Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja
küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?”
26 Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?”
27 Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!”
28 Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!”
29 Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?”
30 Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha.
31 Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda.
32 Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda.
33 Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale
34 ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest.
35 Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles:

„Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama,

selle maksan mina sulle tagasi tulles.”
36 Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?”
37 Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle:

„Siis mine ja tee sina nõndasamuti!”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning usaldaksime Jumalat ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et hoiaksime silme ees Kristuse tõotuse – igavese elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvesse kanname meie koguduses 22. septembril algava leerikursuse. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Õnnistust palume väärikas eas inimestele ja 80.klubi kooskäimistele. Palume õnnistust kodukülastustele, koguduse hoolekandetööle, hingehoiuvalve inimestele. Samuti palume õnnistust inimestele, kellel on puudust toidust ning Toidutare tööle meie koguduse keskel, et ikka oleks jõudu ja võimekust aidata. Palvesse kanname Nõmme koguduse koorid ning koorijuhi Imbi Laasi. Palume kõik vanad ja uued kooriliikmed Issanda armu ja õnnistuse alla. Jumala õnnistust palume Päeva Sõna läbiviijale Indrek Lundavale ning igale osalejale. Võtame palvesse planeeritavad noorte-jumalteenistused Lunastaja kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 112:5-9

5Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses.
6
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.
7
Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
8
Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.
9
Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka,

tema sarv on kõrgel au sees.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume kannatavate ja tagakiusatud kristlaste eest ning palume Issandal olla neile toeks ja abiks. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühenduse, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume, et meil oleks silmi nägema ligimese muret ning jaksu ja tahet aidata ning, et me palvetaksime ustavalt, Jumalat usaldades.

Olulised sündmused Septembris

1. septembril kl 10.30
Koolialguse jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus,
õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate õnnistamine.

10. septembril kl 18.00
Koguduse meeskoori ja segakoori esimene sügisene kokkusaamine ja
palvus Nõmme Rahu kirikus ning koosviibimine kogudusemajas.
Oodatud on kõik vanad ja uued lauljad.

22. septembril kl 12.15
Leeri algus; leerirühma esimene kokkusaamine Nõmme Rahu kirikus.
Leeriõnnistamine toimub 8.12.2019

29. septembril kl 10.30
Pühapäevakooli alustab taas!
Lastele pühapäevakool jumalateenistuse ajal.

Palveleht 28. juuli – 3. august 2019

Nädala teema: Armastuskäsk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Hästi hea oleks kui selles palveosas ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Psalm 28:1-2, 6-8

Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale,
et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
2 Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan su poole,

kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole!
6 Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.
8 Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus.

Jesaja raamat 43:1

Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!

           

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves mõelda on Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada lugedes 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse armastuse eest. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu jumalateenistuste eest kirikus ning jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Tanu kauni suveaja eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:16-21

16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid
laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
17 Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on
hea kõigi inimeste silmis!
18 Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!
19 Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud:

„Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii ütleb Issand.
20 Veel enam: „Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on
janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!”
21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 3. Moosese raamat 19:1-4, 11-18

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2 „Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad,
sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!
3 Igaüks teist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu
hingamispäevi! Mina olen Issand, teie Jumal.
4 Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole ega tohi endile teha
valatud jumalaid! Mina olen Issand, teie Jumal!

11 Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu petku oma ligimest!
12 Ärge vanduge minu nime juures valet; sellega sa teotad oma
Jumala nime! Mina olen Issand!
13 Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda; päevilise palka

ära hoia enese käes üle öö hommikuni!
14 Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma Jumalat! Mina olen Issand!
15 Ärge tehke kohtus ülekohut! Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja

ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut!
16 Ära käi keelekandjana oma rahva seas, ära seisa oma ligimese vere vastu! Mina olen Issand!
17 Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et
sina ei peaks tema pärast pattu kandma!
18 Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid
armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele. Tehku Issand meis head tööd ning aidaku Jumal ise meil pidada Kristuse poolt antud armastuskäsku. Palume tervist kõigile kes seda vajavad. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema lähedaste eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pereded. Palvetame Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning kingi palun kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. Palvetame sõpruskoguduste eest Ilumäel, Ashimis, Kuopios ja Destinis.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 5:20-30

20 Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem
kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!
21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei
tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
22 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla,

kes aga oma vennale ütleb: „Tola!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”,
peab minema tulepõrgusse.
23 Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb

meelde, et su vennal on midagi sinu vastu,
24 siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja

alles siis tule ja too oma and!
25 Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi!
26 Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui

oled tagasi maksnud viimsegi veeringu.
27 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda!
28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda
himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.
29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.
30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu kehal minna põrgusse.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume Jumala  Püha Vaimu kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume kõigi eest kes seatud rahva teenistusse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Fileemonile 1:4

4Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes.

Palume, et meil ikka oleks mahti tänada Jumalat ja meenutada palves kõiki, keda Issand meie meelde toob ning kes väga vajavad meie eestpalveid.

1 2 3 4 5 7