EELK KONSISTOORIUMI KORRALDUSED VAIMULIKELE JA KIRIKLIKE ASUTUSTE JUHTIDELE COVID-19 HAIGUSE JÄTKUVA LEVIKU TÕKESTAMISEKS

EELK Konsistooriumi korraldused lähtuvad „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ korralduse nr 97 vastuvõtmisest Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril 2021, nimetatud korralduse seletuskirjast ning EELK Konsistooriumi juhistest jumalateenistusliku elu ja kogudusetöö korraldamisel.

Eeltoodule tuginedes annab EELK Konsistoorium alljärgnevad korraldused, mis hakkavad kehtima alates 3. märtsist ja asendavad senised samal eesmärgil EELK Konsistooriumi poolt väljastatud korraldused ja juhised.

 1. Jumalateenistusliku elu, kogudusetöö ja kirikliku asutuse üldise tegevuse korraldamisel järgida Terviseameti, Vabariigi Valitsuse ja EELK Konsistooriumi juhiseid ja käesolevaid korraldusi ning hoida ennast jooksvalt kursis uueneva infoga. Võimalusel võtta kasutusele „HOIA“ nutirakendus ning soovitada selle kasutamist kõigile kaastöölistele ja koguduseliikmetele.
 2. Kõikidel kogudustel ja kiriklikel asutustel jätkata tavapärase kogudusetöö või töövaldkonna igapäevase tegevuse korraldamisega ning muude kiriku põhikirjaliste tegevustega võttes kasutusele kõik tarvilikud meetmed või piirangud COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja takistamiseks.
 3. Kõik COVID-19 haigestunuga lähikontaktsed vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised, samuti nende pereliikmed, kes on puutunud kokku inimesega, kellel diagnoositi koroonaviirus, või kahtlustavad kokkupuudet, peavad jääma eneseisolatsiooni vähemalt 10 päevaks. Soovitav on teha 10. päeval SARS-CoV-2 PCR test. Vähimagi nakkuskahtluse tekkides tuleb võtta ühendust perearstiga. Oma elu korraldamisel lähikontaktsena tuleb lähtuda Terviseameti “Juhistest COVID-19 haige lähikontaktsele“.
 4. Kõik COVID-19 haigusega nakatunud vaimulikud, töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised peavad järgima arsti ja/või Terviseameti juhiseid, püsima isolatsioonis ning vältima kuni haiguse möödumiseni kõiki lähikontakte.
 5. Positiivsest testitulemusest ja COVID-19 haigusega nakatumisest tuleb vaimulikul teavitada kõiki kaastöölisi ja teis isikuid, kellega on tekkinud lähikontakte ning oma vahetut vaimulikku ülemat, kes informeerib sellest piiskoppi või peapiiskoppi.
 6. Koguduste vaimulikel tuleb jumalateenistuse teadetes ja teistes koguduse infokanalites regulaarselt informeerida koguduseliikmeid ja teisi kiriklikel üritustel osalejaid, et isikud, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, samuti nende lähikontaktsed pereliikmed ja teised nendega kokku puutunud inimesed peavad püsima eneseisolatsioonis. Inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, paluda mitte liikuda avalikes kohtades ega tulla kirikusse.
 7. Rahvarohketes paikades (sh ühistranspordis) ja mujal, kus teiste inimestega vahetult kokku puututakse, tuleb vaimulikul ja kiriku töötegijatel regulaarselt desinfitseerida käsi ja kanda kaitsemaski või visiiri.
 8. Vaimulikud ja kiriku töötegijad ei pea kandma kaitsemaski või visiiri jumalateenistustel, ametitalitustel ja muudel kirikusaalis toimuvatel kiriklikel üritustel, välja arvatud käesolevate korralduste punktis 13 kirjeldatud juhtudel.
 9. Koguduse või kirikliku asutuste igapäevatöö tuleb korraldada lähtuvalt turvalise hajutamise põhimõttest, järgides 2+2 reeglit ning desinfitseerimise kohustust ning siseruumides koos teistega lähestikku viibides kaitsemaski või visiiri kandmise kohustust. Ruumides tuleb järgida regulaarse ventileerimise nõuet.
 10. Siseruumides ei ole lubatud korraldada või läbi viia avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Siseruumides ei ole lubatud ka tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli, leeritöö, piiblitunnid, jms. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kirikutöö ja koguduse eluga seotud üritusi ja tegevusi, kus ei osale teisi isikuid peale nimetatud ülekande tegevuseks vajalikud inimesed ja abilised.
 11. Lubatud on mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust.
 12. Välitingimustes on jumalateenistused ja kõigi teiste punktis 10 nimetatud tegevuste korraldamine ja läbiviimine lubatud välja arvatud ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00, tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Tagada tuleb maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
 13. Kirikusaalis ning koguduse ja kirikliku asutuse ruumides:
 • tuleb paigutada sisse- ja väljapääsude lähedale, samuti tualettruumidesse nähtavale ja hästi ligipääsetavale kohale desinfitseerimisvahendid, mille kasutamist üritustel osalejatelt palutakse ja seda neile meelde tuletatakse;
 • desinfitseeritakse regulaarselt üldkasutatavaid siseruume, pindasid ja esemeid arvestades nende kasutussagedust;
 • luuakse võimalus kaitsemaskide ostmiseks või vajadusel nende tasuta jagamiseks neile, kellel puuduv ostuvõimalus;
 • kaitsemaski kandmist või näo katmist tuleb nõuda kõigilt kirikus ja teistes koguduse avalikes ruumides viibijatelt, välja arvatud alla 12-aastased lapsed ja isikud, kellele see oi ole tervislikel põhjustel kohustuslik.
 • korraldada koguduse tegevus ja tööjaotus nõnda, et samaaegse haigestumise vältimiseks puutub omavahel kokku võimalikult vähe vaimulikke, muusikuid ja teisi jumalateenistusliku elu ja igapäevase kogudusetöö korraldumisega seotud isikuid;
 • peavad vaimulikud, muusikud ja teised jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikuid ühiselt teenides kandma kaitsemaski või visiiri;
 • peab armulaua pühitsemise ja jagamise eel vaimulik oma käed võimalusel enne desinfitseerimist ka pesema;
 • tuleb hoida armulaua annid altaril kaetuna rätiku või (karika)kattega, mis eemaldatakse ainult pühitsemise hetkeks;
 • tuleb vaimulikul armulaua pühitsemise ja jagamise ajal kanda kaitsemaski või visiiri;
 • tuleb vaimulikul armulaua jagamise ajal desinfitseerida vajadusel korduvalt oma käsi;
 • tuleb armulauale tulijatele luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks;
 • kasutatakse pühitsetud veini jagamisel individuaalseid veinipeekreid või jagatakse oblaati veini sisse kastes ja inimesele otse suhu asetades;
 • jagades erandkorras armulauda ühel kujul (una specie) oblaati inimesele otse suhu või desinfitseeritud käele asetades.
 1. Jagada informatsiooni kristlikest raadio- ja telesaadetest ning jumalateenistuste ülekannetest (ETVs, Vikerraadios, Klassikaraadios, Raadio 7 ja Pereraadios), samuti interneti lehekülgedest, mille vahendusel on võimalik osaleda jumalateenistustel otseülekannete või salvestuste kaudu.
 2. Palvetada jätkuvalt kuni viiruse taandumiseni:
 • viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede pärast;
 • COVID-19 haigusega nakatunute tervenemise eest;
 • eneseisolatsioonis viibivate lähikontaktsete inimeste mittehaigestumise pärast;
 • vaktsineerimise positiivse mõju eest;
 • arstidele ja meditsiinipersonali eest, et Jumal annaks tarkust, jõudu ja vastupidavust haigete ravimisel ja nende eest hoolitsemisel;
 • kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
 • viiruse leviku tõttu töö kaotanud inimeste turvalisuse ja sotsiaalsete tagatiste pärast;
 • majandusraskustesse sattunud ettevõtete ja koguduste püsima jäämise pärast;
 • kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
 • kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas;
 • et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Urmas Viilma

Peapiiskop