Leer

Mis on leer?

vaikepilt leer

Sellel küsimusele on mitmeid vastuseid. Üks neist lähtub selle sõna saksakeelsest tähendusest (die Lehre) “õppima.” Seega on leeris tegu õppimisega, täpsemalt kristliku usu õppimise ja õpetamisega. Muidugi ei saa öelda, et leeriskäinu teab kõike kristluse kohta, sest õppimine kestab ju kogu elu. Õpime nii kaua kui elame, ja elame seni, kui õpime.

Leeri nimetatakse ka konfirmatsiooniks. See sõna tuleb ladina keelest (confirmare) ning tähendab “kinnitamist.” Leeripäeval kinnitab leerilaps, et võtab teadlikult omaks kristlikud põhimõtted ja tõed, samas aga kinnitab vaimulik tema täieõigusliku kuulumise kiriku liikmeskonda. Selleks aga, et uskuda ja selle usu kohaselt elada, vajame Jumala armu. Sel põhjusel on konfirmatsiooni mõistetud ka Püha Vaimu kinnitamisena ehk palvena, et Jumal saadaks oma Vaimu leeritatavale abiks tema kristlikus elus.

Võib ka öelda, et inimene saab leeritamisega vaimselt täiskasvanuks või liigub vähemasti sammukese selles suunas – ta tunnistab avalikult omaks kristluse eetilised ja maailmavaatelised seisukohad ning kohustub nende järgi elama. Leeritatu saab  selle kaudu ka selge ja kindla lähtepunkti oma suhetele Jumala ja kaasinimestega.

Ometi pole võimalik selle võrdlemisi lühikese aja jooksul teha kellestki tublit inimest või eeskujulikku kristlast. Inimeseks kasvamine, oma tee otsimine ja leidmine ning sellel koos Jumalaga käimine, võtab aega kogu elu. Just selleks ongi elu meile antud. Kuid me ei pea oma teed üksi käima. Hea on tunda teist inimest enda kõrval, kellel on samasugused vajadused ja igatsused nagu minul. Samas on ka mõttekas usaldada eelmiste põlvkondade kogemust ja küsida, et millest said nemad jõudu elamiseks, võitlemiseks ja lootmiseks.

Kelle jaoks on leer?

Tulla võivad kõik, kes on 15-aastased ja vanemad. Vanuse ülempiiri ei ole. Kuivõrd leeritamine pole niivõrd vaimne küpsuseksam, vaid  midagi, mis seostub jätkuva õppimise ja vaimuliku kasvamise vajadusega, siis võib leeri tulla igas vanuses. Tihti tulevadki leeri just need inimesed, kel esimene noorus seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järele mõtlemiseks. Eel-teadmised leeritulekuks pole vajalikud, samuti ei pea olema leeritulnu olema veendunud kristlane. Oluline on tahe ja valmisolek ennast pingutada ja ühes teistega arutleda ja mõtteid jagada. Ka see, kui ei olda ristitud, pole takistuseks leeri tulemisel. Sel juhul toimub ristimine kas leeriajal või koos leeritamisega. Leeriga võivad liituda ka need, kes peavad end mõnes kristlust puudutavas küsimuses kahtlejateks. Ausad kahtlused kuuluvad lahutamatult inimeseks olemise ja elu juurde. Nii ei ole kristlik usk pime kuulekus kellegi poolt sõnastatud tõdedesse, vaid pigemini liikumine taipamise ja selguse suunas. Siiski ei ole leer ainult usuliste teadmiste omandamise paigaks, vaid me püüame õppida ka palvetama ja Jumalat usaldama ning olema kaasinimeste vastu armastavamad, mõistvamad ja hoolivamad.


Leeritamiseks palume kokku leppida õp. Marek Alveusega: marek.alveus@eelk.ee, 5092243