Palveleht 29. mai – 4. juuni 2022

Nädala teema: Püha Vaimu ootus

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks ja ülistuseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Ülistuspalve aluseks: Psalm 27:1-3, 7-9

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?

2Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma,

mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad.
3Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda;

kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!

 

Johannese evangeelium 12:32

Kristus ütleb: 32 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”

   

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Vaikse patutunnistuse palveks võib lugeda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast patutunnistust võib julgustuseks ja usu kinnituseks lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname, Kolmainu Jumala eest, kes on meis ja meie keskel ja jääb meie juurde igavesti. Toome Jumalale tänu iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Täname kõikide inimeste eest, kes 100 aasta vältel on Nõmme Rahu koguduses teinud ustavalt tööd, teeninud Jumalat ja kaasinimesi. Täname meie sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pere ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 44:1-5

1 Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! 2 Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu!
3 Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, 4 et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres. 5 Üks ütleb: „Mina kuulun Issandale”, teine nimetab ennast Jaakobi nimega,
kolmas kirjutab oma käe peale: „Issanda oma” ja võtab enesele aunimeks Iisrael.

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:12-17 12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. 13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga

Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. 14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle
kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!”
16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.
Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Jumala õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse 100 sünnipäeva tähistamiseks 4.-5. juunini. Usaldame palves oma koguduse jätkuvalt Jumala varju ja juhtimise alla. Olgu Nõmme Rahu kogudus Jumalaga kogutumise kohaks, kust inimesed leiaksid tröösti,  julgustust ja rõõmu oma elutee jätkamiseks. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning õpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume õnnistust õpetaja Marek Alveusele, kui ta pühitsetakse 5. juunil Nõmme Rahu koguduse abiõpetajaks. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 15:26-16:4

26 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. 27 Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. 1 Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. 2 Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. 3 Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. 4 Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskopid, preestrid, diakonid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, koguduse töötegija ja iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, koolilapsed ja kooliõpetajad, lasteaialapsed ja kasvatajad, kaplanaadid ning kaplanid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik töötajad ja lugejad, Kiriku Varahalduse, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt. Õnnistagu Issand igat rõõmsat andjat. Palume õnnistust inimestele, kes vahendavad abi või korraldavad abi abivajajateni. Õnnistust palume sõjapõgenikele. Palume sõjakolletesse rahu ning konfliktidele rahumeelseid ja diplomaatilisi lahendusi.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

Palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega. Palume sedagi, et meil jätkuvalt oleks tahet olla koos Jumalaga, nii Tema Sõna kui palve kaudu. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt kõige eest.  29