Palveleht 07. – 13. juuli 2024 

Nädala teema: Armastuskäsk

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 28:1-2, 6-7

Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
2Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan su poole,
kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole!

6Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.

Jesaja 43:1

1Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,

 ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:11-12

11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! 

12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 

1. Pauluse kirjast korintlastele 6:11b
Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumala armastuse eest ning selle eest, et ka meile, inimestele, on antud võime armastada ja armastust vastu võtta. Tänu Jumala armulise Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse vaimulike ja liikmete eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:27-31

27 Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke 

head neile, kes teid vihkavad,

28 õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

29 Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult 

võtab kuue, sellele ära keela ka särki!

30 Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi!

31 Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Joosua raamat 24:21-27

21 Aga rahvas ütles Joosuale: „Ei, vaid me teenime Issandat!”

22 Ja Joosua ütles rahvale: „Te olete tunnistajaiks iseeneste vastu, et te olete endile valinud Issanda, et teda teenida.” Ja nad vastasid: „Oleme tunnistajad!”

23 „Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja 

pöörake oma südamed Issanda, Iisraeli Jumala poole!”

24 Ja rahvas ütles Joosuale: „Me tahame teenida Issandat, oma Jumalat, ja võtta kuulda tema häält!”

25 Nõnda tegi Joosua sel päeval rahvaga lepingu ja andis temale Sekemis määrused ja seadlused.

26 Ja Joosua kirjutas need sõnad Jumala Seaduse raamatusse;  siis ta võttis suure kivi ja pani püsti selle tamme alla, mis oli Issanda pühamu juures.

27 Ja Joosua ütles kogu rahvale: „Vaata, see kivi olgu tunnistajaks meie vastu, sest see on kuulnud kõiki Issanda sõnu, mis ta meile on öelnud. Ja see olgu tunnistajaks teie vastu, et te ei salgaks oma Jumalat!”

Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Jumal aitaks meil mõista Jeesuse Kristuse suurt armastust meie vastu ning palume, et ka meie suudaksime armastada tingimusteta. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused, kiusatused või haigused tuleksid siiski imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele ning Tema armastusele lähemale ning innustaksid meid kuulutama Kolmainu Jumala armastusest kaasinimestele. Palume, et Issand oleks ligi ning hoiaks reisil olevaid inimesi. Palume õnnistust ja hoidmist kaitseväes või missioonidel olevatele inimestele. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Marek Alveuse ja tema pere. Jumala hoidvatesse ning õnnistavatesse kätesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere. Palume kosutavat suve kõigile. Palvetame sõpruskoguduste eest Ilumäel, Riias, Kuopios, Ashimis ning Destinis.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kiri heebrealastele 12:25-29

25 Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei 

pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis 

palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.

26 Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel 

kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!”

27 Sõnad „veel kord” näitavad kõigutatavate kui loodud asjade 

muutumist, et püsiksid kõigutamatud.

28 Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja 

teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega;

29 sest meie Jumal on neelav tuli!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et meie rahva hulgas armastus kasvaks ja üksteisest lugupidamine suureneks. Palume rahu sõja- ja viirusekolletesse. Palume Jumala armu kõigile Issanda palge ette jõudnutele. Palvetame Jumala kätte kiriku Maarjamaal, tema piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi ning kõik kiriku allasutused.   

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume Jumalalt armastavat südant ning avatud silmi, mis näeksid palvevajadusi ning palvetaksime ustavalt.