Palveleht 1. – 7. jaanuar 2023

Nädala teema: Jeesuse nimel

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada palves Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, milledele ülistuspalves toetuda: Psalm 8:2-10
2Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. 3Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. 4Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, 5siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? 6Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. 7Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, 8lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, 9taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. 10Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!

Jesaja 42:5-8
5Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hingeõhu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad: 6Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, 7avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. 8Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Pärast vaikset palvet võib lugeda/: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu 2022 aasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Täname, et Eestimaal on jätkuvalt rahuaeg. Täname, et tohime uut Issanda aastat 2023 alata Jeesuse nimel. Tänu Jumalale, meie Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja Tema hoiab ka alal. Tänu Jeesusele, kelle ristisurm ja ülestõusmine on toonud meile pääsemise surmast ning kinkinud igavese elu. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja usaldust ning kellele võime usaldada kogu oma elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu koguduse ja koguduse liikmete ning vaimulike eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri kolosslastele 3:17
17Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 14:12-14
12 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde 13 ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. 14 Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust ka uuel, alanud aastal igale koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Püha Vaim meid alanud aastal Issandat usaldama ja kõiges Tema peale lootma. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Jumala käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Issand reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Olgu Issanda Vaim toetamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume jätkuvat õnnistust koguduse jumalateenistustele ja vaimulikele talitustele ja kõigele muule, mis meie koguduses toimub. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 5:1-5
1 Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. 2 Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. 3 See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. 4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armu ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aidaku Issand igal kristlasel sügavalt mõista kristlaseks olemise õnnistust. Palume, et Issand oleks kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Eriti palume sõjapõgenike pärast ning anume sõja lõppemist Ukrainas ja võimalust Ukrainlastel tagasi pöörduda oma vabastatud ja vabale kodumaale. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Palume üksikutele inimestele pidevat Jeesuse lähedalolu kogemist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Kiriku Varahalduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7
7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse
Palume uuelgi aastal jätkuvalt püsivust oma palveellu, piiritut usaldust Jumala vastu ning rohket tänu kõige eest.