Palveleht 1.-7. mai 2016

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 40:2; 4-6
2 Ma ootasin Issandat suure ootusega;
ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4 Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.
5 Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
6 Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid
ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast.
Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema,
siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

Johannese evangeelium 16:23-33
23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma
ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!
25 Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi
teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult.
26 Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest,
27 sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja
uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest.
28 Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.”
29 Ta jüngrid ütlesid: „Vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega.
30 Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest
küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest.”
31 Jeesus vastas neile: „Kas te nüüd usute?
32 Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga.
33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas
ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet on:
1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kristuse ristisurma, ülestõusmise ja taevaminemise eest. Toome tänu Kristuse eest, kes on meiega ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõigi eest, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Täname Lunastaja kiriku eest. Täname koguduse meeskoori ning koorijuht Imbi Laasi eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:20
20 Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 29:11-14
11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.
12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid.
13 Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.
14 Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid
tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvesse tõstame meie koguduse koorilauljad ning koorijuhi. Õnnistust palume leerilastele. Palvetame Nõmme rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 3:14-21
14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees,
15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu
läbi tugevaks seesmise inimese poolest,
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite
juurdunud ja kinnitatud armastuses,
18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on
armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et
te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju
rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse „Talu“, EELK Perekeskuse, EELK Kirikumuusika Liidu jt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteusele 4:4-5
4 Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,
5 sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.
Palume, et Issand pühitseks meie elu ning Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!