Palveleht 1. – 7. märts 2015

Nädala teema: Palve ja usk

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 25:1-10

Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. 
2 Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! 
3 Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 
4 Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! 
5 Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! 
6 Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
 7 Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda,
oma headuse pärast, oh Issand! 
8 Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. 
9 Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. 
10 Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi. 

Luuka evangeelium 7:36-50

36 Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja
Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. 
37 Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,
et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga 
38 ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. 
39 Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi:

Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes

ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune.” 
40 Jeesus aga ütles talle: „Siimon, mul on sulle midagi ütelda!”

Tema lausus: „Räägi, Õpetaja!” 
41 „Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada
teenarit, teine viiskümmend. 
42 Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema
võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?” 
43 Siimon vastas: „Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis.”
Jeesus ütles talle: „Sa otsustasid õigesti.” 
44 Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: „Kas sa näed seda
naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett,
tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. 
45 Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest
ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. 
46 Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. 
47 Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.” 
48 Aga naisele ta ütles: „Sinu patud on sulle andeks antud!” 
49 Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses
mõtlema: „Kes on tema, kes ka patte andeks annab?” 
50 Aga tema ütles naisele: „Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!” 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18 18Vaata mu viletsust ja mu vaevaja anna andeks kõik mu patud!

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kelle läbi võime igal ajal palves Jumala ette tulla. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku Jumalasse ning usku tugevdab. Täname ustavate koguduseliikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Rooma kiri 5:8

8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. 
Palvesoovid: palvesse kanname pereliikmed ja lähedased

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 1:2-6

2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute
mitmesugustesse kiusatustesse, 
3 kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. 
4 Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja
terviklikud ega oleks teis midagi vajaka. 
5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu
Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. 
6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb
tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. 
Palvesoovid: palume koguduse liikmete eest, juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute ning iga koguduse liikme eest. Eriti nende eest, kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Matthias Burghardti perega, diakon Toivo Treibluti. Õnnistust palume koguduse muusika-, laste- ja hingehoiutööle ja Toidutarele ning inimestele, kes sellega seotud. Palume tarkust ja abi koguduse majandamisele. Palume, et Issand ise saadaks ustavaid töötegijaid ning avaks inimeste südameid usule. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse kõik koguduse eakad liikmed ja 80. klubi ning inimesed Nõmme sotsiaalmajas või mujal hooldekodudes ja haiglates.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 32:23-32

23 Kuid veel selsamal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma üksteist poega ja läks läbi Jabboki koolme. 
24 Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli. 
25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. 
26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. 
27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema
vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!” 
28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas: „Jaakob.” 
29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu
Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!” 
30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta
vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal. 
31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles:
„Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!” 
32 Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks. 

Palvesoovid: Palume Jumala ligiolu meie maale ja rahvale ning õnnistust uuele riigikogule.

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 
Palvesoovid: Palume oma palveellu püsivust ja Jumala usaldamist.