Palveleht 1. – 7. märts 2020

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kirjakoht Piiblist, millele kiituspalves toetuda on: Psalm 91:1-4; 11-12

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.

11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakohad, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks on:

 

Jaakobuse kiri 4:12-15

12 Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad.
13 Ärgu kiusatav öelgu: „Jumal kiusab mind!” Sest Jumalat ei saa
kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi.
14 Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades.
15 Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga
täideviidud patt sünnitab surma.

 

Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, millele võib lugeda pärast vaikset patutunnistuse palvet on:

  1. Johannese kirjast 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname alanud paastuaja eest. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja ja meie tugevuse allikas ning kes annab meilegi armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste tundidel Temale ustavaks jääda. Täname, et võime oma läbikukkumiste ja vääratustega tulla alati ja igal ajal Kristuse risti alla ja paluda andeks ning saada andeks ning võtta Jumalalt vastu uut jõudu oma elutee jätkamiseks. Täname ustavate koguduseliikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Palvetame pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 4:3-10

3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast,
4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest
soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale,
5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.
6 Ja Issand küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!”
8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: „Lähme väljale!” Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema.
9 Aga Issand küsis Kainilt: „Kus on su vend Aabel?”
Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?”
10 Ja tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!

 Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest

 

Palvetame koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:21-23

21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama,  et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja  ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.
22 Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama:
„Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!”
23 Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”
Palume Jumala armu alla kõik koguduse liikmed, juhatuse-, nõukogu-, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodi saadikud. Palume koguduse liikmete eest, kes on mõnesugustes haigustes või kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Toivo Treibluti. Palvesse kanname koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Õnnistust palume koguduse muusika-, laste- ja hingehoiutööle ja muusikajuht Imbi Laasile. Palume õnnistust Toidutarele ning inimestele, kes sellega seotud. Palume tarkust ja abi koguduse ja kirikuhoonete majandamisele. Palume, et Issand ise saadaks ustavaid  töötegijaid ning avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtma. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja ustavust. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning 8. märtsil alustava uue leerirühma. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis.

 

Palvetame kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal maailmas      

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:8

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne. Palume meile kõigile, kes me siin Eestimaal elame, tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsusele ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning koguduste töötegijatele ja koguduse liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Õnnistust palume kirikutevahelisele osadusele – Eesti Kirikute Nõukogule, Eesti Evangeelsele Alliansile. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, EELK Perekeskusele, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, EELK Misjonikeskusele, kõikidele kaplanaatidele, koolidele ja lasteaedadele jpt.

 

 

Palvetame palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

 Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust, kõnelda aga ka vaikida koos Jumalaga ning saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks.