Palveleht 1.- 7. oktoober 2023

Nädala teema: Kristlase vabadus

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat. 

Tekstid Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 119:97-104 

97Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda. 98Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti. 99Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi. 100Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. 101Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna. 102Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
103Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. 104Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu.

Aamose raamat 5:21-24

21 Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. 22 Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. 

23 Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! 

24 Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! 


Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on andnud inimesele vabaduse, aga ka vastutuse. Tänu Jeesuse Kristuse eest, kelles meil on pattude andeksandmine ja igavene elu ning täname Püha Vaimu toe ja juhtimise eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest ning jätkuva armuaja eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ning koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname, et võime taas alustada pühapäevakooli aastat ning taas koguneb uus leerirühm. Tänu sõpruskoguduste ja sealsete õdede ja vendade eest.

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 5:4c

Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 2:18-22 

18 Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu?” 19 Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. 20 Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. 21 Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks. 22 Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse.”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meil kasutada meile antud vabadust vastutustundlikult nii armastamiseks kui ligimese toetamiseks. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning palvetaksime Issanda poole ustavalt ja kogu lootust Temale pannes. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust ligimese ja koguduse toetamiseks. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Õnnistust palume leerilastele ning kõikidele lastele, noortele ja peredele ning pühapäevakooli õpetajatele ja pühapäevakooli aastale tervikuna. Palume Issanda õnnistust kõigile, kes muusikaga meie koguduses Jumalat austavad ja koguduse liikmeid teenivad. Palvetame õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 2:16-23

16 Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, 17 mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus.
18 Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb 19 ega hoia kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil, ning kasvab Jumala kasvamist. 20 Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks 
te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas: 21 „Ära hakka kinni! Ära maitse! Ära puuduta!”? 22 See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid 
inimeste käskimised ja õpetused, 23 mis on küll tarkuse moodi isetehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume meile kõigile usku, lootust ja armastust. Palume tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Jõudu, lootust ja tervist palume kõikidele haigetele, aga ka kõikidele arstidele, õdedele, sanitaridele jt. Palume igavese elu kindlat lootust surijatele ning tröösti leinajatele. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu, EELK Perekeskuse jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume Jumala õnnistust igale palvetajale. Aita, et Kristlase vabadus oleks pühitsetud Jumala sõna ja palve läbi ning läbitunnetatud vastutuse ja armastusega.