Palveleht 10.- 16. aprill 2016

Nädala teema – Hea karjane

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 23
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

Johannese evangeelium 10:11-16
11 Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
12 Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -,
13 ta on ju palgaline ega hooli lammastest.
14 Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind,
15 nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.
16 Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu Jeesuse Kristuse, Hea Karjase eest, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Täname armuaja eest meie maal. Tänu võimaluse eest Jumala Sõnast osa saada, samuti tänu sakramentide ja kiriklike talituste eest. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa jumalariigi tulemisele. Tänu koguduse juhatuse ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannavad ning nõu ja jõuga abiks on. Tänu leerilaste eest. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 10:11, 27-28
11Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
27Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 2:21-25
21 Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest,
jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes.
22 „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust”;
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud,
vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt;
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede
Karjase ja Ülevaataja poole.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnista ja ühenda Kristusega ka selle aasta leerilapsed. Palume, et Jumal ise kinnitaks kõigi meie usku Kristusesse, kes on Hea Karjane. Aita meil olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi ja ole nendega, kes reisijaid koju ootavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 34:11-16
11 Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina ise otsin oma
lambaid ja hoolitsen nende eest.
12 Otsekui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval.
13 Ma viin nad välja rahvaste hulgast, kogun neid maadest ja toon nad nende oma maale; ja ma karjatan neid Iisraeli mägedel, veeojade ääres ja kõigis maa asustatud paigus.
14 Heal karjamaal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel mägedel on nende söödamaa; seal lebavad nad heal söödamaal ja käivad karjas rammusal karjamaal, Iisraeli mägedel.
15 Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal.
16 Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palves Jumala ette kanname piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palume eriti inimeste eest, kes on haiged, kannatustes või üksi. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. kiriku asutused. Õnnistust palume kristlaste osadusele.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu!