Palveleht 10. – 16. aprill 2022

Nädala teema: Aukuninga alandustee

 

Kiitus ja ülistus – aeg, kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Jesaja 50:4-10

Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel.
Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 6 Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 7 Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 8 et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 9 Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 10 Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale. 

 

Johannese evangeelium 3:14b,15

nõnda peab ülendatama Inimese Poeg,
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.

Patutunnistus – vaikne palve.    

Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – palveaeg Jumala tänamiseks.

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma kannatuse ja ristisurma läbi on meid lunastanud ja Kristusesse uskudes saame osa igavesest elust. Tänu, et tohime ennast usaldada täiesti Jeesuse Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest. Tänu Jumala Sõna, pühade sakramentide ning koguduse osaduse eest. Tänu pühapäevakooli ja leeritundide eest. Tänu iga koguduse liikme ja vaimuliku eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 22:2-6

2 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 3 Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 4 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 5 Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 6 nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:12-24

12 Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, 13 ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis:
„Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!” 14  Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud: 15 „Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes.” 16 Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. 17 Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. 18 Just seepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. 19 Variserid ütlesid nüüd üksteisele: „Eks te näe, et te ei saavuta midagi! Vaata, kogu maailm jookseb tema järele!” Kreeklased tahavad Jeesust näha 20 Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. 21 Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda: „Isand, me tahame Jeesust näha.” 22 Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. 23 Aga Jeesus ütles neile: „Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. 24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist algavale Suurele nädalale ning igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule ning kõikidele leerilastele. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad, kes on sõjakolletes, kes põgenevad, kes leinavad. Palume Jumalalt tervist ja  hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga lähedal. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere diakon Marek Alvuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11

5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest

ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, 10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.
Palume armuaja jätku meie maale ja rahvale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust Suure Nädala jumalateenistustele ja ettevõtmistele ning palume, et sõnum ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, võiks leida avatud südameid. Palves Jumala ette kanname Ristitee, mis saab alguse Suurel Reedel kell 12.30 Tallinna Jaani kirikust.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ja kõigile, kelle eest palvetatakse! Palume, et meie palved oleksid täidetud tänust.