Palveleht. 10.-16. jaanuar 2016

Nädala teema: Ristimise and

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 42:1-4
1 Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.
2 Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail.
3 Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
ta levitab ustavalt õigust.
4 Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse
ja saared ootavad tema õpetust.

Matteuse evangeelium 3:13-17
13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida.
14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja
lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!”
15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele.
16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale,
17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et oleme Kolmainu Jumala käsu ja tõotuse peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi Jumala lasteks. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu koguduse ja koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste ja sealsete sõprade poolt tehtavate eestpalvete eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14
14Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Palve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Tiitusele 3:4-7
4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
5 siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud,
vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidake Issand meid, et selgi aastal paneksime kõik oma usu ja lootuse Tema peale. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et Issand hoiaks reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume jätkuvat õnnistust jumalateenistustele, palvustele, vaimulikele talitustele, piiblitundidele, Toidutarele, hingehoiuvalvele, koguduse kohvilaudadele, pühapäevakoolile ja muusikatööle, 80. klubile jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 89:19-22; 27-30
19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.
20Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid:
“Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
21Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud.
22Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda.
28Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
29Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.
30Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda armu, rõõmu, jõudu ja õnnistust Gustav Kutsarile ja Ove Sanderile, kellel täitub 16. jaanuaril 25. aastat kirikuõpetaja ordinatsioonist. Ole, Issand, inimestega, kes igatsevad armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et neis võiksid olla üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Aita palun kristlastel mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse Talu jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu Jumalale!