Palveleht 10. – 16. jaanuar 2021

Nädala teema: Ristimise and

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 89:19-22; 27-30

19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.
20Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid:
“Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
21
Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud.
22
Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda.

28Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
29
Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.
30
Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.

 

  1. Moosese raamat 9:12-16

9“Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid,
10ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega.
11Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega

ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.”
12Ja Jumal ütles: “Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie
ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see:
13
ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.
14
Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart,
15
siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel
kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks.
16
Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule
Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas.”        

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest. Tänu ristimise anni eest. Täname Jumalat looja ja alalhoidjana. Täname Jeesust Kristust päästja ja igavese elu toojana. Täname Püha Vaimu usu andja ja elu pühitsejana. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu Jumalale, et tohime jumalateenistusteks tulla kirikutesse. Tänu ka elektrooniliste võimaluste eest jumalateenistustest osa saada. Täname vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste eest. Täname pere ja sõprade eest. Täname Kolmainu Jumalat kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14

14Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 3:23-29

23Aga enne usu tulekut me olime Seaduse valve alla suletud kuni

usu ilmumiseni tulevikus.
24Nõnda siis on Seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et

me saaksime õigeks usust.
25Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all.

26Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses,
27sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud.
28Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei
ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.
29Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult

Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita Issand, et selgi aastal paneksime kõik oma usu ja lootuse Sinu peale. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere. Palume jätkuvat õnnistust jumalateenistustele, vaimulikele talitustele, piiblitundidele, pühapäevakoolile aga ka nende valdkondade eest, mis viiruse tõttu pausil. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 3:15-18; 21-22

15 Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias.
16 Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, agaon tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.

Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
17 Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda
nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.”
18 Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas

Johannes rahvale rõõmusõnumit.
21Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes
22ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja
taevast kostis hääl: “Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun kristlastel mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et neis võiksid olla üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse kõik eesliini töötajad.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:    

Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu Jumalale!