Palveleht 10. – 16. juuli 2022

Nädala teema: Halastage!

 

Kiitus ja ülistus – selles palve osas kiidame ja ülistame Jumalat.

ning kiituspalve aluseks võib võtta Psalm 13:2-6

2Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua sa peidad oma palet mu eest?
3Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? 

Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu? 4Vaata ometi! Vasta mulle, Issand, mu Jumal! Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, 5et mu vaenlane ei ütleks: “Ma sain võimust ta üle!” ja mu vastased ei ilutseks, sellepärast et ma kõigun. 6Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud. 

 

Joona raamat 3:1-5,10; 4:1-11

1 Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles:  2 „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!” 3 Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse; Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda. 4 Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: „Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse!” 5 Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. 10 Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. 1 Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. 2 Ja ta palus Issandat ning ütles: „Oh Issand! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. 3 Seepärast, Issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada!” 4 Aga Issand küsis: „Kas sul on õigus vihastada?” 5 Siis Joona läks linnast välja ja asus ida poole linna; ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. 6 Ja Issand Jumal käskis kiikajonipuul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästa ta tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajonipuu pärast. 7 Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajonipuud, nõnda et see kuivas. 8 Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda et ta oli minestamas; siis ta palus enesele surma ja ütles: „Mul on parem surra kui elada!” 9 Aga Jumal küsis Joonalt: „Kas sul on õigus vihastada kiikajonipuu pärast?” Tema vastas: „Küllap mul on õigus vihastada surmani.”  10 Siis ütles Issand: „Sina tahaksid armu anda kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud  vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus, 11 aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest,

kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Vaikse palve aluseks võib Piiblist lugeda Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Palveosa võib lõpetada 1. Johannese kirjaga 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname halastaja ja armulise Jumala eest. Toome tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname koguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu jumalateenistuste eest kirikus ning jumalateenistuste ülekannete eest pereraadios.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:2

2Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:36-42

36 Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! 37 Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks! 38 Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” 39 Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna: „Ega pime suuda pimedat juhtida teel? Eks nad mõlemad kuku auku? 40 Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. 41 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? 42 Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas! Ja ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!
Palume Jumala halastust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita meil kõigil mõista, et oleme patused ning me kõik vajame Issanda halastust ja armu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid lähemale Kristusele. Palume Issanda kaitset ja ligiolu reisil olevatele inimestele. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistusvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 14:7-12

7 Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, 8 sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt. 9 Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand. 10 Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, 11 nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.”12 Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume rahu ja vabadust Ukrainale ning sõja lõppu. Palume, et Kristus halastaks meie peale ning kingiks lootust, jõudu ja elutahet ning hoiaks meie kõigi silme ees ikka ja alati igavese elu.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palvetame Jumala Püha Vaimu kõikidele palvetajatele.