Palveleht. 10.-16. mai 2015

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 40:2; 4-6

2 Ma ootasin Issandat suure ootusega;

ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale.
Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.
5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
6Palju oled sina, Issand, mu Jumal,  teinud imetegusid
ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast.
Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema,
siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

 

Luuka evangeelium 11:5-13

5Ja Jeesus ütles neile: “Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: “Sõber, laena mulle kolm leiba,
6sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!”,
7kas saaks ta toast vastata: “Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!”?
8Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja.

9Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
10sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
11Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?
12Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet on:

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname emade, vanaemade, kasuemade, ristiemade ja  tulevaste emade eest ning meie vaimuliku ema – Kiriku eest. Südamest tänu iga koguduseliikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Suur tänu pühapäevakooli aasta eest, iga lapse eest, pühapäevakooli õpetaja eest ning iga perekonna eest. Täname piibliõppesarja „Tähendus Sõnade taga“ toimumise eest meie koguduse keskel. Aitäh sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg      

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:20

20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet

ega ole mult ära võtnud oma heldust!

Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 5:13-16

13Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui
kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!
14Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese
juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui

ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!

Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

Palume Jumala õnnistust emadele, vanaemadele, ristiemadele, kasuemadele, tulevastele emadele ning meie kõigi vaimulikule emale – Kirikule. Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume meie koguduse leerilaste eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust igal pühapäeval Nõmme Rahu kirikus kell 10.30 toimuvatele jumalateenistustele ja igal laupäeval kell 18.00 Lunastaja kirikus toimuvale õhtupalvusele ning kõikidele ettevõtmistele meie koguduse keskel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Moosese raamat 17:8-13

8Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis.
9Ja Mooses ütles Joosuale: “Vali meile mehi ja mine sõdi homme
amalekkide vastu! Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes.”
10Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide
vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu.
11Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli
Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas.
12Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla

ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt

ja teine sealtpoolt; siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni.
13Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse „Talu“, EELK Perekeskuse, EELK Kirikumuusika Liidu jt.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteosele 4:4-5

4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,

5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

Palume, et Issand pühitseks meie elu ning Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!