Palveleht. 12.-18. aprill 2015

Nädala teema: Ülestõusnu tunnistajad Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 116:1-9

1Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
2sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja.
3Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
4Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: “Oh Issand, päästa mu hing!”
5Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.
6Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind.
7Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud!
8Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.

 

Luuka evangeelium 24:36-49

36Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel

ja ütles neile: “Rahu olgu teile!”
37Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat.
38Ent tema ütles neile: “Miks te olete nii kohkunud ja miks

sellised kahtlused tõusevad teie südames?
39Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja

vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!”
40Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.
41Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid,
ütles ta neile: “Kas teil on siin mingit söögipoolist?”
42Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala,
43ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all.

44Siis ütles Jeesus neile: “Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin,

kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses

ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.”
45Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46ja ütles neile: “Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama

ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48Teie olete nende asjade tunnistajad.
49Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga

viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et võisime taas, oma vaimus, läbi elada Kristuse surnuist ülesäratamise. Täname, et meiegi võime sellest Jumala armastuse teost Kristuse läbi osa saada. Toome tänu avatud kirikuuste ning sõna ja sakramendi eest. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa jumalateenistuste, piiblitundide, laste- ja muusikatöö, 80. klubi, Toidutare, Hingehoiuvalve, AA rühma ning paljudesse teistesse ettevõtmistesse meie koguduses. Täname Sambia Sõprade projekti hea kordamineku eest. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannab ja ka nende eest, kes nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg     

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 8:12-13

12vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki,
taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile.
13Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti – kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1.Peetruse kirjast 1:3

3Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma
suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,

Palume, et Jumal õnnistaks igat koguduse liiget, töötegijat, koguduse juhatust ning nõukogu. Palume ülestõusmispüha järgse aja jumalateenistused ja kõik koguduses toimuva Issanda kätte. Palume, et Jumal ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on meile toonud igavese elu.  Hoidku Issand ise see meie silme ees. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indrikson ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame leerilaste eest. Palvesse kanname sõpruskogudused Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 24:26b-33

26 meile on läkitatud see päästesõna.
27Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse,
28ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks.
29Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda.
30Jumal aga äratas ta surnuist üles.
31Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees.
32Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest,
33et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile – nagu ka teises laulus on kirjutatud: “Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, uue valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kellel endal või kelle lähedastel on tervisemuret. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas.  Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  EELK Perekeskuse, ajalehe Eesti Kirik jt. kiriku asutused.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse

Palume palveks usaldust, tahet, rõõmu ja jõudu.