Palveleht 12.-18. juuni 2016

Nädala teema: Kadunud ja jälle leitud

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 32:1-2,5-8
1 Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.
5 Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni;
ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.”
Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sela.
6 Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav;
tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi.
7 Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest;
sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela.
8 Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia,
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”

Luuka evangeelium 15:1-10
1 Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama.
2 Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes: „Tema võtab vastu
patuseid ja sööb koos nendega!”
3 Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna:
4 „Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab?
5 Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele
6 ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile:
„Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!”
7 Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust.
8 Või milline naine, kellel on kümme drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab?
9 Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin!”
10 Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe
patuse pärast, kes meelt parandab.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda Psalmist 32:1-2
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et meil on armastav Jumal, kes soovib, et kõik inimesed jõuaksid tõe tundmisele ja päriksid igavese elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja iga koguduse liikme eest. Eriliselt täname koguduse uute liikmete eest. Täname meie sõpruskoguduste ja neis tehtavate eestpalvete eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 19:10
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 5:5-11
5 Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele.
Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu,
sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
6 Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu
möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
9 Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on
pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.
10 Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja
toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.
11 Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Palvetame Jumala hoidvatesse ja õnnistavatesse kätesse kõik meie uued koguduse liikmed. Õnnistust palume igale koguduse liikmele, töötegija, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meil oleks, millega toetada kaasinimest ja ka kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aidaku Issand, et haigused, kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Temale lähemale. Hoia palun inimesi, kes on reisil. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usku, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palume õnnistust koguduse juhatuse esimehele Andra Indriksonile ja aseesimehele Meelis Pirnile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvesse tõstame koguduse organist – koorijuhi Imbi Laasi ja tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 57:15-19
15 Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha:
Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures,
et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.
16 Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane,
muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.
17 Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane,
ent tema käis taganejana omaenese südame teed.
18 Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda;
ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huultevilja.
19 Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume armu inimestele sõjakolletes. Palume nende eest, kes peavad oma eluga riskides võtma ette põgeniku tee. Palume, et olukorrad nende inimeste kodumaal võiksid leida rahumeelseid lahendusi ning inimesed saaksid jääda oma kodumaadele ning kodudesse. Kingi tarkust ja armastust mõista ja aidata neid, kes juba on sõja ja vägivalla eest jõudnud Eestisse. Palume rahu maailma kõikidesse rahututesse paikadesse ning Kristuse rahu inimeste rahututesse südametesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 65:24
24 Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Palume, et Issand ise aitaks meid Teda usaldada.