Palveleht 12. – 18. juuni 2022

Nädala teema: Varjatud Jumal

 

Kiitus ja ülistus – see on palveosa, mil saame kiita ja ülistada Jumalat.

/Palvesoovid tulevad palvelehe järgnevates osades./

Kiitus ja ülistusosas võib toetuda järgmistele tekstidele Piiblist: Psalm 95:1-2, 6-7

1Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!2Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 6Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! 7Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.

 

Jesaja raamat 6:3

“Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalmile 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kolmainu Jumala eest – Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu eest. Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu avatud kirikute eest, võimaluse eest saada osa Sõnast ja Sakramendist. Toome tänu selle aastase leerirühma eest. Tänu koguduse liikmete, kaasööliste ja vaimulike eest. Tänu kõigi eest, kes palvetavad ning on nõu ja jõuga koguduses abiks. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:1-15

1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” 4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?” 5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 7 Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!
8 Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust.” 9 Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” 10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda? 11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. 12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest,
kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?” 13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. 14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 6:1-8

1 Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. 2 Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. 3 Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!” 4 Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. 5 Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.” 6 Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi,

mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. 7 Ja ta puudutas mu suud ning ütles: „Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud.” 8 Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!”

Palume Kolmainu Jumalalt õnnistust ja juhtimist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume jätkuvalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi ja kinnita kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast roomlastele 11:33-36

33 Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust!
Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!
34 Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks?
35 Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda?
36 Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Ukraina maa ja rahva eest ning rahu pärast Ukrainas ja kogu maailmas. Kanname palvesse Eesti presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, kirikuvalitsuse, koguduste töötegijate ja iga koguduse liikme eest. Palume lootust, jõudu ja elutahet ülalt inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi – kõik üliõpilased, õppejõud ja töötajad ning kõik tulevased üliõpilased.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 66:2b

Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets,
kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.

Palvetame palverühmade eest ja iga üksiku palvetaja eest; samuti palume Jumalalt usaldust Tema kõikvõimsusesse, usku palve jõusse ja Jumala väesse.