Palveleht 12.- 18. mai 2024

Nädala teema: Püha Vaimu ootus

Kiitus ja ülistus – aeg kiita Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakoht, millele võib palve ülistusosas toetuda: Johannese evangeelium 17:18-23

18Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.
19Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões.

20Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes

nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma,
21et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et
nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.
22Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud
mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks:
23mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Luuka evangeelium 11:4

4 ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu!

Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: Psalm 116:5
5 Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Jeesuse Kristuse, meie Päästja, eest kes elab ja toimib meis Püha Vaimu läbi ning on meiega igavesti. Täname Jumalat meie emade, vanaemade, ristiemade, vaimulike emade ja tulevaste emade eest. Täname, et koguduse nõukogu valis 5. mail Nõmme Rahu kogudusele uue õpetaja, Marek Alveuse. Oleme Jumalale tänulikud piiskop Ove Sanderi eest, kes on Nõmme Rahu kogudust teeninud 25 aastat. Täname Jumalat iga koguduseliikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Toome tänu meie koguduse juhatuse ja nõukogu liikmete eest. Aitäh sõpruskoguduste liikmete eest.

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pere ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:32

32Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 1:15-23 

15Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 16ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 17et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 18valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 19ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 20See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, 22ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 23kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame Põhja-Eesti piiskopkonna piisopi Ove Sanderi ja teme pere eest ning koguduse õpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume kosutavat suvepuhkust pühapäevakoolilastele ja -õpetajatele. Palume Jumala õnnistust emadele, vanaemadele, ristiemadele, vaimulikele emadele ja tulevastele emadele. Palume Jumala lähedalolu ja õnnistust leerilastele. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:1-3, 7-9

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? 2Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. 3Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda; 7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, kes on seatud rahva teenistusse. Palvesse kanname kõik arstid, õed, hooldajad ning teised aitavate elukutsetega inimesed. Samuti tõstame palves Jumala ette inimesed, kes on haiged, masenduses või depressioonis või vaevab neid mõni muu diagnoos, mis on raskendamas nende igapäevast elu või töökohustuste täitmist. Palume neile kõigile tervist, jõudu ja lootust. Palvetame peapiiskopi, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, koolilapsed ja kooliõpetajad, lasteaialapsed ja kasvatajad, kaplanaadid ning kaplanid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik pere jt. 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 14:7-9

7Aga on üks päev, see on Issanda teada, kui pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal.
8Ja sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed: neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja talvel. 9Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus.

Palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega palve jõusse. Palume sedagi, et meil jätkuvalt oleks tahet ja jõudu palvetada. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat piiritult, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt kõige eest. Palume nõnda, kuidas Kristus ise meid on õpetanud: Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.