Palveleht 12. – 18. märts 2017

Nädala teema: Palve ja usk

Kiitus/ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 25:1-10
1 Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2 Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3 Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4 Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
5 Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
6 Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7 Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;
mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
8 Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9 Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10 Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,
kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Markuse evangeelium 9:17-29
17 Keegi rahva hulgast vastas talle: “Õpetaja, ma tõin sinu
juurde oma poja, kellel on keeletu vaim,
18 ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis
mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub.
Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.”
19 Aga tema vastas neile: “Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma
pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla?
Tooge ta minu juurde!”
20 Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas
vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades.
21 Ja Jeesus küsis tema isalt: “Kui kaua see juba
temaga nõnda on?” Aga tema ütles: “Lapsest saadik,
22 ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda
hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!”
23 Aga Jeesus ütles talle: “Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.”
24 Otsekohe hüüdis lapse isa: “Ma usun, aita mind mu uskmatuses!”
25 Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb,
sõitles ta rüvedat vaimu: “Sina keeletu ja kurt vaim,
ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!”
26 Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss
jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud.
27 Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti.
28 Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta
jüngrid temalt omavahel olles: “Miks meie ei suutnud seda välja ajada?”
29 Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ka ise meie eest ning kinnitab meie usku Jumalasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu saabuva kevade eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 5:8
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
Palvetame pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Kuningate 20:5b
Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna Issanda kotta.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse endise õpetaja Voldemar Ilja pere; palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.
Õnnistust palume leerilastele, pühapäevakooli lastele ja nende peredele, koguduse noortele ja noortele peredele, samuti pühapäevakooli õpetajatele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri korintlastele 10:12-13
12 Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!
13 Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eestpalvesse kanname Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda seatud inimeste teenistusse. Palvetame, et meie rahva hulgas võiks olla enam neid, kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad ning Kristuses armu vastu võtavad. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname jätkuvalt sõjapiironnad ning palume armu ja abi ning rahumeelsete lahenduste sündimist. Rahu palume kõikidesse paikadesse ning rahututesse inimsüdametesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!