Palveleht 12.-18. november 2023 

Nädala teema: Kahe riigi kodanik

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht või kohad Piiblist, millele võib selles palveosas toetuda: 

1. Pauluse kirjast Timoteosele  6:15,16

Kuningate Kuningas  ja isandate Issand, 16 kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen. 

Patutunnistus – vaikne palve.     

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada Jumala tõotusega 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kelle kaudu on meile tee Jumalariiki avatud. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname isade, vanaisade, ristiisade, kasuisade ja vaimulike isade eest. Täname kodukoguduse eest, koguduse liikmete ja vaimulike eest! Tänu sõpruskoguduste eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 75:2-8, 10-11

2 Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse! 3 „Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. 4 Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambad pannud paigale.” Sela. 5 Ma ütlen hooplejaile: Ärge hoobelge! Ja õelatele: Ärge tõstke sarve üles! 6 Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult! 7 Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, 8 vaid Jumal on, kes mõistab kohut; ta alandab ühte ja ülendab teist.10 Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale. 11 Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, aga õigete sarved tõusevad kõrgele. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:4-7

Teile aga, oma sõpradele, ma ütlen: Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha! 5 Ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse! Jah, ma ütlen teile, teda kartke! 6 Eks müüda viis varblast kahe veeringu eest? Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. 7 Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi! 

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palvetame isade, vanaisade, ristiisade, kasuisade ja vaimulike isade eest. Palume jõudu ja vastupidavust kõikidele arstidele, õdedele ja hooldajatele. Aita palun, et meile elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest. Õnnistust, tervist ja hingerahu palume kõikidele väärikasse ikka jõudnud inimestesse.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamatust 29:4-7

4 „Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse: 5 Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! 6 Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma 
poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege! 7 Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala hoolele Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume kannatavate ja tagakiusatud kristlaste eest ning palume Issandal olla neile toeks ja abiks. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja lasteaiad jt. Palume sõja lõppu Ukrainasse ja Israeli ning õiglast rahu. Palume rahu rahututesse südametesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast Timoteosele 2:1-4

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, 2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. 3 See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, 4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. 

Palvetame, et Issand ise kingiks meile igatsust Temaga palves kõnelda, aga ka palves vaikida ning kuulata Issanda kõnet.

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.