Palveleht 12. – 18. veebruar 2023

Nädala teema: Jumala sõna külv

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kohad Piiblist, millele kiituspalves toetuda: Psalm 44:2-4

2 Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal. 3 Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. 4 Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel.

1. Korintlastele 3:7-15

7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8 Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele. 9 Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. 10 Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! 11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus. 12 Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest – 13 kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 14 Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. 15 Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

           

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja Eestimaal. Täname emakeelse Piibli ja võimaluse eest kuulutada ja kuulata Jumala Sõna oma emakeeles. Tänu Jumalale, et sõnakülvi ja Issanda armu aeg kestab ning ligipääs igavesse ellu on jätkuvalt Kristuse kaudu avatud. Täname juhatuse-, nõukogu- ja koguduseliikmete ning kõigi vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 3:12-15

12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda,

mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! 13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!
14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. 15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal”

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 4:31-38

31 Vahepeal palusid jüngrid teda: „Rabi, söö!” 32 Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” 33 Siis arutasid jüngrid omavahel: „Kas keegi on talle süüa toonud?” 34 Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. 35 Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!  36 Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. 37 Jah, siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.” 38 Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”
Palume koguduse liikmete eest, kes on erinevates haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Marek Alveuse perega. Palume Jumala õnnistust koguduse juhatusele, nõukogule, revisjoni komisjonile ja sinodi saadikutele. Õnnistust ja hoidmist palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile. Palume, et Issand avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtma. Palume Issanda lähedalolu kõigile kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvetame inimeste eest, kes on reisil. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume peredele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed. Õnnistust palume sõpruskogudustele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 10:12-13 

12 Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! 13 Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja. Sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale.

Palvetame kõikidele inimestele Kristuse armastust ning halastust, tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume olukorra pärast Ukrainas. Palume rahu ja halastust ning sõja lõppu. Palume eriti Ukraina rahva eest, et Jumal hoiaks üleval nende usku ja lootust ning kõikide Eestis elavate inimeste usu ja lootuse, et õiglane rahu võiks sündida. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud inimesi teenima. Õnnistust palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, vaimulikele ja koguduste töötegijatele ning igale liikmele meie kirikus. Õnnistust palume kirikutevahelisele osadusele. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, kaplanaatidele, Kristlike Raudteelaste Ühingule, Misjonikeskusele jt.

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!               

Palume, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust olla palves Jumalaga ühendatud ning  saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks.

Tänu ustavate eestpalvetajate eest!