Palveleht 13. – 19. august 2023

Kiitus ja ülistus – aeg Jumala kiituseks. 

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tekstid Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Psalm 33:12

12 Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks.

Pauluse kirjast roomlastele 11:17-24

17Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, 18siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. 19Sina ehk ütled nüüd: “Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.” 20Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, 21sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa! 22Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. 23Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu
külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. 24Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge – kui palju enam neid, loomu poolest sinna kuuluvaid, poogitakse omaenese õlipuu külge!

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu soosinguaja eest, mil Kristus jätkuvalt kutsub kõiki enese juurde. Täname, et Temas on meie rahu, lootus ja elujulgus. Tänu Kristuse – surma võitja ning igavese elu tooja eest. Täname Jumala halastuse ja armastuse eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Toome tänu iga palvetava inimeste eest ning täname, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu koguduse- ja tema liikmete ning vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suve eest!

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 4:23-30
23Aga tema ütles neile: “Küllap te ütlete mulle selle vanasõna: Arst, aita iseennast! Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas!” 24Ja Jeesus ütles: “Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. 25Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija päevil, mil taevas oli kolm aastat ja kuus kuud suletud, nii et suur nälg tuli üle kogu maa, 26aga Eelijat ei läkitatud kellegi juurde nendest, vaid Sareptasse Siidonimaal ühe lesknaise juurde. 27Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, ent keegi neist ei saanud puhtaks kui vaid süürlane Naaman.”
28Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu 29ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata.
30Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 81:9-17

9“Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind! 10Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette! 11Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta! 12Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. 13Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. 14Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! 15Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu.”16Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene.
17Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga.

Palume Issandalt usku ja armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatuse- ning nõukogu liikmetele. Aita, et kasutaksime targasti meile Jumalalt antud aega ja ande. Palume, et kannatustes, katsumustes või haigustes suudaksime Jumalat usaldada ning kindlat teada, et kõigile, kes Teda armastavad laseb ta kõik asjad heaks tulla. Palume Jumala ligiolu ning hoidmist reisil olevatele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse liikmed: Andra Indriksoni, Vaike Simmo, Meelis Pirni, Heikki Kebbinau ja Indrek Tiido ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 6:16-19

16Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nemad ütlesid: “Seda me ei tee!” 17Ma seadsin vahimehed teie üle: “Kuulake sarvehäält!” Aga nemad vastasid: “Me ei kuula!” 18Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! 19Kuule, maa! Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu Seadust.

Palume, et Issand aitaks meil nii üksikinimestena kui rahvana targasti kasutada aega, mis meie kätte on usaldatud. Palvetame jätkuvalt Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldust oleks enam. Issanda kartus on tarkuse algus – õnnistagu Issand Usuteaduse Instituudis uute üliõpilaste vastuvõttu. Palvetame Jumala kätte meie kiriku, tema piiskopid, kirikuvalitsuse, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palume peapiiskop Urmas Viilmale õnnistust, armastust ja tarkust tema 50-ndal sünnipäeval. Palume sõja lõppu Ukrainas ning õiglast rahu. Palume Jumala õnnistust ja hoidmist kõikidele inimestele, kes asuvad sõjakolletes ning kellede elu on ohus. Andku Issand tervist, kaitset ja lootust. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast koloslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume oma palvetesse püsivust ning Jumala kuulamist, usaldamist ja armastamist.