Palveleht 13.– 19. märts 2016

Nädala teema: Kannatuste pühapäev

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 43:1-5
1 Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!
Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!
2 Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3 Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind,
need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,
4 et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,
ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
5 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!

Johannese evangeelium 11:47-53
47 Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku Suurkohtu
koosoleku ja ütlesid: „Mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti.
48 Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma, ning
siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva.”
49 Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles
neile: „Teie ei tea mitte midagi
50 ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest,
kui et kogu rahvas hukkub.”
51 Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta
ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest.
52 Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et
koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.
53 Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 25:11
11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

Võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesus Kristuse eest, kes on kannatanud ning kandnud ristipuule kõik meie eksimused ja patu. Tänu, et Tema kannatuste ning ristisurma läbi on meil pääs igavesse ellu. Tänu Jumalale, et tohime usaldada oma elu Kristuse kätte kõigil oma maise elu päevil, nii õnnes kui õnnetuses, nii rõõmus kui ristis. Tänu, et Jumal kuuleb meie palveid. Tänu koguduse osaduse eest, Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 20:28
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida
ja anda oma elu lunaks paljude eest!”
Palvetame iseenda oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamatust 22:1-13
1 Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning
ütles temale: „Aabraham!” Ja ta vastas: „Siin ma olen!”
2 Ja tema ütles: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad,
ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest,
mis ma sulle nimetan!”
3 Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud.
4 Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt.
5 Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde.”
6 Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale
Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos.
7 Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: „Isa!” Ja tema vastas: „Siin ma olen, mu poeg!” Siis ta ütles: „Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?”
8 Ja Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!
” Nõnda läksid mõlemad üheskoos.
9 Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale.
10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg.
11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: „Aabraham, Aabraham!”
Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
12 Siis ta ütles: „Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!”
13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe,
üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis
jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste sees võiks Kristus ometi olla väga kogetav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele, kes on valmis seadnud igavese kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest. Palvesse kanname koguduse aseesimehe Meelis Pirni ning tema pere. Õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse diakonile Toivo Treiblutile. Palvesse kanname tänased leerilapsed aga ka kõik need, kes on leeriõnnistusega teed jätkamas. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast heebrealastele 9:11-15
11 Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, –
12 siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse.
13 Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida
piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks,
14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus,
kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.
15 Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees
selleks, et kutsutud – kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu
aegsetest üleastumistest – saaksid kätte igavese pärandi tõotuse.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks veel armuaega. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname maailmas olevad sõjakolded, kannatajatele palume Jumala armu ja abi ning rahumeelsete lahenduste sündimist.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:24
24 Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Palume Jumala õnnistust kõigile palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu.