Palveleht 13. – 19. märts 2022

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Matteuse evangeelium 15:21-28

21 Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. 22 Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” 23 Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” 24 Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.” 25 Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!” 26 Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” 27 Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.” 28 Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 25:18

18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes andis palvetades meile eeskuju; kes õpetas oma jüngritele Meie Isa Palve; kes palvetab jätkuvalt ise meie eest; kes kinnitab meie usku ja usaldust. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema on meiega ning kuuleb meie palveid. Kristus teab ka ilma meiepoolsete sõnadeta, mida me tõeliselt vajame. Täname Jumalat diakon Marek Alveuse, kes ordineeriti 10. märtsil 2019 aastal Nõmme Rahu koguduse diakoniks. Tänu kõige eest!

 

Eestpalved                                                                                                                                                       Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. 2Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! 3Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 4Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! 5Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! 6Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! 7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! 8Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. 9Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. 0Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Ajaraamat 20:1-9

1 Aga pärast seda tulid moabid ja ammonlased, ja nendega koos oli meunlasi, Joosafati vastu sõdima. 2 Siis tuldi ja teatati Joosafatile: „Sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseson-Taamaris, see on Een-Gedis!” 3 Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge Issandat otsima; ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. 4 Ja Juuda kogunes Issandalt abi otsima, ka kõigist Juuda linnadest tuldi Issandat otsima. 5 Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses Issanda kojas uue õue ees 6 ning ütles: „Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski ei suuda sulle vastu panna. 7 Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Aabrahami soole? 8 Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes: 9 Kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia meid alati Kristuse juurde, Temalt armu paluma ja abi otsima. Palume Jumalalt rõõmu, jõudu ja lootust kõikidele hirmul ja mures olevatele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume õnnistust paastuaja kolmapäevastele palvustele ja piiblitundidele, pea algavale leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ja Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri tessalooniklastele 4:1-8

1 Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida – nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite. 2 Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud. 3 Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, 4 et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, 5 mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast, 6 et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. 7 Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
8 Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kõikide sõjapõgenike eest. Palume sõja lõppemist ning rahu Ukrainasse, et Ukraina inimesed saaksid tagasi oma kodumaale ja oma kodudesse. Eestpalvesse kanname meie presidendi, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, keda seatud inimeste teenistusse. Palvetame, et meie rahva hulgas võiks olla enam neid, kes Kristuse armu vastu võtavad.  Palvetame Jumala kätte piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse pinge- ja sõjakolletesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!