Palveleht. 13. – 19. nov. 2016

Nädala teema: Valvake!

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 90:1-6; 12-15
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.
2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti.
3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!”
4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,
kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel.
5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab.
6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.
12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!
13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale!
14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame
ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!
15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid,
nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

Matteuse evangeelium 25:1-13
1 Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu.
2 Viis nendest olid rumalad ja viis arukad,
3 rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli,
4 arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.
5 Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama.
6 Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!”
7 Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid.
8 Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!”
9 Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku
meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!”
10 Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid
valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati.
11 Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!”
12 Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.”
13 Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Kristuse tagasituleku tõotuse eest ning selle eest, et see tagasituleku aeg on teada ainult Jumalale. Täname, et võime ennast igal hetkel, elus ja surmas, Jumala kätte usaldada. Täname Kristuse eest, kelles meil on andeksand ning igavese elu tõotus. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, ustavate koguduse liikmete ja karjaste eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Täname isade, vanaisade, vana-vanaisade, ristiisade, kasuisade ja vaimulike isade eest! Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka 12:35
35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Peetruse kirjast 3:8-14, 18
8 Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda
juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.
9 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda
viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.
10 Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal,
algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.
11 Kui see kõik nõnda laguneb – missugused siis peate olema teie
pühas eluviisis ja jumalakartuses,
12 oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil
taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.
13 Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.
14 Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid
leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.
18 Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja
tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes enamat mõistmist, kuivõrd me vajame Kristust – Tema andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aita Issand, et meil oleks jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ja koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palume jätkuvat õnnistust inimestele, kes seotud Toidutarega, 80. klubi liikmetele, pühapäevakooli lastele ja õpetajatele, kooriliikmetele ja koorijuhile, piiblitunnist osavõtjatele, leerilastele, hingehoiuvalves olijatele ja kõigile, kes koguduse erinevate ettevõtmistega seotud. Palume sõpruskoguduste eest. Palume õnnistust Rahu ja Lunastaja kirikule ning nendes toimuvale. Õnnista, Issand, palun isasid, vanaisasid, vana-vanaisasid, tulevasi isasid, ristiisasid, kasuisasid ning vaimulikke isasid.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 94:8-15
12 Seepärast, Iisrael, ma talitan sinuga nõnda. Et ma sulle seda teen,
siis valmistu, Iisrael, kohtama oma Jumalat!
13 Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel – Issand, vägede Jumal on tema nimi.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise üle kogu Eestimaa.
Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele, sanitaridele, omastehooldajatele ning inimestele, kes haiguse, puude või vanaduse tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast tessalooniklastele 5:16-18
16 Rõõmustage alati,
17 palvetage lakkamatult,
18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume oma kõnelustesse Jumalaga rõõmu, püsivust ning rohket tänu.