Palveleht 13. – 19. november 2022

Nädala teema: Valvake!

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kirjakoht Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluseks on: Psalm 90:1-6; 12-15
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,
kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. 5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.
12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on:
Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Jumalat Tema tõotuste eest. Täname, et võime end igal hetkel, elus kui surmas, usaldada Jumalale. Täname Kristuse eest, kelles meil on andeksand ning igavese elu tõotus. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete, koguduse töötegijate ja vaimulike eest. Täname ka koguduse vaimulike ja töötegijate eest, kes on eelnevatel aastakümnetel Nõmme Rahu kogudusse oma hea osa andnud. Täname kõigi eest, kes on toetanud ja toetavad kogudust aja, annete või rahaga. Täname sõpruskoguduste ja sealsete õdede-vendade eestpalvete eest. Tänu toome Jumalale isade, vanaisade, kasuisade või vaimulike isade eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:35
35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Peetruse kirjast 3:8-14, 18
8 Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. 9 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 10 Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. 11 Kui see kõik nõnda laguneb – missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, 12 oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. 13 Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 14 Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. 18 Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes enamat mõistmist, kuivõrd vajame Kristust – Tema andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aidaku Issand meid toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Issand reisil olevaid inimesi. Olgu Tema lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume jätkuvat õnnistust leeri- ja pühapäevakooli lastele ning õpetajatele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:1-13
1 Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 2 Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, 3 rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, 4 arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. 5 Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. 6 Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!” 7 Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. 8 Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!” 9 Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!” 10 Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. 11 Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!” 12 Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.” 13 Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise üle kogu Eestimaa. Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele, kaplanitele, hingehoidjatele, sanitaridele, omaste hooldajatele ning kõikidele inimestele, kes haiguse, puude või vanaduse vm tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes. Palume Ukraina sõja lõppemise ja õiglase rahu eest!

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast tessalooniklastele 5:16-18
16 Rõõmustage alati,
17 palvetage lakkamatult,
18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumalaga koos olemistesse rõõmu, püsivust ning rohket tänu.