Palveleht 13. – 19. veebruar 2022 Nädala teema:

Nädala teema: Teenimatu arm

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 18:2-7

“Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!
3Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju,

 kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik!
4“Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
5Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu.
6Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette.
7Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole.
Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.

 

Matteuse evangeelium 20:1-16

1 Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. 2 Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele
teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. 3 Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas 4 ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!” 5 Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõndasamuti. 6 Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: „Mis te siin kogu päeva jõude seisate?” 7 Nad ütlesid talle: „Meid ei ole keegi palganud.” Ta ütles neile: „Minge ka teie viinamäele!” 8 Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni!” 9 Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. 10 Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. 11 Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle: 12 „Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska!” 13 Isand aga vastas ühele nendest: „Sõber, ma ei tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? 14 Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele
viimasele tahan ma anda nagu sullegi! 15 Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea?” 16 Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. [Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.]”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51: 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib julgustuseks ja usu kinnituseks lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele.
Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Jumal on kutsunud meid ja kutsub jätkuvalt inimesi oma jüngriteks. Püha Vaim varustab ja saadab meid kuulutama Jeesust Kristust ja Jumala kuningriiki. Täname, et Kolmainu Jumal oma lõpmatus armus peab meid väärilisteks olema Tema teenistuses aga ka kannatama tema kaastöölistena. Toome Jumalale tänu Sõna ja Sakramentide eest. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamat 9:18b

me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast,

vaid sinu suure halastuse pärast!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  1. Pauluse kirjast korintlastele  9:24-27

24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! 25 Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. 26 Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, 27 vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.  

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala armu eest ning palume, et taipaksime oma eludes selgemalt Jumala armu ja juhtimist. Palume Jumalalt usaldust, halastust ja abi. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et Püha Vaim juhiks meid. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palume jätkuvalt koguduse lapsed ja noored ning pered Jumala armu ja hoidmise alla ning palume neile jaksu ja rohkesti rõõmu. Palume üksikute eest, et nad võiksid tunda, et pole kunagi üksi, sest Kristus on alati nendega.  Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 9:22-23 

22 Nõnda ütleb Issand: Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest,
ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest,
23 
vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind,
et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal.
Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik, kes on seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest ning töötegijate ja koguduse liikme eest. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid juhtimas ja hoidmas. Kingi armastust, jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad,  kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Diakoonia ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse, ajalehe Eesti Kirik jt. meie kiriku organisatsioonid.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 5:16

16Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

Palume enestelegi Kristuse meelt ning tahet minna tühja paika palvetama.