Palveleht, 14.-20. august 2016

Nädala teema: Jeesus – meie aitaja

Kiitus/ülistus – kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 30:3-6, 12-13

3 Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. 4 Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. 5 Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust! 6 Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.

12 Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, 13 et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.

Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!
Markuse evangeelium 7:31-37

31 Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. 32 Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. 33 Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt 34 ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: „Effata!”, see on „Avane!” 35 ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. 36 Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. 37 Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: „Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!”
Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname 25 vabadusaasta eest taasiseseisvas Eestis. Täname Jeesuse eest, kes on meie aitaja. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalveaeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on Jesaja 42:3

3Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2Kr 3:4-6

4 Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu. 5 Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, 6 kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal ise meid, et oma ihu- või hingekitsikuses pöörduksime abi saamiseks Jeesuse poole. Palume Jumalalt õnnistust, et me suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning kingi jõudu ja teotahet. Palvesse kanname Bob ja Patty Nordwalli hingehoiukoolituse koguduse liikmetele 19. augustil kell 11.00-15.00 Nõmme Rahu koguduse majas. Jumala ette palves kanname ka meie koguduse pühapäevakooli perelaagri Ida-Virumaal, Lüganusel 25.-27. augustil. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2Ms 4:10-12

10 Aga Mooses ütles Issandale: „Oh Issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel.” 11 Siis Issand ütles temale: „Kes on teinud inimesele suu, või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand? 12 Ja nüüd mine, ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa pead rääkima!”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume iseseisva Eesti Vabariigi püsimist ning Jumala kaitset ning varju meie kalli kodumaa üle. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt kõikidele inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu.

Palvetame kõikide inimeste pärast, kes soovivad tulla õppima EELK Usuteaduse Instituuti. Õnnista sisseastumiseksameid ning kingi õppimiseks pühendumist ja püsivust. Palvetame kõikide laste eest, kes hakkavad pärast suvepuhkust taas kooliaastaks valmistuma. Hoidku ja õnnistagu Issand neid ja nende peresid väga.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust kõigile, kes palvetavad ja kelle eest palvetatakse. Palume, et meil oleks silmi nägema kõike head, mida Jumal meile igal päeval kingib ning rohkesti tänumeelt.