Palveleht. 14. – 20. detsember 2015

Nädala teema: Valmistage Issandale teed

Kiituspalve – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 85:9-14
9 Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib.
Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
10 Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
11 heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
12 ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
13 Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
14 Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

Matteuse evangeelium 11:2-10
2 Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid
3 temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
4 Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete:
5 pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi
6 ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!”
7 Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
8 Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest?
Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades.
9 Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit?
Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit!
10 Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala,
kes tasandab sinu tee su ees.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu advendiaja eest, armu- ja rahuaja eest. Täname, et meiegi võime olla Issandale teevalmistajad ning samas olla sellel Teel, kelleks on Jeesus Kristus ise. Täname Jumalat Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu toome sõpruskoguduste eest, nende toetuse ja eestpalvete eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 40:3a, 10a
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast korintlastele 4:1-5
1 Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks.
2 Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad.
3 Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, ka ma ise ei mõista enda üle kohut,
4 sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle
põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu üle kohut mõistab.
5 Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid ka selle advendiaja jooksul Sind alati vastu võtma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käes kasutatavad seal, kus Tema seda soovib. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Paulume Issanda jätkuvat õnnistust Toidutarele, piiblitundidele, 80. klubile, kooridele, pühapäevakoolile, Hingehoiuvalvele jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamatust 3:21-25
21 Küngastel kuuldub häält, Iisraeli laste haledat nuttu,
sellepärast et nad on käinud vääral teel, on unustanud Issanda, oma Jumala.
22 Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest!
„Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.
23 Tõesti, petlik on see, mis kuuldub küngastelt, lärm mägedel.
Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli pääste.
24 „Häbi” on söönud meie vanemate töövilja, meie noorpõlvest alates:
nende lambad ja veised, nende pojad ja tütred.
25 Lamagem siis oma häbis ja katku meid meie teotus, sest me oleme pattu teinud
Issanda, oma Jumala vastu, meie ja meie vanemad oma noorpõlvest tänapäevani
ega ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält.”
Palve Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Issanda abi palume inimestele, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun kõiki inimesi, kes Eestimaal elavad, et Jumala tundmine, üksteisest hoolimine ja armastus võiks rohkeneda. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Diakooniahaigla, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja laagrikeskuse „Talu“, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:27-28
Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28 õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!
Palume, et Issand kingiks meile õiget kristlikku vaimu ja annaks jõudu kristlasena elada.