Palveleht. 14.-20. juuni 2015

Nädala teema: Kutse Jumala riiki

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 18:17-20, 26-29

17Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
18Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest,
mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust.
19Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.
20Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.

26Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu;
27puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.
28Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
29Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.

Luuka evangeelium 9:57-62

57 Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele:

Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.” 
58 Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel
pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” 
59 Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul
enne minna matma oma isa!” 
60 Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina
mine ja kuuluta Jumala riiki!” 
61 Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid
luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!” 
62 Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis
vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!” 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristus kutse Jumala riiki on Tema enda läbi võimalik ja jätkuvalt olemas. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 11:28

28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,

ja mina annan teile hingamise!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Heebrea kirjast 12:1-6

1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid,
pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem
püsivusega meile määratud võidujooksu! 
2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale,

kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu

asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. 
3 Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste
vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. 
4 Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes! 
5 Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb:
„Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib! 
6 Sest keda Issand armastab, seda ta karistab,

ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab.”
Palves palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda igatsevad ja vajavad. Aita, et elus osaks saavad kannatused ja katsumused võiksid tuua Kristusele lähemale. Palume, et kristlased enam kasutaksid palveandi. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Tervist, lootust ja rohket Jumala õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Andra Indriksonile ja aseesimehele Meelis Pirnile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamatust 33:30-33

30 Ja sina, inimesepoeg! Su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda: „Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb Issandalt!”  
31 Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees nagu minu rahvas ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järgi; sest neil on meelitused suus, nad teevad nende järgi ja nende süda ajab taga omakasu. 
32 Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus kõlalt ja kaunisti kanneldatud: nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. 
33 Aga kui see täide läheb, vaata, see läheb täide, siis
saavad nad teada, et nende keskel on olnud prohvet.” 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks enam. Palvesse kanname meie riigis inimesed, kes on seatud ametitesse, et teenida rahvast. Palume neile jumalakartust, tarkust, jõudu ja rõõmu ning Issanda õnnistust. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname EELK Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupäeva, mis on toimumas 3.-5. juulini Tartus ning palume, et sellegi sündmuse kaudu Jumala Püha Vaim inimesi puudutaks.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palve: Issand, õpeta meid õigesti palvetama.