Palveleht, 15. – 21. jaanuar 2017

Nädala teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblis, millele Jumalat ülistades võib toetuda: Psalm 105:1-5, 39-42
1 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
2 Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!
3 Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
4 Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!
5 Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
39 Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd.
40 Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga.
41 Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal.
42 Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.

Johannese evangeelium 4:5-26
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg.
7 Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!”
8 Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma.
9 Siis Samaaria naine ütles talle: „Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt?” Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega.
10 Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.”
11 Naine ütles talle: „Isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle „elava vee”?
12 Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad!?”
13 Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle,
14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.”
15 Naine ütles talle: „Isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas!”
16 Jeesus ütles talle: „Mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi!”
17 Naine vastas: „Mul ei ole meest.” Jeesus ütles talle: „Sul on õigus, kui sa ütled: „Mul ei ole meest”,
18 sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud.”
19 Naine ütles temale: „Isand, ma näen, et sa oled prohvet.
20 Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama.”
21 Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas!
22 Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”
25 Naine ütles temale: „Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik.”
26 Jeesus ütles talle: „Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse patutunnistuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu rahu- ja armuaja eest Eestimaal. Tänu Jumalale, kes on ilmutanud ja ilmutab jätkuvalt oma jumalikku väge, juhtides paljusid Kristuse läbi usule ja usaldusele. Tänu jumalateenistuste ja ametitalituste eest, koguduse erinevate töövaldkondade ja töötegijate eest ning iga liikme eest.

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:17
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Moosese raamat 17:1-6
1 Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest, peatuspaigast teise Issanda käsu järgi; ja nad lõid leeri üles Refidimi, aga seal ei olnud rahval vett juua.
2 Siis rahvas riidles Moosesega ja ütles: „Andke meile vett juua!” Aga Mooses vastas neile: „Miks te riidlete minuga? Miks te kiusate Issandat?”
3 Ent rahval oli veejanu ja rahvas nurises Moosese vastu ning ütles: „Mispärast sa tõid meid Egiptusest siia, mind ja minu lapsi ning mu karja janusse surema?”
4 Siis Mooses hüüdis Issanda poole, öeldes: „Mis ma pean selle rahvaga tegema? Vähe puudub, et nad viskavad mind kividega surnuks!”
5 Ja Issand ütles Moosesele: „Mine edasi rahva ees ja võta enesega mõningad Iisraeli vanemaist! Võta kätte oma kepp, millega sa lõid Niiluse jõge, ja mine!
6 Vaata, mina seisan seal su ees Hoorebi kaljul. Löö kaljut, siis tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua!” Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate nähes.
Palume, et Jeesuses ilmunud jumalik vägi saaks taibatavaks meiegi juures. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole eriliselt ligi kõigile, kel seisab peagi ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning täname nende 26 aasta eest, mil Ove on võinud teenida ordineeritud vaimulikuna; samuti palvetame abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning koguduse juhatuse, nõukogu, töötegijad ja iga koguduse liikme. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutusraamat 22:16-17
16 Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama
koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav
koidutäht.”
17 Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb,
öelgu: „Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma
tasuta!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte kiriku tervikuna. Palume kõikidele, kel raske, Kristuse lähedalolu ning kogemust, et Kristuses on meil alati lootust.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume kõikide palvetajate eest, et meie lootus oleks alati Jeesusel Kristusel.

Palveaja võib lõpetada Meie Isa palvega.