Palveleht. 15.-21. märts 2015

Nädala teema: Eluleib


Kiitus/ülistus – aeg, kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 55:1-3

1Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu!
Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima!
2Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida?
Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega.
3Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil edu;
mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga!

Johannese evangeelium 6:48-58

48Mina olen eluleib.
49Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid.
50See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks.
51Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.”

52Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid: “Kuidas
saab tema anda meile süüa oma liha?”
53Jeesus ütles neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei
söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.
54Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja
mina äratan ta üles viimsel päeval,
55sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook.
56Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.
57Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii

elab ka see, kes mind sööb, minu läbi.
58See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.”
Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.
Tänupalve – aeg, tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Eluleiva – Jeesus Kristuse eest. Tänu Jumalale, et Eestimaal võime tulla kirikutesse takistamatult. Täname, et emakeelne Piibel on jätkuvalt kättesaadav. Täname, et tohime tuua oma lapsi ristimisele ja osa saada pühast armulauast. Täname jumalateenistuste, piiblitundide, 80. klubi, Toidutare, Hingehoiuvalve, AA rühma ning paljude muude ettevõtmiste eest meie koguduses. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal.

 

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutusraamat 21:6-7

6Ja ta ütles mulle: “See on sündinud! Mina olen A ja O,

algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.
7Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.

Palves Jumala ette kanname pereliikmed ja lähedased.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;

ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
10Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet!

13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meil oleks alati Kristust, kes on meie eluleib. Palume, et Jumal annaks vaimusilmi märkama Issanda hoolitsust ja me õpiksime tänama Teda kõige eest. Olgu Kristus, kelles meil on igavene elu, alati meie silme ees. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal ning toetada neid, kes abi vajavad. Palume Jumalalt jõudu ja tervist kõigile, kes seda vajavad . Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest ning koguduse aseesimehe Meelis Pirni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume kõik koguduse eakad Jumala kaitsvatesse ja hoidvatesse kätesse. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust 22. märtsil alustavale leerikursusele. Palume õnnistust haigla-, hooldekodude- ja kodukülastustele! Õnnistust palume kõigile omastehooldajatele ja neile, kes hoolekannet vajavad.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese 12:24
24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palves Jumala ette presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena, olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile väga lähedal. Kinkigu Issand ise jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume, et Eestimaal võiks olla Issanda tundmist enam ning sellest kasvaks välja suurem üksteisest hoolimine ja armastus. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, erinevad kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. meie kiriku organisatsioonid.
Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.

Palvetame, et Jumal tugevdaks meie usaldust Temasse ning palve jõusse.