Palveleht. 15. – 21. Oktoober 2017

Nädala teema: Suurim käsk

Kiitus/ülistus

Selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda: Psalm 119:1-8
1 Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi!
2 Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest,
3 kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel!
4 Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada.
5 Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi.
6 Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske.
7 Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi.
8 Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt!

5 Moosese raamat 10:12-13

12Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui
et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja
armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest
oma südamest ja kõigest oma hingest,
13et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks?

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Järgneva piibliteksti võib lugeda pärast vaikset patutunnistust: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Palveaeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumala armastuse eest. Tänu Kristuse eest, kelle sünnis, ristisurmas ja ülestõusmises on väljendunud Isa suurim armastus inimlastele.
Tänu Jumalale Tema jätkuva hoolitsuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma ajaga, annetega või aineliselt. Tänu Nõmme Rahu kiriku remondi eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 4:21
21Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!
Palume iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest. 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 12:28-34

28Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: “Milline on kõige esimene käsk?”
29Jeesus vastas: “Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
30ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja
kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
31Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit
muud neist suuremat käsku ei ole.”
32Ja kirjatundja ütles talle: “Hästi, Õpetaja, sa ütlesid tõtt,
et tema on Ainus ja ei ole teist peale tema;
33ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.”
34Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle: “Sa
ei ole kaugel Jumala riigist.” Ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et Sinu armastus võiks meid juhtida ning valgustada meis ka meie kõige varjatumad paigad. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume Jumala õnnistust 28. oktoobril toimuvale Nõmme Rahu kiriku remondijärgsele taaspühitsemisele. Õnnista palun 29. oktoobril tegevust alustavale Nõmme Rahu koguduse pühapäevakoolile. Õnnistust palume pühapäevakoolilastele, nende peredele ning õpetajatele. Palume jätkuvat õnnistust Toidutare projektile, kus ihu- ja hingetoitu saavad Nõmme vähekindlustatud inimesed. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ja Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest.

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 2:15-17

15Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi
armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.
16Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja
elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast.
17Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.

Palume Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole kõikide omastehooldajatega, kingi palun jõudu ning armastust ülalt ja tuge, et oleks jaksu ja rõõmu teha seda väga vajalikku ja õnnistusrikast tööd. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud koolid ja lasteaiad ning lastehoiud, ajalehe Eesti Kirik, kristlikud raadiod, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, Perekeskuse, Misjonikeskuse jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2

2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et armastus Jumala, ligimese ja iseenda vastu võiks ka palve kaudu meis rohkeneda. Aidaku Issand olla meil palves avatud ja tundlikud ning kuulata Tema vaikset häält.