Palveleht. 16.-22. august

Nädala teema: Enese läbikatsumine

Kiitus/ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 51:6-14, 19
6 Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.
7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.
8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind,
siis ma lähen valgemaks kui lumi!
10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed,
mis sina oled puruks löönud!
11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!
12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
13 Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
19 Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,
murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.

Matteuse evangeelium 23:1-12
1 Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele:
2 „Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid.
3 Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee!
4 Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada.
5 Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks.
6 Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi istmeid sünagoogides
7 ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid rabiks.
8 Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie
Õpetaja, teie kõik olete aga vennad!
9 Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie Isa, see taevane!
10 Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja – Kristus!
11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija!
12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda kirjakoha: 1 Johannese kirjast 1:7j
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes annab andeks kõigile, kes alandliku meelega oma pattu kahetsevad. Täname, et võime Kristuse armule lootes troosti leida. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutu. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 1:8-2:2
8 Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid
ja tõde ei ole meis.
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
10 Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme
tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis.
1 Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui
keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus,
kes on õige,
2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes
meie, vaid ka terve maailma pattude eest.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 5:5b
Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 2:12-18
12 Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks,
kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada,
13 kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks,
14 kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,
15 kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks,
16 kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks.
17 Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus.
Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge.
18 Ebajumalad aga kaovad täiesti.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume inimeste eest, kes on leinas, ahastuses või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele, kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palume õnnistust EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumiseksamitele ja uutele üliõpilastele. Palume rahu sõjakolletesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15
14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.
Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.