Palveleht 16. – 22. jaanuar 2022

Nädala teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame üksnes Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. 

Koht või kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 105:1-5, 39-42 

Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 

39 Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd.
40 
Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga.
41 
Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal.
42 
Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.

Johannese evangeelium 1:17

  17Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

   

Vaikse patutunnistuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu rahu- ja armuaja eest Maarjamaal. Tänu jumalateenistuste, koguduse töötegijate ning iga koguduse liikme eest. Tänu Jumalale, kes on ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja väe kaudu usule. Täname, et meiegi oleme kogenud imesid, mida Sina Issand oled meis või meie lähedaste eludes korda saatnud. Tänu sõpruskoguduste eest Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Kuningate raamat 4:1-7

1 Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes: „Su sulane, minu mees, on surnud. Ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma.” 2 Ja Eliisa ütles temale: „Mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on.” Ja ta vastas: „Su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruus õli.” 3 Siis ta ütles: „Mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühje astjaid ja mitte liiga vähe! 4 Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse; ja mis saab täis, pane kõrvale!” 5 Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt; nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse. 6 Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale: „Too mulle veel üks astja!” Aga poeg vastas temale: „Astjat ei ole enam.” Ja õlivool lakkas. 7 Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: „Mine
müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:6-16

6 Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; 7 olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; 8 olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. 9 Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! 10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! 11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! 12 Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! 13 Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! 14 Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! 16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
Palume Jumalalt abi inimestele, kelle elus on keerukaid olukordi. Andku Issand usaldavat meelt, kannatlikkust ning toimivaid lahendusi. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole eriliselt ligi kõigile, kel seisab peagi ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palume, et Jeesuses ilmunud jumalik vägi oleks meiegi eludes tegev. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse, nõukogu, töötegijad ja iga koguduse liikme. Palvetame sõpruskoguduste eest.

   

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 2:1-11

1 Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. 2 Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. 3 Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” 4 Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” 5 Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” 6 Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast, igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit. 7 Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. 8 Ja ta ütles neile: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja nemad viisid. 9 Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega  teadnud, kust see on – teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe 10 ja ütles talle: „Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles.”11 See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma.

 Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Õnnistust palume peredele kui üksikutele inimestele, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi jpt.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume palvetajate eest, et meie kõigi ühine lootus oleks alati Jumalas.