Palveleht 16. – 22. juuli 2023

Nädala teema: Armastuskäsk


Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 28:1-2, 6-7
Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su
vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! 2 Kuule mu anumise häält,
kui ma kisendan su poole, kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole! 6 Kiidetud
olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält! 7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema
peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.
8 Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. 


Jesaja 43:1
1 Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
 ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!


Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 
Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!


Vaikse palveosa võib lõpetada lugedes kirjakoha: 1. Johannese kirjast 1:7
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel
ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.


Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname Jumala armastuse eest ning sellegi
eest, et meilegi on antud võime armastada. Tänu Jumala armulise Sõna ja pühade
sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse vaimulike, töötegijate ja liikmete eest.
 
Eestpalve aeg                                                                                                                 
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 10:17-27
17 Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites: “Hea
Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu?” 18 Jeesus aga ütles talle: “Miks sa
nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. 19 Käske sa tead: ära tapa, ära riku
abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema!” 20 Tema aga lausus
talle: “Õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates.” 21 Jeesus aga, vaadanud
talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle:  “Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis
sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!” 22 Noormees kurvastas
nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. 23 Ja vaadanud
ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele: “Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki!”
24 Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti: “Lapsed, kui
raske on minna Jumala riiki! 25 Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna
Jumala riiki!” 26 Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele: “Ja kes siis võib
pääseda?” 27 Jeesus ütles neile otsa vaadates: “Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala
käes, sest Jumala käes on kõik võimalik.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Jaakobuse kiri 2:8-13
8 Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi:  “Armasta oma
ligimest nagu iseennast!” 9 Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu. Ja
Seadus tunnistab teid üleastujaiks. 10 Sest igaüks, kes peab kinni kogu Seadusest, aga vääratab
ühesainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. 11 Sest see, kes ütles: “Sa ei tohi rikkuda abielu!”, ütles
ka: “Sa ei tohi tappa!” Kui sa ei riku küll abielu, ent tapad, siis sa oled Seadusest üle astunud.
12 Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse
seaduse järgi. 13 Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus
kiidab end kohtust kõrgemaks.
Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse
juhatusele ning nõukogule. Palume, et taipaksime veidigi Jumala armastust ja halastus.
Palume Issandalt Püha Vaimu, et ka meie suudaksime tingimusteta armastada. Palume tervist
kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või
haigused tuleksid siiski meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele ning Tema
armastusele lähemale. Palume õnnistust ja hoidmist kaitseväes või missioonidel olevatele
inimestele. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad
Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere
ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Jumala hoidvatesse ning õnnistavatesse
kätesse palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe
Andra Indriksoni ning tema pere ning kõik juhatuse ja nõukogu liikmed. Palvesse kanname
meie sõpruskogudused ja sealsed õed ja vennad Kristuses. Palume rahulikku ja kosutavat
suve.
          
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Saamueli raamat 15:22-26
22 Siis ütles Saamuel: „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle
kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade
rasv. 23 Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et
sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga.” 24 Ja Saul ütles
Saamuelile: „Ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle Issanda käsust ja sinu sõnadest,
sellepärast et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. 25 Aga anna nüüd ometi mulle mu
patt andeks ja pöördu koos minuga tagasi, et saaksin kummardada Issandat!” 
26 Aga Saamuel ütles Saulile: „Mina ei tule sinuga tagasi, sest sa oled hüljanud Issanda sõna
ja Issand hülgab sinu, nõnda et sa enam ei või olla Iisraeli kuningas.”  
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume tarkust ja armastust kõikidele, kes
on seatud rahva teenistusse. Palume rahu sõjakolletesse. Eriti palume sõja lõppu Ukrainas
ning õiglast rahu. Palvetame Jumala hoolele Kiriku, tema peapiiskopi, piiskopid, preestrid ja
diakonid, koguduse töötegijad ning iga koguduse liikme.   


Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime
parajal ajal!
Palume Jumalalt armastavat südant ning avatud silmi, mis näeksid inimeste tõelisi vajadusi.
Palume Issandalt ustavust palveks ja armastustegudeks. Eelkõige aga palume Jumalalt Püha
Vaimu.