Palveleht 17.-23. aprill 2016

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 66:1-9
Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!
2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust!
3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod!
Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees,
4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.
5 Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast!
7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle;
kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.
8 Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus!
9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.

Johannese evangeelium 16:16-23
16 Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.”
17 Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: „Mis see on, mida ta meile ütleb:
„Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!”
ning „Ma lähen Isa juurde!”?”
18 Nad ütlesid siis: „Mis see on, mida ta ütleb: „Veel pisut aega”? Me ei tea, mida ta räägib.”
19 Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida, ja ütles neile:
„Te arutate omavahel seda, et ma ütlesin: „Veel pisut aega,
ja te ei näe mind, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.”
20 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga
maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks.
21 Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud.
Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast,
et inimene on sündinud maailma.
22 Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on
teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.
23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma
ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ees, kes juhib meid ning aitab pärale jõuda igavesse ellu. Tänu jumalateenistuste ning pühapäevaste Pereraadio ülekannete eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu leerilaste eest. Tänu koguduse segakoori, meeskoori ja lastekoori eest ning koorijuhi Imbi Laasi eest. Aitäh kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17
17Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!
Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 40:26-31
26 Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal?
Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi.
Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki.
27 Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest
ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?”
28 Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja;
tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu.
29 Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.
30 Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad,
31 aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles
nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palvesse kanname meie koguduse pered, et neisse jätkuks usku, lootust ja armastust. Palume, et Issand ise kinnitaks kõigi meie usku Kristusesse, kes on ainus tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnistust palume leerilastele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel. Aita igal koguduse liikme olla Kristuse rõõmusõnumi edasi kandjaks ja andjaks.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 13:12-16
12 Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on
kannatanud väljaspool väravat.
13 Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust.
14 Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.
15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab
tema nime tunnistajate huulte vilja.
16 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite, diakonite ning iga koguduse liikme eest. Palvetame inimeste eest, kes on haiged. Kinkigu Issand tervist, hingerahu ja lootust ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Ole, Issand, kõikide leskedega. Kingi neile jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse, Diakoooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, püsivat palvemeelt ja rohket tänu!