Palveleht 17. – 23. aprill 2022

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda: Psalm 118:15-24

15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: “Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! 16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid. 18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. 19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. 20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. 21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks! 22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. 23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. 24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

 

Luuka evangeelium 24:1-12

1 Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. 2 Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat.
3 Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu.  4 Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. 5 Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest?
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas,
7 öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.” 8 Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. 9 Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile üheteistkümnele ja kõigile teistele. 10 Aga need olid Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jaakobuse ema, ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, 11 ent need sõnad paistsid nende silmis otsekui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. 12 [Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde, ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu. Ja ta läks ära, endamisi imestades sündinu üle.]

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale/ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse ristisurma, hauas olemise ja ülestõusmise eest. Täname, et Püha Vaim kinnitab meie usku Jeesusesse Kristusesse nii Sõnas kui Sakramendis ning Temas ja Tema läbi on meil igavese elu kindel lootus. Tänu leerilaste eest. Tänu armu ja rahuaja eest Maarjamaal!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3

Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast korintlastele 15:1-11

1 Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate 2 ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. 3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, 4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, 6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale,
kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; 7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. 8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. 9 Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. 10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. 11 Olgu nüüd mina või nemad – nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnistust palume leerilastele. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole kõigiga, kes on reisil. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse piibli- ja leeritunnid ning pühapäevakooli-ja lastetöö. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutus 1:18

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Palvetame rahu ja iseseisvust Ukraina riigile ja rahvale. Palume selle saatanliku sõja lõppu. Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristuse ristisurm ja ülestõusmine võiks omada elumuutvat tähendust paljude jaoks. Palvetame Issanda hoolele kõik, kes rahva teenistuses. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning igale koguduse liikmele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jt. Palume õnnistust inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged, töötud või üle töötanud.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!