Palveleht 17. – 23. detsember 2023  

Nädala teema: Valmistage Issandale teed

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 85:9-14

9Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. 10Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks, 11heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud, 12ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast. 13Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse. 14Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

Pauluse kirjast roomlastele 16:25-27

Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, 26nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule, 27ainsale, targale Jumalale – temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu advendiaja eest. Täname, et ka sel aastal tohime olla Issanda tunnistajateks inimeste keskel ning olla teelisteks Teel, kelleks on Jeesus Kristus ise. Täname Jumalat Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu toome sõpruskoguduste ning kõikide eestpalvetajate eest. Tänu rahuaja eest Maarjamaal.

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 18:15-19

15Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast, ühe prohveti, minu sarnase – teda te peate kuulama! 16Seda sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt, oma Jumalalt, öeldes: “Ma ei suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin.” 17Ja Issand ütles mulle: “See on hea, mis nad on rääkinud. 18Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin. 19Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.

Palve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 40:3a, 10a

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Jumala Püha Vaim teeks meis oma head tööd ning viiks lõpule meis alustatu ning kingiks meile Kristuse läbi elusama elu siin maa peal ning kord igavese elu taevas. Palume, et võiksime olla Issanda käes kasutatavad seal, kus Tema seda soovib. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ja nende peredele. Palume Jumala õnnistust advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Issanda hoidmist ja kaitset peredele ning Issanda lähedalolu kõikidele üksikutele inimestele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:19-29

19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?” 20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.” 21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” – „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.” 22 Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?” 23 Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” 24 Aga läkitatuid oli ka variseride seast. 25 Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?” 26 Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, 27 kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.” 28 See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. 29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armastust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, praostid, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda abi inimestele, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Ole inimestega, kel leinahaavad alles värsked. Palume, et Issand oleks neile eriti lähedal. Õnnistust palume kõikidele inimestele, kes Eestimaal elavad. Palume, et Jumala tundmine, üksteisest hoolimine ja armastus võiks meie maal rohkeneda. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt. Palume sõja lõppu Ukrainas ning Pühal Maal. Olgu Jumala rahu ja valgus meie kõikidega sel rahutul ajal. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Luuka evangeelium 6:27-27

Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

Palume, et Issand kingiks meile osasaamist Püha Vaimu väest ja annaks jõudu elada.