Palveleht. 17.-23. jaanuar 2016

Nädala teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Kiitus/ülistus – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblis: ­2. Kuningate raamat 4:1-7
1 Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes: „Su sulane, minu mees, on surnud. Ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma.”
2 Ja Eliisa ütles temale: „Mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on.”
Ja ta vastas: „Su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruus õli.”
3 Siis ta ütles: „Mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma
naabreilt, tühje astjaid ja mitte liiga vähe!
4 Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala
kõigisse neisse astjaisse; ja mis saab täis, pane kõrvale!”
5 Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade
järelt; nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse.
6 Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale: „Too mulle veel üks astja!” Aga poeg vastas temale: „Astjat ei ole enam.” Ja õlivool lakkas.
7 Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: „Mine
müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!”

Psalm 105:1-5, 39-42
1 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
2 Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!
3 Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!
4 Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!
5 Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
39 Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd.
40 Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga.
41 Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal.
42 Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse patutunnistuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu rahu-ja armuaja eest Maarjamaal. Tänu jumalateenistuste, koguduse erinevate töövaldkondade ja töötegijate eest ning iga koguduse liikme eest. Tänu Jumalale, kes on ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:17
17Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:6-16
6 Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande:
olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda;
7 olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis;
olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis;
8 olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.
9 Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse!
10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
12 Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!
13 Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked!
14 Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!
16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
Palume, et Jeesuses ilmunud jumalik vägi saaks taibatavaks meiegi juures. Palume Jumalalt abi inimestele, kelle elus on hetkel keerukaid olukordi, andku Issand ise tarka meelt ning häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole eriliselt ligi kõigile, kel seisab peagi ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning täname nende 25 aasta eest, mil Ove on võinud teenida ordineeritud vaimulikuna; samuti palvetame abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning koguduse juhatuse, nõukogu, töötegijad ja iga koguduse liikme. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 2:1-11
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume kõikidele, kel raske, Jumalalt jõudu, armastust ja elutahet. Õnnista palun nii peresid kui üksikuid inimesi, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; EELK Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu, Diakooniatalituse jpt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume kõikide palvetajate eest, et meie lootus oleks alati Jumalal.

Palveaja võib lõpetada Meie Isa palvega.