Palveleht 17. – 23. jaanuar 2021

Nädala teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblis, millele palve ülistusosas toetuda: ­Psalm 105:1-5, 39-42

1 Tänage Issandat, kuulutage tema nime,

tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!

2 Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!

3 Kiidelge tema pühast nimest,

rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat!

4 Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!

5 Meenutage tema tehtud imetegusid,

tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,

39 Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd.

40 Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga.

41 Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal.

42 Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.

 

Luuka evangeelium 4:16-21

16 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks
oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema,
17 anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti
ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud:
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud.
Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 
19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”
20 Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri
kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda.
21 Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patutunnistuse palve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu rahu- ja armuaja eest. Tänu jumalateenistuste, ametitalituste, koguduse kaastööliste ning erinevate töövaldkondade ning iga koguduse liikme eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning eelkõige selle eest, et meil on palveid kuulev Jumal. Täname, et 16. jaanuaril 2021 täitus koguduse õpetajal Ove Sanderil 30. aastat ordinatsioonist. Tänu kõige eest!

                        

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:17

 17Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Tiitusele 1:1-3

1 Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast valitute usu

järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab jumalakartusele,

2 igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu,

3 ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis

on usaldatud minu kätte Jumala, meie Päästja käsu kohaselt.

Palume, et Jeesuses Kristuses ilmunud jumalik vägi saaks taibatavaks meiegi juures. Palume jätkuvat Jumalalt juhtimist ja abi inimeste vaimulikule olukorrale, andku Issand ise tarka meelt ning Püha Vaimu väge. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi surijatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse, nõukogu, töötegijad ja iga koguduse liikme. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

           

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 62:1-3

1 Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast,
enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. 
2 Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au.

Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. 
3 Siis oled sa toredaks krooniks  Issanda käes

ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.
Palvetame kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning koguduse liikmed Issanda hoolele. Palume Jumala õnnistust meie maale ja rahvale. Jumaliku armu alla palume kõik rahvad maailmas ning kogu loodu.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

 

Palveaega on hea lõpetada Jeesuse enda õpetatud palvega – Meie Isa palvega.