Palveleht 17. – 23. mai 2020

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

 

Kiitus ja ülistus – see on palveaeg Jumala kiituseks ja ülistuseks.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 40:4-6
4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. 5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. 6Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

 

Psalm 66:20

20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks on: Psalm 25 salm 11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Kirjakoht, mille võib palveks lugeda pärast vaikset patutunnistuse palvet on:

  1. Johannese kirjast 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada palves Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et meil on palveid kuulev Jumal ning Kristus ise palvetab meie eest. Täname oma kodukoguduse eest. Täname emade, vanaemade, kasuemade ja tulevaste emade eest. Täname koguduse kui oma vaimuliku ema eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 6:5-13

5Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! 6Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! 7Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. 8Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! 9Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! 10Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 11Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! 12Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 13Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast roomlastele 8:24-28

24Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? 25Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. 26Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. 27Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala  tahtmise järgi palub ta pühade eest.
28Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita meid, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et me kristlastena kasutaksime meile antud palveandi. Aita ka, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele ning teadmist, et meie igavene kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palume õnnistust ja palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume pühapäevakooli- ja leerilaste eest. Täname pühapäevakooli ja lastekoori eest ning õpetajate ja juhendajate eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamat 9:18b-19

18sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast! 19Issand, kuule, Issand, anna andeks, Issand, pane tähele ja tee see teoks iseenese pärast; mu Jumal, ära viivita! Sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvesse kanname emad, vanaemad, kasuemad ja tulevased emad. Palume koguduse kui oma vaimuliku ema eest. Palvesse kanname presidendi, peaministri, valitsuse liikmed, riigikogu liikmed ning kõik inimesed, kes seatud inimeste teenistusse. Andku Issand jõudu ja palju kannatlikkust. Ole kõikide haigetega, ravijärjekorras olijatega, analüüside ootajatega, analüüside saajatega ning kõigiga, kel ravid pooleli. Palume armu ja abi ning üle kõige Jumala rahu. Palvetame, et oleks jätkuvalt neid, kes ennast kõiges Kristuse hoolde usaldavad. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Õnnistust palume Usuteaduse instituudi üliõpilastele, õppejõududele ning töötajatele, ajalehele Eesti Kirik perele, Misjonikeskuse töötegijatele, Kristlike Raudteelaste Ühingu liimetele jpt. Palume olukorra meie riigis ja kogu maailmas Issanda hoolele. Palume sõja lõppu Ukrainasse ning rahu nii Ukrainasse kui kõikjale maailmas. Palume Looja hoolele kogu loodu.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume Issandalt piiritut usaldust ja tänu Jumalale.

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.1717