Palveleht 18.-24. oktoober 2020

Nädala teema: Usk ja uskmatus

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist, mille ülistusosas võib toetuda: Psalm 78:1-8

Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!
2 Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
3 Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud,
4 seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele
Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud.
5 Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele,
6 et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid
seda jutustama oma lastele,
7 ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid,
vaid peaksid tema käske
8 ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu,
sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.

                       

Johannese evangeelium 9:24-38

24Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime, ja ütlesid talle: “Anna au Jumalale! Me teame, et see inimene on patune.”
25Seepeale vastas too: “Kas ta on patune või ei, seda mina ei tea.

Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.”
26Nüüd nad küsisid temalt: “Mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad avas?”
27Mees vastas neile: “Ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud
kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks?”
28Ja nad sõimasid teda ja ütlesid: “Sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid.
29Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kust tema on, seda me ei tea.”
30Mees kostis neile: “See ongi imelik, et teie ei tea, kust ta on, ja ometi on ta avanud mu silmad.
31Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on jumalakartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb.
32Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad.
33Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi.”
34Nad kostsid talle: “Kas sina, kes sa oled sündinud lausa
pattudes, tahad meid õpetada?” Ja nad heitsid ta kogudusest välja.

35Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates:

“Kas sa usud Inimese Pojasse?”
36Too kostis: “Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.”
37Jeesus ütles talle: “Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.”
38Aga tema lausus: “Ma usun, Issand!” ja kummardas teda.

                                         

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu usu ja usalduse eest, mille Jumal meile kingib. Tänu Kristusele, kes lakkamatult palvetab meie eest. Tänu Pühale Vaimule, kes meis usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest ning armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ning koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõikide koguduse liikmete eest, kes on toetanud kogudust oma ajaga, annetega või majanduslikult. Tänu pühapäevakooli- ja leerilaste eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:14

14Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks;
aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast korintlastele 1:18-22

18 Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu „jah” ja „ei”.
19 Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos, oleme teie seas kuulutanud, ei olnud „jah” ja „ei”, vaid temas oli „jah”.
20 Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses „jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi „aamen” Jumalale kiituseks.
21 Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja

kes meid on võidnud, on Jumal,
22 kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse. 

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Kinnita, Issand, ise meie usku, et toetuksime igal ajal ja igas olukorras Sinule. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja kõikide juhatuse liikmete ja nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alvuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume õnnistust pühapäeva- ja leerikoolile, kooride tegevusele ning jumalateenistustele ja vaimulikele talitustele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 8:11-15

11 Sest nõnda rääkis minuga Issand, kui ta käsi haaras mind ja
hoiatas mind käimast selle rahva teed, öeldes:
12 „Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks,
ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu!
13 Pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm!
14 Tema on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks mõlemale Iisraeli kojale,
lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele.
15 Paljud neist komistavad, kukuvad ja vigastavad endid, püütakse kinni ja võetakse vangi. 

13Pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast koloslastele 4:2a               

2Palvetage püsivalt!

 Palume püsivust oma palveellu ning usaldust Jumala tahte taipamiseks ja selle tänuga vastu võtmiseks.