Palveleht 18.-24. sept. 2016

Nädala teema: Kristlase vabadus

Kiitus/ülistus – aeg kiita Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 119:97-104
97 Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda.
98 Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti.
 99 Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad,
sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.
100 Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi.
 101 Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna.
 102 Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
103 Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule.
104 Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu.

Luuka evangeelium 14:1-6
1 Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema
kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. 
2 Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. 
3 Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele:
„Kas ee tohib teha terveks või ei tohi?” 
4 Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas
Jeesus tema ja laskis tal minna. 
5 Ja nendele ta ütles: „Kes on teie seast, kelle poeg või härg
kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval?” 
6 Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda:
1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on andnud inimese ellu vabaduse aga ka vastutuse. Tänu Kristuse eest, kelles meil on igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armuaja eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ning ustavate koguduseliikmete ja karjaste eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eeestpalve aeg
Eestpalve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 5:4c
Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 5:1-6
1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse! 
2 Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber
lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. 
3 Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata,
et tema kohus on täita kogu Seadust. 
4 Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest
eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. 
5 Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu. 
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand ise kasutada meil kristlase vabadust Tema tahte kohaseks eluks. Palume Jumalalt tarkuse vaimu, et võiksime mõelda ja teha seda, mis on Jumalale meelepärane ning tuleb ligimesele õnnistuseks. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Kolmainu Jumala poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust ligimese ja koguduse toetamiseks. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust Toidutarele, kus saavad ihu ja hingetoitu Nõmme ja Mustamäe vähekindlustatud inimesed. Õnnistust palume uutele leerilastele ning kõikidele pühapäevakooli lastele, peredele ning õpetajatele. Palume Issanda õnnistust kõigile, kes muusikaga meie koguduses Jumalat teenivad. Õnnistust palume meie kooridele – laste- ,mees- ja segakoorile ning koorijuht Imbi Laasile. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, ning Ilumäel. Palume õnnistust meie kahele pühakojale ja neis toimuvale.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 8:7-18
7 Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate
ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes, 
8 nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale, 
9 maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu,
maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske. 
10 Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma
Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis! 
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata
tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan, 
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, 
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb
ja kõik, mis sul on, kasvab, 
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat,
oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast, 
15 kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust, 
16 kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et
sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head! 
17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud
mulle selle varanduse, 
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes
annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille
ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, EELK Perekeskuse jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7
7 Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et jätkuks usku, lootust ja armastust. Aita, et Kristlase vabadus oleks pühitsetud Jumala sõna ja palve läbi ning läbi tunnetatud vastutusega!