Palveleht 18. – 24. september 2022

Nädala teema: Tänulikkus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Psalm 103:2

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!

 

Psalm 65:2-6, 9

2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha. 4Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks. 5Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes; küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest. 6Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus, 9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu võimaluse eest takistamatult Jumala Sõna kuulata ja kuulutada ning elada tänulikult koos Jumalaga. Tänu, et eksides saame alati paluda andestust ja Jumalalt andeks saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Täname sõpruskoguduste eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 38:16-20

16 Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu: sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. 17 Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. 18 Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, hauda vajunud ei looda su ustavuse peale. 19 Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: isa kuulutab lastele sinu ustavust. 20 Issand oli valmis mind päästma, seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!” 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:15-20

15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, 16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. 17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. 18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, 19 lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, 20 tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
Palume Jumalalt tänumeelt, hoidmist ning õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime oma elus Jumala hoolitsust ja rohket head ning oleksime selle eest tänulikud. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse pühapäevakooli õpetajad: Kristi, Kristine Diane, Esme ja Liina ning palume, et kõigil neil oleks jõudu ja rõõmu jätkata. Palume, et Jumal õnnistaks lapsi, noori, peresid ja õpetajaid ning pühapäevakooli aastat, mis algab taas 25. septembril. Palvetame meie sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:11-19

11 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. 12 Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. 13 Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!”
14 Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. 15 Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades 16 ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. 17 Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?
18 Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?” 19 Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust neile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste töötegijad ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda õnnistust meie kiriku kõrgkoolile – EELK Usuteaduse Instituudile, kõikidele üliõpilastele ja õppejõududele, seminaristidele ning töötegijatele. Palvetame Issanda kätte kõik koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt. Palume sõja lõppu ning õiglast rahu Ukrainasse. Palume lootust ja turvalisust sõjapõgenikele ning kaasinimeste heatahtlikku abi. Aidaku Jumal ise olla meil Tema käteks ja jalgadeks siin maa peal.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18

16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!

Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume püsivust ja tänumeelt.